Innovations- och affärsutveckling

Har du en idé eller är nyfiken på om dina forskningsresultat kan omvandlas till nytta på fler sätt utanför universitetets väggar? Som medarbetare kan du vända dig till Innovationskontoret för att prata om vilka möjliga vägar till nyttiggörande som finns och vilket innovationsstöd du kan ta del av.

Vi på Innovationskontoret vill gärna komma i kontakt med dig som har en idé och är intresserad av att utvärdera potentialen, oavsett inom vilket vetenskapsområde du är verksam och vilken väg du sedan väljer att gå.

Umeå universitet är en plats där idéer växer med forskning och innovationer som förbättrar världen. Däremot ser alla innovationsresor olika ut, oavsett om din idé är ny eller bygger på år av forskning.

Vad behöver just du för stöd? Tillsammans kan vi ringa in vilken process som passar. Några exempel på vad du kan få hjälp med är:

Innovationsrådgivning och affärsutveckling

Vill du ta din idé till nästa nivå? Innovationskontoret erbjuder skräddarsydda processer och guidar dig till erfarna affärsutvecklare som stöttar utvecklingen av din idé framåt. Målet är att din idé ska kunna användas i samhället samtidigt som du får nya erfarenheter och lärdomar.

Finansiering av innovationsutveckling

Krävs andra kompetenser för att utveckla din idé så att den blir användbar? Innovationskontoret kan hjälpa dig att söka finansiering för att anlita experter inom en rad olika områden (exempelvis immateriella rättigheter, juridik, regelefterlevnad, teknisk validering, kundbehov eller marknadsöversikter) som kan hjälpa din idé framåt. Alla ansökningar görs tillsammans med en erfaren affärsutvecklare.

Nätverk och infrastruktur

Har du behov av infrastruktur för att ta fram prototyper? Vill du arbeta koncentrerat med att nyttiggöra en idé och behöver en fysisk plats för det? Har du behov av kontakter för finansiering i tidig fas? Innovationskontoret kan bidra med att lösa vissa saker. Samma sak gäller om du har behov som rör olika kontakter med specialistkompetens, innovationsstöd och samverkansparter inom olika områden, såväl regionalt och nationellt som internationellt.

Råd om att skydda idéer och forskningsresultat

Innovationskontoret kan stötta dig i arbetet med att identifiera intellektuella tillgångar i ditt forskningsprojekt. Du kan få hjälp med att ta fram en strategi för hur forskningsresultatet kan nyttiggöras för att nå sin fulla potential. 

Ditt forskningsresultat kan behöva skyddas för att nå sin fulla potential, antingen för att det ska vara möjligt att kommersialisera eller för att det ska ha en chans att skapa skillnad på riktigt.

Det finns olika skyddsformer, så som upphovsrätt, affärshemligheter och varumärken. Tekniska lösningar skyddas med patent medan produktutformningar skyddas med design. Vi stöttar dig i att ta beslut om vad som är den bästa vägen för det resultat som kommit ur din forskning.

Stöd i utformningen av vissa typer av avtal

Under olika skeenden av innovationsprocessen är det aktuellt med ändamålsenliga avtal, vilket ofta utgör grunden för att dina forskningsresultat ska kunna nyttiggöras och komma till användning på det sätt du tänkt dig. Vi ger dig rådgivning kring avtalsfrågor när din forskning når ett resultat och du vill starta bolag eller samarbeta med externa parter, så som företag, stat, kommun eller region.

Doktorandkurser och seminarier

Vi besöker gärna er institution eller enhet för att informera om nyttiggörande, innovation och hur det universitetsnära stödsystemet fungerar. Välkommen att bjuda in oss till exempelvis arbetsplatsträffar, institutionsdagar, forskarskolor eller andra typer av tillfällen. Vi ger också stöd och information till enskilda forskare eller forskargrupper och är öppna för dialog kring lämpliga tillfällen och upplägg.

Behöver du stöd inom delar som berör innovation och entreprenörskap i kurser eller program? Vi kan exempelvis gästföreläsa eller tipsa om andra föreläsare, bedöma studenters arbeten, delta i paneler eller själva ge något moment i en kurs. Samma sak gäller moment i doktorandkurser.

Är du doktorand och intresserad av innovation, nyttiggörande och kommersialisering? Teknisk-naturvetenskaplig fakultet ger en doktorandkurs i samarbete med oss på Innovationskontoret. Kursen är öppen för doktorander vid alla fakulteter, ges vart annat år och ger dig möjligheten att jobba med nyttiggörande av dina egna forskningsresultat.

Så stöttar vi din innovationsresa

Universitetet uppmuntrar dig till att hitta nya vägar för att förmedla kunskap och skapa samhällsnytta. Innovationskontoret skapar förutsättningar för forskare och studenter att nyttiggöra kunskap, resultat och idéer. Därför har du som medarbetare tillgång till kostnadsfri rådgivning och praktiskt stöd genom oss.

Innovationskontoret samarbetar med universitetets helägda kommersialiseringsbolag Umeå universitet Holding. Tillsammans är vi första anhalten på innovationsresan. Vi stöttar genom att metodiskt undersöka och utveckla idéer med högt kunskapsinnehåll som ofta är forskningsbaserade idéer. När din idé är redo för nästa fas, så kopplar vi ihop dig med den aktör som kan stötta utvecklingen vidare på bäst sätt.

Tillsammans ger vi goda idéer kraft från Umeå till resten av världen.

Läs mer om Innovationskontoret
Läs mer om Umeå universitet Holding

kontakt

Vill du prata om din idé? Har du frågor om innovation, kommersialisering eller nyttiggörande? Mejla gärna oss på Innovationskontoret.

Forskningsnära verifiering (VFT)

Via Umeå universitet Holdings verifieringsverksamhet kan du som är medarbetare vid Umeå universitet söka finansiering för att validera din idé.

Läs mer om forskningsnära verifiering (VFT) på Umeå universitet Holding webb

Karin Borge Renberg
2023-09-01