Ta emot en internationell praktikant

Att ta emot en praktikant är både intressant och stimulerande och bidrar till nya perspektiv samt utveckling av internationaliseringsarbetet på arbetsplatsen.

Att ta emot en internationell praktikant innebär att en student från ett annat land under handledning får prova på hur det är att arbeta hos er. Ibland ingår praktiken i utbildningsprogrammet, men en student kan även söka praktik på eget initiativ för att sedan tillgodoräkna sig det inom sin utbildning.

När man tar emot en praktikant måste en handledare utses i god tid. Denna person bör vara närvarande på arbetsplatsen under hela praktikperioden. Om det inte är möjligt ska en ersättare utses. En praktikant ska inte betraktas som anställd och därför kan inte samma krav ställas som på en anställd arbetstagare. Praktikanten ska inte heller ersätta en ordinarie anställd.

Det är studentens eget ansvar att hitta en praktikplats vilket innebär att de själva kontaktar den institution eller enhet de vill göra praktiken hos.

Det finns ingen central samordning av inresande internationella praktikanter och institutionen tar själv beslut om ni har möjlighet att ta emot en praktikant eller inte.

International Office har tagit fram rekommendationer och dokument för att ta emot praktikanter inom Erasmus+. Dokumenten kan även användas som underlag för praktik som inte sker inom ramen för Erasmus+.

Att vara praktikvärd

Som praktikvärd ansvarar du för att:

  • Utse en handledare.
  • Ordna en arbetsplats, passerkort och nycklar.
  • Säkerställa att lokaler, redskap, arbetsmetoder, hantering av farliga ämnen uppfyller vissa grundkrav ur arbetsmiljösynpunkt.
  • Skriva under eventuella dokument från praktikanten. Dokumenten tillhandahålls av praktikantens hemuniversitet men behöver skrivas under av värdinstitutionen för att studenten ska få sitt stipendium utbetalt.

Finansiering

En praktikant räknas inte som student. Det innebär att praktikanten inte ska etableras i Ladok och inte heller få tillgång till studentrabatter. Kommer praktikanten inom ramen av Erasmus+ programmet är stipendiet för praktik är högre än för studier, bland annat för att kompensera för uteblivna rabatter. Som praktikvärd har man ingen skyldighet att betala ut någon lön, men vill man det går det bra att kombinera med Erasmusstipendiet.

Försäkring

Inresande praktikanter omfattas av en samlingsförsäkring för utländska besökare. Försäkringen tillhandahålls av Kammarkollegiet och gäller per automatik – det behöver inte göras en manuell beställning för en enskild person. Om praktikanten behöver ett intyg så kan administratör, HR/chef vid institutionen utfärda detta.

Försäkring för internationella medarbetare och gäster

Europeiska praktikanter bör uppmanas att ta med sitt europeiska sjukförsäkringskort som ger rätt till nödvändig sjuk- och tandvård på samma villkor och kostnad som de som är försäkrade i landet.

Bostad

Institutionen/enheten har inget krav på att ordna bostad till praktikanten. Om ni vill kan ni undersöka möjlighet till boende via Housing Office. Om studenten själv ska ordna bostad på egen hand kan ni gärna hänvisa till: Bo i Umeå

Uppehållstillstånd

EU/EES-medborgare
Har rätt att vistas i Sverige i upp till tre månader.

För praktikanter som stannar 3–12 månader är det är viktigt att säkerställa att hen uppfyller kraven för att få vistas i Sverige. Praktikanter räknas inte som arbetstagare eller student.

Läs mer detaljer om uppehållsrätt för EU/EES-medborgare.

För medborgare utanför EU/EES

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring uppehållstillstånd för praktikant vid ett universitet och som är medborgare utanför EU/EES.

Läs mer detaljerat om uppehållsrätt för medborgare utanför EU/EES på denna sida.

Länk till migrationsverkets webbsida
Handläggningstiden hos migrationsverket är för dessa ärenden ofta flera månader.

Under praktiken

Under praktikperioden är det viktigt att aktuella kontaktuppgifter finns tillgängliga på institutionen/enheten, exempelvis praktikantens mobilnummer och adress i Umeå, i det fall man snabbt behöver komma i kontakt med praktikanten. Detta är speciellt viktigt om praktikperioden sträcker sig över sommaren, när institutionens/enhetens ordinarie personal inte alltid är på plats.

Praktikanter får gärna delta i universitetets Buddyprogram, tipsa gärna om detta!

Efter praktiken

När praktiken är slutförd ska handledaren ibland skriva på ett dokument som kallas Traineeship Certificate. Detta får praktikanten av sitt hemuniversitet. Det är helt och hållet upp till hemuniversitetet att bedöma, och tillgodoräkna, eventuella poäng som praktiken motsvarar.

Petra Käck
2024-04-02