Behörig genom reell kompetens

​Reell kompetens - en persons samlade kompetens - är ett alternativt sätt att bli behörig till en utbildning.

Vad är reell kompetens?

Reell kompetens handlar om vad en person har lärt sig, oavsett hur han eller hon fått sina kunskaper. Det innefattar:

  • formellt lärande (exempelvis gymnasie- eller högskoleutbildning)
  • icke-formellt lärande (exempelvis kurser personen gått på sin fritid)
  • informellt lärande (sådant personen lärt sig genom att arbeta eller i sin vardag)

Behörighet via reell kompetens gäller sedan 2003 och  regleras i högskoleförordningen på Sveriges riksdags webbplats, 7 kap. 5 respektive 8 §§.

Särskild behörighet – en ämneskunnig kan behöva göra bedömningen

När en ansökan om behörighet genom reell kompetens kommer in gör en antagningshandläggare vid Studentcentrum en samlad bedömning av de dokument och den beskrivning som skickats in. Ibland behöver antagningshandläggaren kontakta berörd institution eller motsvarande för att få ett yttrande från en ämneskunnig.

Bedömning av reell kompetens för behörighet ska göras utifrån de faktiska behörighetskraven, det vill säga de kunskaper som utbildningsansvariga anser vara nödvändiga att ha för att klara utbildningen. Det är alltså inte säkert att en sökande med reell kompetens behöver uppfylla alla delar i de formella behörighetskraven som angetts i kursplanen.

När behörighetskravet för kursen är akademiska kunskaper

Beroende på vad som krävs för att klara den aktuella utbildningen kan det vara antingen hela eller delar av behörighetskravet som ska vara uppnått. De förväntade studieresultaten finns i respektive kursplan.

När en ansökan ska bedömas

Fakultet, institution eller motsvarande ansvarar för att tillhandahålla ämneskunnig person som kan göra bedömningar i ärenden där särskilda ämneskunskaper krävs. Den ämneskunniga ska genomföra bedömningar, antingen på egen hand eller i en bedömningsgrupp där deltagarna kan ha olika perspektiv och kunskaper.

Om en fördjupande kartläggning behövs när en ansökan bedöms

När den ämneskunniga på institutionen eller motsvarande ska bedöma en inkommen ansökan kan det visa sig att det behövs ytterligare uppgifter från den sökande. Då kan den ämneskunniga, gärna tillsammans med institutionens studievägledare, göra en djupare kompetenskartläggning med den sökande via e-post, telefon eller vid ett möte.

Om den ämneskunniga planerar att genomföra en fördjupad kartläggning så ska han/ hon först kontakta Antagningen vid Studentcentrum.

Test kan vara ett sätt att kontrollera behörigheten

Ämneskunniga vid institutionen eller motsvarande kan använda tester för att bedöma en sökandes reella kompetens. Planera tester i god tid, och kontakta Antagningen vid Studentcentrum så tidigt som möjligt.

Frågor eller funderingar

Har du frågor om bedömning av reell kompetens för behörighet så kontakta en antagningshandläggare vid Studentcentrum.

Förfrågningar från personer som ännu inte har gjort ansökan om att bli behöriga genom reell kompetens kan hänvisas till studievägledare vid Studentcentrum.

Anita Engkvist
2022-11-30