Yttrande om tillgodoräknande

Kontaktpersonen på institutionen, fakulteten eller motsvarande har ansvaret för att det färdiga yttrandet kommer tillbaka till Studentcentrum.

Den sökande har rätt att få en bedömning gjord för varje del som hon eller han ansökt om att få tillgodoräknat till. Det kan innebära att ett ärende behöver bedömas av flera institutioner eller motsvarande.

Vem ska avge ett yttrande om tillgodoräknande?

Det är din institution, fakultet eller motsvarande som bestämmer vem som ska vara kontaktperson och avge yttranden inom det berörda ämnet eller programmet.

Hur får jag veta att jag ska avge ett yttrande?

När Studentcentrum behöver ett yttrande skickas ett e-postmeddelande till dig som är kontaktperson på institutionen, fakulteten eller motsvarande.

Kontrollera regelbundet i skräpposten i ditt e-postprogram så att ärenden för tillgodoräknande inte av misstag hamnar där. Om de gör det, se då till att markera som Inte skräppost, så att de som regel sedan hamnar i din inkorg istället.

E-postmeddelandet har ämnesraden "Ansökan om tillgodoräknande ##ärendenummer##. Ansökan gäller Sökandens namn." Du svarar på e-postmeddelandet i det aktuella ärendet utan att ändra något i ämnesraden.

Det kan hända att du i din tur behöver vidarebefordra ärendet till någon annan inom din institution (motsvarande) för själva ämnesbedömningen men det är du som kontaktperson som ansvarar för att skicka tillbaka yttrandet.

Vad ska yttrandet innehålla?

I e-postmeddelandet från Studentcentrum finns en tabell med uppgifter om vad studenten önskar tillgodoräkna och vad tillgodoräknandet ska grundas på. I meddelandet finns även dokumenten (exempelvis kursplan eller arbetsgivarintyg) från studentens ansökan bifogade. När institutionen (motsvarande) har gjort en saklig och individuell prövning av ansökan ska bedömningen fyllas i tabellen och kontaktpersonen skickar tillbaka e-postmeddelandet till Studentcentrum.

Det är viktigt att texten i e-postmeddelandets ämnesrad inte är ändrad när meddelandet (yttrandet) skickas tillbaka. I annat fall kommer inte yttrandet till rätt ärende.
Exempel: Re: Ansökan om tillgodoräknande ##ärendenummer##. Ansökan gäller Sökandens namn.

Avslagsmotivering och generella bedömningar

Tänk på att en avslagsmotivering måste ange vad som huvudsakligen saknas i de tidigare studierna som är väsentligt i önskad kurs eller del av kurs.

Av 6 kap. 8 § högskoleförordningen framgår att högskolan ska pröva varje ansökan individuellt. Därför godtar inte Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) avslag som baseras på generella motiveringar och bedömningar. Utifrån ett överklagande som rör Umeå universitet anger ÖNH följande: Något utrymme för att avslå en ansökan om tillgodoräknande med hänvisning till generella ställningstaganden av lärosätet eller lokala regler finns inte i lagstiftningen. (Beslut 2014-05-16, reg. nr. 241-248-14)

Hur används mitt yttrande, och hur får jag veta vilket beslut den sökande får?

Yttrandet kommer att utgöra underlag för beslut om tillgodoräknande. När Studentcentrum har fattat ett beslut i ärendet skickas meddelande om beslutet till den sökande. I samband med det skickas också en kopia av beslutet till dig som är kontaktperson vid institutionen, fakulteten eller motsvarande. Du som kontaktperson ansvarar för att, vid behov, vidarebefordra beslutet till berörda personer.

Relaterad information

Kontaktinformation

Studentcentrum/Examina

Studenter hänvisas

  • i första hand till studievägledare vid ämnesansvarig institution
  • för generella frågor, till Infocenter
Maria Rudberg
2023-01-24