Strålskydd

Enligt strålskyddslagen krävs tillstånd för verksamhet med joniserande strålning. Universitetet har ett samlingstillstånd för joniserande strålning och ett tillstånd för medicinsk bestrålning från Strålsäkerhetsmyndigheten.

Innan en verksamhet påbörjas ska ett lokalt tillstånd erhållas av universitetets strålskyddsexpert. Verksamheten ska årligen inventeras och rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten och strålskyddsexperten ska bedöma inventeringen och därefter besluta huruvida det lokala medgivandet ska förnyas.

Roller och ansvar

Mer information finns att läsa i Organisationsplan för strålskydd vid Umeå universitet.

Rektor
är ytterst ansvarig och tillståndshavare. Rektor svarar för att de institutioner som bedriver strålningsverksamhet har tillgång till den kompetens och den utbildade personal som krävs för att strålskyddet ska fungera.

Dekan
delegerar uppgifter från rektor till prefekt/motsvarande.

Prefekt/motsvarande
vid respektive institution som bedriver verksamhet med strålning ansvarar för att strålskyddet fungerar i enlighet med aktuella föreskrifter. Detta innebär bland annat att:

  • Svara för att allt arbete med strålning sker i enlighet med gällande tillstånd, lagar och regler.
  • Se till att den som sysselsätts i strålningsverksamhet upplyses om de risker som kan vara förenade med verksamheten
  • Se till att lokala föreskrifter för arbetet med strålning inom institutionen utarbetas och fastställs med strålskyddsexperten
  • Ansvarar för att det i verksamheten uppkomna radioaktiva avfallet hanteras i enlighet med universitetets föreskrifter
  • Informera universitetets strålskyddsexpert om planerade förändringar som rör verksamheten med strålning
  • Tillse att det finns en kontaktperson för verksamheten och att detta meddelas den centrala strålskyddsamordnaren Blankett uppgiftsfördelning kontaktperson strålskydd.

Strålskyddsexpert
Pia Grahn från institutionen för strålningsvetenskaper är universitetets konsult och expert i strålskyddsfrågor. William Holmlund bistår Pia i hennes roll som strålskyddsexpert.

Institutioner som bedriver verksamhet med joniserande strålning ska rådfråga strålskyddsexperten om skydd av arbetstagare, allmänhet, djur och miljön mot exponering för joniserande strålning. Strålskyddsexperten hjälper till med utbildning, Frågor rörande joniserande strålning, strålskydd och radioaktivt avfall kan ställas direkt till strålskyddsexperten.

Frågor av allmän karaktär kan ställas till strålskyddssamordnaren på Lokalförsörjningsenheten.

Anställda som arbetar med joniserande strålning
Anställda som arbetar med joniserande strålning ska följa SSM:s föreskrifter, arbeta efter verksamhetens fastställda rutiner samt använda de skyddsanordningar som är avsedda för verksamheten.

Kontaktperson för strålskydd
Varje institution som arbetar med joniserad strålning ska ha en kontaktperson som strålskyddssamordnaren och strålskyddsexperten kan kontakta vid behov. När kontaktperson utses ska en delegering från prefekt eller motsvarande skrivas. Kontaktpersonen ska varje år skicka in institutionens/enhetens inventering av strålkällor till den centrala strålskyddssamordnaren (miljösamordnaren).

Om du saknar tillräckliga befogenheter eller kunskaper för att kunna agera inom ditt ansvarsområde ska du utan dröjsmål meddela detta till prefekten. Blankett för returnering av arbetsuppgift ska då fyllas i.

Central strålskyddssamordnare (miljösamordnare)
Strålskyddssamordnaren på Lokalförsörjningsenheten samordnar på ett övergripande plan universitetets strålskyddsarbete. Uppgifter för denne är att bland annat sammanställa den årliga inventeringen och samla lokala tillstånd samt bistå vid utbildningar och besök på institutioner och enheter.

Utbildning

Alla som arbetar i verksamhet med joniserande strålning ska gå introduktionsutbildning i strålskydd som ges av strålskyddsexperten, och därefter repetitionsutbildning vart 5:e år.

Inventering och lokala medgivanden

Alla verksamheter som involverar joniserande strålning måste årligen inventeras och rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten. Under årets första kvartal måste alla institutioner där verksamhet med strålkällor förekommer, tillhandahålla information till strålskyddssamordnaren angående deras hantering av radioaktiva substanser och vilka krav de ställer på strålskyddsutbildning.

Rektorn har gett universitetets strålskyddsexpert i uppdrag att bedöma inkomna inventeringar och utfärda lokala medgivanden för institutioner att bedriva verksamhet med joniserande strålning inom ramen för universitetets samlingstillstånd och om behov finns återta medgivanden i de fall de inte följer lokala regler eller Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

Inventeringsblankett och ansökan om lokalt medgivande.

Graviditet och amning

Personal som arbetar med joniserande strålning har en skyldighet att tidigt anmäla graviditet eller amning. Arbetsgivaren är skyldig att informera personalen om detta. Vid graviditet har den anställde rätt att kräva att arbetsgivaren ska erbjuda arbetsuppgifter som inte involverar joniserande strålning. Vid amning är arbetsgivaren skyldig att planera arbetsuppgifter så att arbetstagaren inte riskerar att få ett intag eller kontamineras med radioaktiva ämnen som medför att barnet exponeras för joniserande strålning.

Tillbud och avvikelser

Vid tillbud eller avvikelse ska prefekten tillsammans med personal som var involverad i tillbudet rapportera arbetsskada eller tillbud.

Radioaktivt avfall

Radioaktivt avfall vid Umeå universitet och NUS lämnas i avfallsrummet avsett för detta (Byggnad 27 på NUS, plan -1, rum 27-1020). När du vill lämna avfall mejla till cmts.avfall@vll.se så får du kontakt med personer från Region Västerbotten som har hand om rummet och bokar en tid för avlämning.

Handläggningsordning för kvittblivning av radioaktivt avfall

Blankett för inlämning av radioaktivt avfall.

 

Frida Fjellström
2024-01-08