Process för handläggning

När en student ansöker om tillgodoräknande tas den emot, handläggs och beslutas av Studentcentrum/Examina. I handläggningsprocessen yttrar sig berörd fakultet, institution eller motsvarande om innehåll, omfattning och nivå för det aktuella ämnet. Här hittar du en beskrivning av hur processen går till.

Umeå universitet har som målsättning att ansökan ska behandlas så snart som möjligt och att beslut ska fattas inom 60 dagar från det datum universitetet fått en fullständig ansökan med nödvändig dokumentation.

Information för studenter om tillgodoräknande och länk till webbansökan finns på studentwebben.

Aktivitet

Vem utför/ ansvarar?

Kommentar

Ansökan Sökande (student) Ansökan skickas till Studentcentrum.
Diarieföring Studentcentrum Ärendet diarieförs lokalt på Studentcentrum.
Utredning Studentcentrum

En utredning görs så snart som möjligt. Om kompletterande uppgifter behövs från den sökande begär Studentcentrum in dessa.

I de flesta fall kommer utredningen att innefatta en ämnesbedömning. Studentcentrum skickar i dessa fall ärendet till utsedd kontaktperson vid berörd fakultet/institution (motsvarande) för yttrande. Vid behov vidarebefordrar kontaktpersonen ärendet till lämplig person för ämnesbedömning.

Yttrande Berörd
fakultet/ institution
(motsvarande)

Så snart som möjligt, men inom fyra veckor, gör berörd fakultet/institution (motsvarande) en individuell prövning avseende:

  • kurs, del av kurs eller huvudområde
  • nivå
  • högskolepoäng

Om yttrandet helt eller delvis innehåller förslag till avslag ska yttrandet tydligt ange vad som bör avslås och dessutom innehålla en klargörande motivering med vad som saknas i studentens åberopade utbildning eller yrkesverksamhet.

Om fakultet/institution (motsvarande) är i behov av kompletterande uppgifter inför yttrandet kontaktas Studentcentrum.

Yttrandet skickas åter till Studentcentrum

Beslut Studentcentrum Handläggare vid Studentcentrum fattar beslut i ärendet inom en eller två veckor.
Expediering Studentcentrum

Den sökande meddelas beslutet och kopia skickas till berörd fakultet/institution (motsvarande). Kontaktperson vid fakultet/institution (motsvarande) ansvarar för att, vid behov, vidarebefordra beslutet till berörda personer.

Om beslutet innebär avslag (helt eller delvis) ska den sökande också få:

  • motivering till avslaget
  • en beskrivning av hur hon eller han gör en eventuell överklagan (så kallad överklagandehänvisning)
Inrapportering
i Ladok
Studentcentrum/ Berörd
fakultet/ institution
(motsvarande)
Vid gynnande beslut (bifall) dokumenteras tillgodoräknade poäng in i Ladok enligt följande:
  • tillgodoräknande av hel kurs rapporteras in av Studentcentrum
  • tillgodoräknande av del av kurs rapporteras in av berörd institution (motsvarande). Med "del av kurs" avses i Ladok hel modul eller del av modul. För stöd, se lathund på Ladokgruppens Teamsyta.
Överklagande

Sökande (student)

Studentcentrum/ Berörd
fakultet/ institution
(motsvarande)

Om beslutet helt eller delvis går den sökande emot, kan hon eller han överklaga beslutet. Överklagandet skickas till Umeå universitet. Universitet ska ha fått överklagan inom tre veckor från den dag sökanden fick sitt beslut.

Vid ett överklagande kan universitetet antingen ändra sitt beslut till den sökandes fördel, eller vidhålla sitt tidigare beslut.

Ett nytt yttrande begärs normalt in från berörd fakultet/institution (motsvarande). Omprövningen ska ske skyndsamt och yttrandet ska skickas tillbaka till Studentcentrum inom en vecka.

Ärendet överlämnas, tillsammans med yttrandet, till Överklagandenämnden för högskolan för prövning.

Information till sökande om att överklaga finns på studentwebben.

Arkivering Studentcentrum Studentcentrum ansvarar för arkivering av samtliga ansökningshandlingar samt beslut. Dessa ska bevaras.

Kontaktinformation

Studentcentrum/Examina

Studenter hänvisas

  • i första hand till studievägledare vid ämnesansvarig institution
  • för generella frågor, till Infocenter
Maria Rudberg
2024-01-18