Strategiska partnerskap

Umeå universitet ingår i ett antal långsiktiga samarbeten, strategiska partnerskap. Målet är dels att nå ömsesidig utveckling och dels att höja kvaliteten på universitetets forskning och utbildning. Att arbeta tillsammans kan också bidra till bättre förståelse för samhällets behov – och till lösningar på dess utmaningar.

Genom de strategiska partnerskapen kan vi exempelvis underlätta möten och kunskapsutbyte, främja samverkan och gemensam innovationsutveckling.

Foto: Mostphotos

Redan 2015 ingick vi på Umeå universitet vårt första strategiska partnerskap, då med Volvo Lastvagnar. Idag har vi också ett fördjupat samarbete med kommunerna Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik och med Region Västerbotten. ​

Att ingå i ett strategiskt partnerskap är ett sätt för våra organisationer att arbeta mot gemensamma mål och på så vis stärka varandra. Tillsammans kan vi också identifiera och verka för att lösa samhällsutmaningar på ett sätt som ingen part ensam kan åstadkomma. 

Partnerskapen omfattar både forskning och utbildning inom samtliga fakulteter. ​

Vad innebär partnerskapen för dig? 

För dig som forskare eller lärare innebär universitetets partnerskap en tydligare ingång för samverkan. 

Till exempel genom:

 • etablerade kontakter som kan underlätta för dig om du vill ha hjälp att hitta rätt enhet, funktion eller person inom respektive organisation.
 • stöd för relations- och nätverksbyggande över tid.
 • olika gemensamma aktiviteter. Ta gärna chansen att delta i allt från partnerskapsdagar till seminarier för att utbyta kunskap, knyta nya kontakter och/eller få uppslag till din forskning.

Få koll på våra partnerskap

Volvo Lastvagnar AB

Umeå universitet har sedan 2015 ett strategiskt partnerskap med Volvo Lastvagnar AB.

Volvokoncernens hyttfabrik i Umeå är Norrlands största verkstadsindustri. En stor del av produktionen bygger på avancerade robotar och datoriserade övervakningssystem. Dessutom fungerar anläggningen i Umeå som en introduktionsfabrik för nya tekniker och material inom pressning, hyttmontering och ytbehandling. Det gör att Volvos främsta kompetens inom dessa områden finns i Umeå – och att strategiska satsningar på forskning och utveckling koncentreras hit.

Som stor arbetsplats är Volvo Lastvagnar också intresserad av samverkan inom frågor relaterade till arbetsliv och hälsa. 

De aktuella fokusområdena för partnerskapet är:

 • Hållbart ledarskap
 • Hållbart arbetsliv och hälsa
 • Hållbar produktion och teknik

Kontaktperson: Katarina Henriksson, Enheten för forskningsstöd och samverkan

Umeå kommun

Sedan januari 2018 har Umeå universitet ett strategiskt partnerskap med Umeå kommun. 

Umeå är den största staden i den del av EU där invånarna bedöms ha högst livskvalitet. Med sina 131 300 invånare är det också den största staden i Sverige utan utsatta områden.

Visionen är att Umeå ska växa till 200 000 invånare senast år 2050 och att detta ska ske hållbart – ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt.

Här finns ett rikt näringsliv med många växande företag inom bland annat bioteknik, medicin, informationsteknologi, skog, miljö och energi. Precis som i resten av västvärlden är den åldrande befolkningen en stor utmaning, liksom behovet av nya företag, talanger och arbetskraft som kan fortsätta att bygga staden och säkra framtidens välfärd.

De aktuella fokusområdena för partnerskapet är:

 • Digital utveckling och AI
 • Hållbar stadsutveckling
 • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
 • Curiosum

Kontaktperson: Annika Nordstrand, Enheten för forskningsstöd och samverkan

Region Västerbotten

I januari 2019 ingick Umeå universitet ett strategiskt partnerskap med Region Västerbotten. 

Region Västerbotten har hela länets tillväxt och utveckling i fokus. De ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård de behöver, erbjuder universitetssjukvård för hela norra Sverige och bedriver spetsforskning både nationellt och internationellt.

Region Västerbotten ansvarar även för den regionala utvecklingen i länet. Här ingår ansvarsområden som infrastruktur, näringsliv och innovationer, internationella samarbeten, strategisk platsutveckling, arbetsmarknad, turism, IT och digitalisering, utbildning, kultur och EU-projektansökningar.

Kontaktperson: Annika Nordstrand, Enheten för forskningsstöd och samverkan

Örnsköldsviks kommun

I april 2019 ingick Umeå universitet ett strategiskt partnerskap med Örnsköldsviks kommun. 

Människorna i Örnsköldsviks kommun har av tradition utvecklat ett dynamiskt samspel mellan landsbygdens areella näringar och stadens industriella ekonomi. Här verkar världsledande industrikoncerner med tillhörande underleverantörer och växande företag inom digitalisering, besöksnäring och servicesektor.

Örnsköldsvik utgör även en del av världsarvet Höga Kusten. Kommunen har idag nära 56 000 invånare, men ambitionen är att växa till 65 000 invånare år 2030.

Kommunkoncernens förvaltningar och kommunala bolag strävar efter att i samverkan med forskningsmiljöer och högre utbildning upprätthålla hög kvalitet och resurseffektivitet. Partnerskapet med Umeå universitet syftar till ett ömsesidigt strategiskt arbete för utveckling av både kommunkoncern och region.

De aktuella fokusområdena för partnerskapet är:

 • Bioekonomi
 • Kommunal hälso- och sjukvård
 • Hållbar tillväxt

Kontaktperson: Martin Englund, Enheten för forskningsstöd och samverkan

Skellefteå kommun

I december 2020 ingick Umeå universitet ett strategiskt partnerskap med Skellefteå kommun.

Skellefteå kommun befinner sig mitt i en stor förändring på grund av ett växande, alltmer avancerat näringsliv. Kommunen har länge haft omkring 73 000 invånare, men planerar för 90 000 invånare år 2030. Det innebär att 4 000 fler barn kommer gå i förskola och skola, att 14 000 nya arbetstillfällen behöver skapas jämfört med idag och att 9 000 nya bostäder behöver byggas. Därför pågår ett intensivt och långsiktigt arbete med att bygga och planera nya bostäder, arbetsplatser och infrastruktur.

I den snabba utvecklingens spår är några av kommunens stora utmaningar att skapa ett hållbart samhälle där ingen hamnar utanför, kompetensförsörjning och livslångt lärande.

De aktuella fokusområdena för partnerskapet är:

 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Hållbar samhällsutveckling
 • Artificiell intelligens, AI

Kontaktperson: Johanna Gardeström, Enheten för forskningsstöd och samverkan

Vad är ett strategiskt partnerskap?

Den här korta filmen ger exempel på vad ett strategiskt partnerskap kan innebära och förklarar nyttan med strukturerad samverkan mellan akademin och det omgivande samhället.

Lär dig mer om strategiska partnerskap

Vad kännetecknar ett strategiskt partnerskap? Hur skiljer det sig från andra typer av samarbeten?

Läs mer i vårt infoblad

Lena Holmberg
2023-10-17