Samverkan och nyttiggörande i utlysningar

Idag kräver många svenska finansiärer, liksom EU:s ramprogram Horisont Europa, att den forskning som de finansierar ska ske i samverkan med berörda aktörer eller komma till nytta för samhället i stort.​

Att ha god kunskap om vad olika finansiärer kräver underlättar när du ska leta passande utlysningar och förbereda en ansökan.

Foto: Ida Åberg, illustration

Så hur ska du som forskare göra för att öka dina chanser att beviljas anslag? Tittar vi på de stora statliga forskningsfinansiärerna så skiljer sig kravbilden åt. För att få medel av Forte, Vinnova och Energimyndigheten ska du tydligt kunna beskriva hur ett ömsesidigt utbyte ska gå till. Formas vill i sin tur att ditt forskningsprojekt ska ha samhällsrelevans – och att du kommunicerar med dem som forskningen ska gagna.

Förutsättningarna för att gå in i projekt tillsammans ser också olika ut. Forte kräver exempelvis ingen medfinansiering av din partner, vilket däremot Energimyndigheten och Vinnova ofta gör. 

Inom EU finns så många finansieringsmöjligheter att det inte är helt lätt att säga något generellt. Men det du kan ha med dig är att satsningar inom framför allt ramprogrammet Horisont Europas andra pelare, Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft, kräver att du samarbetar och söker medel tillsammans med andra som ett konsortium. 

Nedan får du en snabb överblick av kraven hos några svenska finansiärer:

Energimyndigheten

Energimyndigheten finansierar forskning inom energi, klimat och hållbarhet.

Flera av myndighetens utlysningar har krav på samverkan. Ofta ska olika typer av aktörer ingå för att bidra till såväl ökad relevans som nyttiggörande av projektets resultat.

För att beviljas medel måste du som sökande kunna beskriva hur samverkan kommer att ske och även i vilken grad mottagarna av resultaten är involverade i projektets upplägg och genomförande. ​

Mer information om finansiering av forskning och innovation hittar du via: 

Energimyndighetens steg-för-steg-guide

Formas

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Rådets ansvarsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

För att beviljas medel ska du, utöver vetenskaplig relevans, kunna beskriva samhällsnyttan med din forskning, liksom hur du tänker kommunicera den. Formas vill veta hur ditt projekt samspelar med andra aktörer och i vilka sammanhang ditt forskningsprojekt är betydelsefullt för dem du tänker ska ha nytta av det. 

För att hjälpa dig att möta kraven har Formas tagit fram information som är bra att känna till:

När du skriver ansökan

De har även ett stöd för:

Hur du beskriver samhällsnytta och kommunikation

Forte

Forte finansierar forskning som rör hälsa, arbetsliv och välfärd.

Bedömningskriterierna de utgår ifrån är uppdelade i tre kategorier: vetenskaplig kvalitet, relevans och genomförbarhet.

Med relevans menar Forte:

  • Relevans i relation till samhällets behov, Fortes ansvarsområden och utlysningens inriktning.​
  • Samverkan med användare av forskningen​.
  • Nyttiggörande och kommunikation av forskningsresultat​.

Du kan läsa mer om Fortes bedömning och vad du behöver lyfta i din ansökan på sidan:

Generella krav och bedömningskriterier

Vinnova

Som Sveriges innovationsmyndighet har Vinnova i uppgift att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för behovsmotiverad forskning och innovation.

Vinnova finansierar projekt som kan göra nytta i samhället och vill ofta se flera parter samarbeta för att nå dit. I sin bedömning av inkomna ansökningar utgår beredningsgrupperna alltid från kriterierna: ​

  • Potential – Vilka effekter och vilket värde kan vi förvänta oss av projektet, och vilken betydelse kommer det att ha för samhället om projektet når sina mål?​
  • Aktörer – Hur ser deltagarnas förmåga ut att genomföra projektet, nå önskade resultat och effekter?
  • Genomförbarhet – Hur realistisk och trovärdig är projektplanen, både när det gäller att genomföra projektet och att uppnå önskade resultat?

Dessutom följer Vinnova upp projekt som de har finansierat för att se vilket värde satsningarna de facto har bidragit med till samhället. ​

Du hittar mer info om hur det går till att söka och få finansiering via:

Vinnovas steg-för-steg-översikt

5 snabba med Jonatan Klaminder

 

Foto:

För att beviljas medel från Formas räcker det inte med att ditt högkvalitativa forskningsprojekt har potential att bidra till nytta i samhället. Du måste också kunna beskriva hur. En av dem som har knäckt koden är Jonatan Klaminder, professor i miljövetenskap.

Ta del av hans bästa tips

Vässa dina kunskaper

Oavsett om du vill hitta samverkanspartners eller söka forskningsmedel så behöver du på ett tydligt sätt kunna kommunicera vad ditt forskningsprojekt handlar om, hur du tänker samverka och varför.

Skulle du vilja vässa kunskaperna? Kolla in utbudet av interna utbildningar. 

Gå till Kurser och workshoppar

Lena Holmberg
2023-11-07