Varför samverka?

Skälen kan vara många. Kanske vill du hitta nya problemställningar, få tillgång till vissa data eller söka medel från en finansiär med krav på samhällsnytta? Det är upp till dig som enskild forskare att själv avgöra när samverkan är relevant, med vem eller vilka och hur den ska ske.

Samverkan kan exempelvis ge tillträde till sfärer utanför akademin och erbjuda djupare inblick i ett visst samhällsfenomen.

Foto: Ida Åberg

Några anledningar till att samverka i din forskning kan vara att: 

  • lättare kunna formulera samhällsrelevanta problemformuleringar.
  • få tillgång till ny kunskap och nya nätverk. 
  • kunna knyta teori till empiri. 
  • få access till metoder, data och/eller infrastruktur. 
  • få finansiering från partners till gemensamma satsningar.
  • förbättra spridningen av forskningsresultat.
  • få större genomslag av och stöd för forskningen.
  • bidra till förbättrade beslutsunderlag och en god samhällsutveckling etc.

Dessutom ställer allt fler forskningsfinansiärer krav på samverkan i sina utlysningar. Då är det viktigt att du kan beskriva vilka du tänker samverka med, hur ert arbete kan komma till nytta, för vem, samt hur du ämnar sprida kunskapen vidare för att öka dina chanser till att kunna konkurrera om forskningsmedel. ​ 

Sedan kan samverkan i sig se väldigt olika ut. Att träffa och föra dialog med potentiella användare under vetenskapliga seminarier är en form av samverkan. Till exempel för att diskutera en ny metod, produkt eller tjänst. Att formulera en gemensam problemställning, skriva projektansökan och arbeta ihop över tid är en annan. ​

Behöver du hjälp? 

Du kan alltid kontakta oss på Enheten för forskningsstöd och samverkan ifall du behöver uppslag eller tips på sätt att knyta kontakter. Vi erbjuder dessutom interna utbildningar till såväl forskargrupper som institutioner om samverkan i forskning. 

Nyfiken? Gå till Kurser och workshoppar inom samverkan och nyttigörande.

Kontakta FOS

Hör gärna av dig till oss på Enheten för forskningsstöd och samverkan (FOS) om du behöver hjälp i samverkansfrågor. 

Anna Mannelqvist
områdeschef samverkan
anna.mannelqvist@umu.se

Högskolelagen

"I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället för ömsesidigt utbyte och verka för att den kunskap och kompetens som finns vid högskolan kommer samhället till nytta."
– Högskolelagen, Kap. 1 § 2

Läs mer i Högskolelagen

Samverkan i utlysningar

Idag kräver många svenska finansiärer, liksom EU:s ramprogram Horisont Europa, att forskning ska ske i samverkan med berörda aktörer eller komma till nytta i samhället i stort för att beviljas medel. 

Gå till Samverkan i utlysningar

Lena Holmberg
2024-01-29