Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett utbytesprogram för lärare och studenter på universitet och högskolor som undervisar eller studerar på grund- eller avancerad nivå.

Genom internationellt utbyte och samarbete ska programmet bidra till högre kvalitet i utbildningen. Syftet är att stimulera svenska lärosätens samarbete med universitet i låg- och medelinkomstländer för att öka den svenska högskolans internationalisering, samt att bidra till att bredda rekryteringsunderlaget av unga som kan arbeta inom utvecklingssamarbetet.

Linnaeus-Palmeprogrammet finansieras av Sida och administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR).

Linnaeus-Palme omfattar två delar:

 • Linnaeus-stipendier för lärare och studenter från Sverige som undervisar eller studerar i låg- och medelinkomstländer.
 • Palme-stipendier för lärare och studenter från låg- och medelinkomstländer som undervisar eller studerar i Sverige.

Bidrag från programmet ger inte full kostnadstäckning för projektet.

Ett program – två programdelar

Linnaeus-Palme planering

Vanligtvis inleds utbytet med ömsesidiga planeringsresor för att planera för kommande lärar- och studentutbyten. Institutionen vid Umeå universitet och institutionen vid partneruniversitetet diskuterar målsättningen för samarbetet och kvalitetssäkrar framtida utbyten. Linnaeus-Palmeprogrammet ger stöd till besök för högst två deltagare från vardera institutionen. Minst en av deltagarna som genomför besöket ska vara undervisande lärare. Ansökan för planeringsresa behöver inte ingå i universitetets ramansökan. Den skickas direkt till Universitets- och högskolerådet. När planeringsresan blivit godkänd betalas en schablonsumma till alla som ingår i resan. Läs handboken innan du skickar in ansökan (online): Linnaeus-Palme planering

Linnaeus-Palme partnerskap

Ansökan avser lärarutbyten, studentutbyten samt andra aktiviteter som t.ex. språkutbildning inför ett lärarutbyte, utvärderingsresa, tematiska seminarier, digitala alternativ samt visumresa för Palmedeltagare. 

Det är inte möjligt att bara ansöka om medel för utvärderingsresor, de måste ingå i ett projekt som även har utbyten. Antalet sökta utbyten sammanlagt måste vara jämnt fördelade, dvs antalet deltagande lärare respektive studenter från vardera institutionen måste stämma överens.

Nytt för år 2020 är att minimitiden för lärarutbyte sänks från tre till två veckor och det blir möjligt att söka bidrag för dubbelt så många lärare som tidigare (4+4). Det blir också möjligt att söka bidrag för andra projektaktiviteter som lärosätet anser lämpliga, t.ex. att andra befattningar på ett lärosäte än lärare ska kunna delta i utbyten, workshoppar, digitala initiativ, seminarieaktiviteter eller annat som bidrar till projektets mål och som stärker ömsesidigheten i partnerskapet. Projekt med enbart lärarutbyten kan beviljas.

För projekt som beviljas mer än 300 000 kr finns krav på revision. 

Projektperiod är från och med datum för beviljande 2020 till sista rapporteringsdag 31 mars 2022.

Antalet projektdeltagare är max 4+4 lärare och 4+4 studenter.

Lärarutbyten

Lärarutbyte avser heltidsundervisning, 10 timmar per vecka, på kurser inom den reguljära utbildningen. Läraren ska undervisa på grund- eller avancerad nivå och undervisningen kan bestå av föreläsningar, seminarier, grupp- eller individuell handledning. Läraren behöver inte vara anställd vid institutionen. Ett lärarutbyte omfattar minst 2 veckor och max 8 veckor inklusive resdagar. Kortare utbyten än den fastställda minitiden är inte godkända och kan leda till återkrav av hela det beviljade beloppet för utbytet. Se programmets ramar och kriterier för giltiga kostnader för lärarutbyten.

Studentutbyten

Studentutbytet ska ge studenter från Umeå universitet och studenter från utvecklingsländer en internationell erfarenhet, en meriterande akademisk utbildning och förståelse för olika kulturer. Studenter som vill söka gör det direkt till sin institution och det är institutionen som väljer ut vilka studenter som får åka på utbyte. Studenterna får stipendier som ska täcka merkostnader under utbytesperioden. Extra medel kan sökas för Palmedeltagares visumresor.

