Att utvärdera och förnya ett institutionsavtal

När ett avtal ska förnyas bör en utvärdering göras. Om ett avtal löper över flera år kan en utvärdering göras under den aktuella avtalsperioden. På den här sidan finns ett antal förslag på kriterier du kan använda dig av vid en utvärdering o​ch en beskrivning av hur det går till att förnya ett avtal.

Utvärderingskriterier i samband med förnyelse

 • Hur har mobiliteten fungerat praktiskt och kvalitetsmässigt?
  • In- och utresande studenter?
  • Lärar-/och personalmobilitet?
  • Kontakter/samarbete/administration?
  • Tillgång och tillgänglighet till information?
 • Hur har reciprociteten sett ut? (balans mellan in och utresande)
 • Bör vi förändra något i avtalsinnehållet?
  • Antal studenter/terminer?
  • Nivå (grund-/avancerad)?
  • Behov av tillägg i form av t.ex. lärar- och personalutbyte?

Verktyg för att utvärdera avtalet:

 • Lärosätets "European Policy Statement" om det gäller ett Erasmusavtal.
 • Egna strategiska dokument/policydokument.
 • Aktivitetsgrad/reciprocitet.
 • Utresande studenters utvärderingar och studieresultat.
 • Inresande studenteters studieresultat och engelska språkkunskaper.
 • Övriga kvalitetskriterier som togs hänsyn till i samband med förnyelse.

Varför är det viktigt att förnya ett avtal i god tid innan det löper ut?

Mobilitetsaktiviteter som sker inom ett avtal som har löpt ut leder till följande problem:

 • Partneruniversitetet kan inte nominera sina studenter till utbyte vid Umeå universitet och därmed kan studenterna inte söka.
 • Lärarutbyte är inte möjligt inom avtalet.
 • Studenterna täcks inte av Kammarkollegiets försäkringar, Student IN och Student UT.
 • Ingen av avtalsparterna har "svart på vitt" att samarbetet ska fortsätta vilket kan skapa osäkerhet och missförstånd.
 • Umeå universitet kan inte redovisa (mot studenter, myndigheter och andra intressenter) att avtalet existerar om det inte har förnyats.

Skäl till att inte förnya (alternativ att säga upp) ett avtal

 • Låg aktivitetsgrad eller bristande reciprocitet.
 • Utresande studenters negativa erfarenheter.
 • Inresande studenters bristande kunskaper/resultat.
 • Brist på information, kommunikation eller samarbetssvårigheter med avtalsparten.
 • Avtalsbrott i någon form.
 • Negativa effekter på övriga verksamheten.

Att förnya avtalet

Någon av partnerna, antingen institutionen vid Umeå universitet eller det utländska lärosätet, föreslår en förnyelse av avtalet. Om det gäller ett avtal inom Erasmus+, använd Umeå universitets mall för Erasmusavtal alternativt partneruniversitetets motsvarande mall.

Avtalet förlängs, av tidsbesparande skäl bör det förlängas på mer än ett år om det är sannolikt att samarbetet kommer att fortsätta över en längre tid.

Den kontaktperson som anges i avtalet ska vara institutionens kontaktperson/er.

Avtalet ska skrivas under av prefekten eller institutionens internationella kontaktperson (via delegation från prefekten) samt motparten vid partneruniversitetet.

Upprätta avtalet i två original: ett till Umeå universitet och ett till partneruniversitetet.

Institutionens internationella kontaktperson uppdaterar avtalsuppgifterna i Solemove.

För frågor om att arkivera avtalet, vänd dig till Registratur och arkiv.

Kontakt

Jenny Ahlinder Hagberg
International Office

Helena Gradin
International Office

Petra Käck
2023-11-03