Examination och obligatoriska moment

Examinationen är både en form av myndighetsutövning och ett led i studentens lärandeprocess. För att examinationen ska upplevas rättssäker måste regler och rutiner vara tydliga för såväl studenter som lärare och administratörer.

För att kräva obligatoriskt deltagande av student måste utbildningsmomentet vara av individuellt prövande karaktär. Av säkerhetsskäl kan demonstrationer, tillämpningsövningar eller motsvarande samt förberedelser för klinisk undervisning bedömas ha sådan betydelse att obligatorisk närvaro kan krävas utan att prövande moment ingår. Obligatoriska utbildningsmoment ska framgå av kursplanen och i schemat.

Ordinarie prov ska om möjligt förläggas mellan kl. 8.00-17.00 under måndag till fredag i direkt anslutning till kursen och på den ort där kursen ges. En student som önskar göra prov på annan ort ska minst en månad före aktuellt provtillfälle ansöka hos berörd institution om detta.

Regelverk: Betyg och examination på grund- och avancerad nivå
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Regelverk: Salstentamen (Regel samt Handläggningsordning)
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Resultat av prov

Studenter ska få besked om resultatet av prov inom 15 arbetsdagar efter provtillfället oavsett examinationsform. För inlämningsuppgifter, laborationsrapporter eller liknande räknas fastställd inlämningsdag som provtillfället. Lärares sjukdom eller liknande omständigheter får inte orsaka onödiga förseningar utan institutionen ska i sådana fall hitta en annan lösning.

Det är viktigt att lärare planerar in tid för rättning av prov/proven.

Den som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats, förutsatt att eventuella begränsningar i antalet examinationstillfällen ej överskrids.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock ska omprovet erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får omprov erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Provgenomgång

En student har alltid rätt att veta varför denne fick ett visst omdöme. Efter examinationstillfället ska därför alltid en genomgång av provet och göras. Ansvarig lärare ska då presentera vad som krävs för respektive betyg. Formen för genomgången kan variera, till exempel: muntligt vid ett föreläsningstillfälle, skriftliga kommentarer i inlämnade texter eller anslag av rättningsmall på lärplattform.

Examinators beslut kan inte överklagas men studenten kan begära att rättande lärare omprövar rättningen.

Rapportering

Efter genomförd och betygsatt prövning (examination) rapporteras och attesteras studerandes resultat i Ladok av ansvarig institution för utbildningen.

Regelverk: Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå
Regelverk - utbildning på grund- och avancerad nivå

I Teams-kanalen Webbpublicering kan du se hur det ser ut för studenten som loggat in på studentwebben.

Regelverk

​Betyg och examination på grund- och avancerad nivå

Salstentamen (Regel samt Handläggningsordning)

Studieadministration på grund- och avancerad nivå

Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Thomas Wahlström
2022-11-30