Personrörlighet – en möjlighet till utveckling

Personrörlighet mellan Umeå universitet och det omgivande samhället är en viktig form av samverkan. Det bidrar till ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenheter, och utgör ofta ett första steg mot djupare samarbete med organisationer utanför akademin.

 

Foto: Elin Berge

Personrörlighet kan bidra till att stärka den forskning och utbildning som bedrivs vid Umeå universitet på flera sätt. Genom utbytet av kompetens bygger vi nätverk och kunskap möter nya kontexter och problemställningar.

Ett exempel på personrörlighet är att personer från andra organisationer under kortare eller längre tid adjungeras eller affilieras till universitetet. Ett annat är att du som forskare eller lärare tvärtom lägger en del av din arbetstid ute hos ett företag eller organisation för att till exempel samarbeta kring något konkret forskningsproblem eller lära av varandra på annat vis. 

Adjungering

Att adjungera personer till universitetet kan vara aktuellt när en specifik kompetens behövs, eller i syfte att stärka verksamhetens anknytning till det omgivande samhället.

Att tänka på

 • Vad är syftet? Handlar det till exempel om behov av omedelbar medverkan i undervisningen, någon som bidrar med speciell kompetens i ett forskningsprojekt, eller att utveckla nya kurser eller moment?
 • Hur gagnar detta institutionen och universitetet på kort och lång sikt?
  • Kan den person som adjungeras in dela med sig av sin kunskap och sin erfarenhet till lärare och forskare i syfte att behålla och utveckla kompetens?
  • Kan denna kompetens ha betydelse för universitetet som helhet?
  • Hur kan vi i sådana fall synliggöra detta på bästa sätt?
 • Vilka är de konkreta arbetsuppgifter som personen adjungeras in ska utföra?

Mer information finns i Anställningsordningen.
Kontakta gärna personalfunktionen vid din fakultet om du vill veta mer.

Utåtgående personrörlighet

Utåtgående personrörlighet är när medarbetare vid Umeå universitet vistas i en extern organisation. Något som kan bidra till utveckling för båda parter.

Du som forskare eller lärare får exempelvis värdefull inblick i organisationens aktuella problemställningar, liksom vilka system och metoder som används i praktiken. Något som sedan går att relatera till program, kurser eller forskning. Organisationen kan å sin sida få hjälp med allt från ämnesexpertis till kontakt med såväl forskningsfronten som studenter.

Utåtgående personrörlighet kan antingen ske inom ramen för anställning vid Umeå universitet eller genom tjänstledighet.

Inom tjänsten

Några steg som är bra att följa initialt:

 • Ta kontakt med personalfunktionen vid din institution/fakultet för att få aktuell information och hjälp.
 • Prefekten bör göra en skriftlig anhållan till den externa parten.
 • Boka in ett personligt möte där ni går igenom och kommer överens om arbetsuppgifter, omfattning i tid och förväntningar på samarbetet från alla parter. Stäm sedan av detta löpande.
 • Upprätta en gemensam avsiktsförklaring. Denna ska skrivas under av avsändande prefekt och chefen vid arbetsplatsen som tar emot dig. Här ska det också framgå om den tid som förläggs externt ses som fullgörande av arbetstid inom forskning, undervisning, administration eller som kompetensutvecklingstid.
 • Klargör vad som gäller för resultat och IPR (intellectual property rights). Kan lärarundantaget vid behov åberopas hos den part du befinner dig hos eller vill densamma få rätt till resultaten? Behövs sekretessavtal? I så fall kan det vara klokt att granska så att det håller sig inom rimliga ramar. Ta kontakt med en universitetsjurist för ytterligare råd.
 • Väck frågan om facklig samverkan hos mottagande organisation.
 • Lämna in den undertecknade avsiktsförklaringen till fakultetens personalsekreterare.

Utanför tjänsten – kortare uppdrag/anställning hos extern part

Detta innebär normal gång med ansökan om tjänstledighet utan lön.
Läs mer

För personrörlighet mellan universitet och annan statlig myndighet gäller andra regler. Kontakta därför personalfunktionen på berörd fakultet om den tänkta externa parten är statlig.

Finansiering

Det finns olika möjligheter att söka finansiering som kan underlätta för personrörlighet.

Tips på finansiärer

 

Planering internt inför en extern vistelse

Att tänka på

 • Planering av extern vistelse sker i samråd mellan prefekt och lärare/forskare. Gör en överenskommelse initialt och stäm sedan av löpande – före, under och efter.
 • Beakta trygghetsfrågor och sök vid behov en lösning kring frågor gällande t ex pensions- och socialförsäkringssystemen. Det är viktigt att detta reds ut innan några avtal skrivs under. Vid frågor kontakta personalchefen vid Personalenheten.
 • Planera i god tid, skapa möjligheter för att ta bort något från ordinarie arbetsuppgifter och hitta en vikarie vid behov.
 • Fundera över och kom överens om vilket upplägg som passar bäst gällande tid, t ex sammanhållen tid under en–två månader eller en dag per vecka under en hel termin?
 • Välj en extern miljö där det finns möjlighet till och intresse för samarbete.
 • Att vara nyfiken och ställa frågor i den mottagande organisationen och om möjligt delta t ex i fikastunder är något som har pekats ut som viktigt av akademiker som tillbringat tid i externa organisationer.
 • Ha en beredskap för att utbytet kan leda till fortsatta samarbetsmöjligheter och titta på hur överföringen kan säkras till institutionen. Finns det möjlighet att använda kompetensen i ett bredare perspektiv?

Kontakt

Enheten för forskningsstöd och samverkan

fos@umu.se

Lena Holmberg
2024-01-29