Senare del av program

Om det finns lediga platser på program kan platserna bjudas ut på Antagning.se. Här hittar du mer information om hanteringen av ansökningar till senare del av program.

Ansökningar till senare del av program

Sökande kan bli antagna till termin två eller senare terminer på ett utbildningsprogram. Förutsättningarna för att kunna bli antagen är att

  • programmet är sökbart på Antagning.se
  • det finns lediga platser på programmet
  • den som söker redan har läst motsvarande termin 1 eller fler terminer av programmet.

Observera att senare del av program inte publiceras på engelska sökandewebben, Universityadmissions.se, för internationella sökande.

Hur blir senare del av program sökbart på Antagning.se?

Institutionen eller fakultetskansliet skapar anmälningstillfället i Selma precis som med övriga programtillfällen. Programtillfället publiceras därefter och blir sökbart under ordinarie programs utbildningssida samt på samlingssidan Byta till Umeå- senare del av program och på Antagning.se.

Så här hanterar du ansökningarna efter sista anmälningsdagen

Du som är ansvarig programvägledare eller programansvarig granskar de sökandes akademiska meriter i NyA-webben. För att kunna göra det måste du ha bedömarbehörighet. Det beställer du genom att skicka in ansökan om användarbehörighet i NyA-webben. Några dagar efter sista anmälningsdag kan du påbörja granskningen och fatta beslut i NyA-webben.

För samtliga sökande ska du fatta beslut om särskild behörighet och skriva en tjänsteanteckning om

  • vilken termin den sökande är behörig till
  • om du bedömer att den sökande ska vara villkorligt behörig eller obehörig ska skälet framgå.
  • ange gärna kurskoderna för de programkurser som den sökande ska läsa kommande termin så underlättar det arbetet i Ladok inför terminsstart.

Manual för bedömningar av senare del av program skickas ut till kontaktpersonerna via e-post.

Om det finns sökande som saknar behörighet

Du bör, så snart som möjligt, kontakta sökande och begära in kompletterande handlingar för att påskynda processen.

Kompletterande meriter ska laddas upp på Antagning.se. Kursplaner ska den sökande däremot skicka direkt till dig på institutionen.

Ange antagningstal när du granskat

Om det finns fler behöriga sökande till en eller flera terminer än vad det finns antal lediga platser görs ett urval i NyA. Meddela då antalet platser till oss på Antagningen så att vi kan lägga in korrekt antagningstal. Antagningstalet måste då läggas för varje termin, inte för hela programmet.

Om alla behöriga sökande kan antas kan du själv lägga antagningstal i NyA-webben. När du själv sätter antagningstal, tänk då på att ordinarie sökande, de som söker senare del, utbytesstudenter och de som återkommer efter studieuppehåll ska rymmas inom respektive kurstillfälle.

Bra att veta om urval för senare del av program

Sökande till senare del av program antas i den prioritetsordning som är fastställd i aktuell antagningsordning för utbildning på grund- och avancerad nivå som finns i Regelverket.

Hantering av studenter med studieuppehåll

Studenter som har beviljats studieuppehåll och vill börja läsa på programmet igen, ska inte söka senare del av program. De ska istället söka aktuella programkurser på antagning.se. Information om återtagande av studier efter studieuppehåll finns i regler om studieadministration på grund- och avancerad nivå i Regelverket.

Så gör du efter att det sista urvalet är gjort

Studenterna blir antagna i NyA och deras programantagning förs över till Ladok efter urval 2.
När studenterna är överförda till Ladok kan du byta kurspaketeringstillfälle (programtillfälle) i Ladok. Därefter skapar du förväntat deltagande på kurs inom programmet.

Antagna till senare del av program tillkommer alltså utöver det antagningstal för ordinarie programkurser som är satt i NyA. Notera att förväntade studiedeltagare som sökt senare del inte finns med på kurslistan i Ladok förrän du har skapat förväntat deltagande Ladok.

Kontaktinformation

Humanistisk fakultet
Emil Nordahl

Samhällsvetenskaplig fakultet
Reyal Kvist

Medicinsk fakultet och Lärarhögskolan
Anita Engkvist

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Maria Lundgren

Anita Engkvist
2023-07-06