Värdskap som gynnar internationalisering

 

Foto: Kommunikationsenheten


"Umeå universitet vill att ett gott värdskap ska bidra till en framstående utbildnings- och forskningsmiljö. Med ett värdskap som gynnar internationalisering kan vi fortsätta rekrytera framtidens forskare.

På Umeå universitet ska det finnas en tillåtande miljö där forskningen får växa och ta plats. Den icke hierarkiska strukturen som präglar Umeå universitet ska främjas för att skapa en stor öppenhet bland våra medarbetare och studenter." (ur Policy för internationalisering)

För att Umeå universitets värdskap ska gynna internationalisering behöver fokus läggas på

Högkvalitativ och tillgänglig forskningsinfrastruktur

God forskningsmiljö med gott värdskap skapar kreativa miljöer. För att kunna bedriva forskning av högsta kvalitet krävs tillgänglig forskningsinfrastruktur såsom utrustning, databaser, kunskapssamlingar och andra resurser. En god forskningsinfrastruktur skapar en god forskningsmiljö och bidrar till en stimulerande och välfungerande arbetsplats. Högkvalitativ och tillgänglig forskningsinfrastruktur är därmed också viktigt ur ett internationaliseringsperspektiv.

Välutvecklat mottagningsstöd för internationella studenter och medarbetare

Ett gott värdskap gentemot internationella studenter och medarbetare är essentiellt. Som internationell student eller medarbetare kan utbildnings- respektive arbetsmiljö, kultur och samhälle vara nya bekantskaper och då är det betydelsefullt med stöd för att finna sig till rätta i den nya situationen. Mottagandet av internationella studenter sker på flera nivåer vid universitetet. Förutom det stöd som ges centralt och på fakultetsnivå har internationella kontaktpersoner vid institutioner en viktig roll vad gäller information och stöd till internationella studenter under hela deras studietid. Umeå universitets populära buddyprogram där nationella och internationella studenter möts är en viktig del av mottagandet av internationella studenter.

På Umeå universitet har vi en hög servicenivå vad gäller mottagande av internationella medarbetare. Som ny medarbetare på Umeå universitet får man del av ett introduktionsprogram. Det är delvis digitalt och samordnas av Personalenheten.

Nya medarbetare får ta del av viktig information och introduceras till universitetet, universitetets värderingar och arbetskultur vilket skapar en god förståelse för vad det innebär att arbeta vid ett svenskt universitet och blir en god start på det nya arbetet vid Umeå universitet. Programmet kompletteras med ett antal seminarier och sociala event i syfte att integrera medarbetaren och ge möjlighet att träffa andra nya kollegor.

För partner som medföljer en internationell medarbetare finns ett särskilt program som heter Dual Career Programme.

Det finns även en uppskattad bostadsfunktion för uthyrning av boende till internationella studenter och gästforskare.

Studenter och medarbetare vid Umeå universitet är också viktiga ambassadörer för att välkomna nya studenter och medarbetare. Umu-andan, som vi brukar kalla den, genomsyrar hela universitetet med en god gemenskap, generösa samarbeten där man delar med sig av erfarenheter och där det är högt i tak.

Umeå universitets språkpolicy

Att internationella studenter och internationella medarbetare ska kunna ta del av viktig information regleras i Umeå universitets språkpolicy. Styrdokument av större principiell vikt och som har stor betydelse för anställda och studenter ska översättas till engelska.

I Umeå universitets språkpolicy kan du läsa mer om hur Umeå universitet arbetar med gemensamma språkliga riktlinjer utifrån aspekterna klarspråk, svenskans roll vid myndigheten, parallellspråkighet och språklig mångfald.

Underlätta rekrytering av internationella medarbetare

Vid Personalenheten finns ett särskilt stöd till chefer och HR vid rekrytering och mottagande av internationella medarbetare. Genom nätverksträffar, information och utbildning rustas mottagande institution/enhet att ge bra service och stöd vid rekrytering och onboarding.

Umeå universitet arbetar också med omvärldsanalys och håller sig ajour med de lagar och regler som gäller för internationella medarbetare. Där så krävs arbetas också med att påverka dessa för att underlätta rekrytering av internationella medarbetare.

Relaterad information

Dessa sidor finns som stöd för olika målgrupper.

För de som ska ta emot lärare och personal på utbyte: Ta emot lärare och personal på utbyte

För de som ska ta emot en Erasmuspraktikant: Ta emot internationell praktikant

För internationella medarbetare: Support for international staff 

För stipendiater (ej anställda): Support for scholarship holders

Presumtiva medarbetare: Work with us

Program för medföljande partners: Dual Career Programme

Vägledning till HR/chefer: Administration kring internationella medarbetare

TEAM: Internationaliseringsforum

Internationaliseringsforum på Teams vänder sig till internationella kontaktpersoner vid institutioner och fakulteter men också till dig som jobbar med internationaliseringsfrågor i en annan roll. 

För stöd i arbetet med utbytesstudier såsom student-, lärar- och personalmobilitet.

Nyhetsbrev

International Office skickar varannan vecka ut ett nyhetsbrev med fokus på internationellt utbyte men också andra internationaliseringsfrågor. Kontakta komm.io@umu.se om du vill prenumerera på nyhetsbrevet.

Petra Käck
2023-01-02