Villkor för studentutbyte

En student som är inskriven på grund- eller avancerad nivå vid den sändande institutionen, eller motsvarande, och som studerat minst ett år på högskolenivå kan delta i ett studentutbyte.

 • Ett studentutbyte ska omfatta studier på heltid, på grund- eller avancerad nivå, vid respektive institution under minst 10 och max 40 veckor. Minst 10 veckor ska räknas som utbytesstudier och generera studiepoäng.
 • Studenten ska få tillgodoräkna sig studierna i sin utbildning.
 • Linnaeus-student ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige, alternativt nordisk medborgare som varit folkbokförd i Sverige minst ett år vid avresan.
 • Linnaeus-studenterna ska vara berättigade till studiemedel under utbytet.
 • Palme-student ska inneha medborgarskap i ett av de länder som finns på listan över giltiga partnerländer för att kunna delta.
 • Inga kursavgifter får tas ut mellan parterna.
 • Anställd personal eller doktorander får inte delta.

Se programmets ramar och kriterier för giltiga kostnader inom grundbidraget för studentutbytet.

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

Om en deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin utbytestid finns möjlighet för hemlärosätet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå.

Administrationsbidraget

Utbytesprojekt som beviljas bidrag får ett schablonbelopp på 8000 kronor för administrationskostnader.

Dessutom beviljar UHR

 • 1000 kronor per projektdeltagare i lärarutbyten.
 • 3000 kronor extra för varje projektdeltagande Palme-lärare för extra utgifter kopplade till särskild inkomstskatt för utomlands bosatta - SINK. (Se nedan)
 • 2000 kronor per projektdeltagare i studentutbyte.
 • 12 000 kronor i revisionsbidrag för projekt som beviljas bidrag om 300 000 kronor eller mer.

Administrationsbidraget kan användas till kostnad för revision samt lönekostnader för projektadministration, kostnader för aktiviteter i syfte att rekrytera studenter och lärare till projektet samt för indirekta kostnader (OH).

Ansökan Linnaeus-Palme partnerskap

Ansökan öppnar den 2 mars 2020.

Notera att det finns två tidsgränser för ansökan: senast den 26 mars ska ansökan vara International Office tillhanda och senast den 14 april kl. 12.00 ska ansökan vara inlämnad till Universitets- och högskolerådet.

Innan du gör din ansökan är det viktigt att läsa igenom handboken och den information som finns på Universitets- och högskolerådets webbplats:
Linnaeus-Palme partnerskap

Projektansökan ska gå via International Office innan den skickas till Universitets- och högskolerådet. Sista dag att skicka in ansökan till International Office är den 26 mars.

 • Förankra projektet vid din institution och begär en bekräftelse/yttrande från prefekten vid din institution som styrker medverkan i den aktuella ansökan.
  Intyg från prefekt
 • Fyll i projektansökan och skriv ut ansökans översikt.
 • Skicka översikten och bekräftelsen från din prefekt till Monika Larsson, International Office, senast den 26 mars.
 • Samtliga ansökningar läggs in i universitetets ramansökan.
 • Rektor skriver under ramansökan.
 • Alla projektansvariga får ett utskick med den underskrivna ramansökan.
 • Institutionen skickar projektansökan till Universitets- och högskolerådet med en bifogad kopia av ramansökan. Kom ihåg att även bifoga en aktuell avsiktsförklaring/letter of intent i pdf-format från partneruniversitetet som tydligt visar att det utländska lärosätet stödjer den aktuella projektansökan.

Sista ansökningsdag för institutioner att inkomma med ansökan till Universitet- och högskolerådet är 14 april 2020, kl. 12.00 (Observera tiden!).

 

Kontakt

Monika Larsson
International Office

TEAM: Internationaliseringsforum

Internationaliseringsforum på Teams vänder sig till internationella kontaktpersoner vid institutioner och fakulteter men också till dig som jobbar med internationaliseringsfrågor i en annan roll. 

För stöd i arbetet med utbytesstudier såsom student-, lärar- och personalmobilitet.

Beviljade projekt

Här finns exempel på några tidigare beviljade projekt och kontaktpersoner.

2018–2019

2017–2018 samt 2017–2019

2015–2016 samt 2015–2017

2022-08-30