Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättning har möjlighet att få stöd i studierna för att så långt som möjligt kunna studera på lika villkor som andra. Stödet är till för att undanröja hinder i studiesituationen. Inom universitetet har vi alla ansvar för att arbeta för att studiemiljön ska vara tillgänglig för alla.​

Att stötta studenter med funktionsnedsättning är något som alla medarbetare har ett ansvar för och som universitetet ska göra enligt lagkrav. Att undervisa tillgängligt är något som alla gynnas av.

Exempel på funktionsnedsättningar

Exempel på funktionsnedsättningar är dyslexi, adhd och nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga. Men det finns förstås fler än så. Vi har samlat några exempel och en kort beskrivning av dem på sidan Exempel på funktionsnedsättningar.

Gemensamt för funktionsnedsättningar är att de är varaktiga. De kan vara fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Funktionsnedsättningen är en följd av en skada eller en sjukdom som fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå (definition enligt diskrimineringslagen). 

Universitetets ansvar

Alla statliga myndigheter ska se till att deras lokaler, verksamhet och information ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, enligt Socialdepartementets förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken.

För att följa diskrimineringslagen och säkra lika villkor ska universitetet arbeta för att en student med funktionsnedsättning inte missgynnas i studiesituationen. Det kan innebära att ge särskilda stöd eller göra anpassningar för att kompensera för en begränsning som en students funktionsnedsättning innebär i relation till studiemiljön.

Det finns fler regelverk på nationell och internationell nivå när det gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (se mer under rubriken Regelverk).

Vid Umeå universitet finns också en handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning. Där beskrivs bland annat:

  • vilka stödåtgärder som erbjuds
  • hur studenten ska få tillgång det stöd hen behöver
  • hur ansvaret för stödet är fördelat inom universitetet
  • vem som ska bekosta de olika stöden

Vem gör vad?

Arbetet med stöd till studenter med funktionsnedsättning bygger på tidiga och planerade insatser, samarbete och kunskapsutbyte mellan berörda parter.

Du som undervisar

Kursansvarig beslutar i samråd med examinator om det är möjligt för en student med funktionsnedsättning att få anpassad examination, och i så fall vilken slags anpassning.

Genom olika pedagogiska strategier kan du som lärare underlätta för studenter med funktionsnedsättningar och på samma gång göra din undervisning mer tillgänglig för alla studenter. Du kan både spara tid och minska risken för att undervisningen blir otillgänglig för vissa studenter genom att redan när du planerar tänka på att det kan komma studenter med olika slags funktionsnedsättningar på kursen.

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) erbjuder utbildningar och konsultstöd till institutioner när det gäller frågor om att undervisa tillgängligt.

För dig som är kontaktperson på institution eller för program

Du som är kontaktperson för program hjälper studenten i frågor som rör stöd för funktionsnedsättning under hela den tid som studenten läser inom programmet.

Som kontaktperson på institution hjälper du studenten i frågor om stöd för funktionsnedsättning vid fristående kurser. Du är också den som programmets kontaktperson hänvisar programstudenter till när det gäller kurser vid den aktuella institutionen.

Mer information om exempelvis rutiner för att meddela ny kontaktperson och nätverk för erfarenhetsutbyte hittar du på sidan Kontaktpersoner på institutioner och program.

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Vid Studentcentrum finns tre samordnare som har uppgiften att koordinera individuellt stöd till studenter med funktionsnedsättning. 

Behöver du stöd eller mer information?

Du är alltid välkommen att kontakta Studentcentrums samordnare för studenter med funktionsnedsättning om du behöver stöd eller mer information.

Dina funderingar kanske handlar om...

  • att du behöver förslag på hur du kan göra anpassningar i studiesituationen för en av dina studenter
  • förklaringar när det gäller olika stödåtgärder som studenten fått beslut eller rekommendation om
  • att få hjälp med frågeställningar kring olika regelverk som rör studenter med funktionsnedsättningar
  • att informera i en större eller mindre arbetsgrupp om hur det går till när en student ansöker och får stöd, ansvars- och finansieringsfrågor eller vilka utmaningar i studiesituationen som kan uppstå för en student
  • att du vill att vi ska ge information till en studentgrupp om de stöd som Studentcentrum erbjuder studenter eller särskilt om stöd för funktionsnedsättning.
Richard Hartvik
2022-09-16