Tips och råd för examination

På denna sida får du råd och tips om hur du ska tänka vid provkonstruktion för att examinationen ska pröva det som faktiskt ska examineras.

Fråga alltid efter relevanta kunskaper/färdigheter/förmågor

Säkerställ den konstruktiva länkningen, det vill säga att varje fråga/uppgift i din tenta (och tentan som helhet), verkligen mäter vad som står i de förväntade studieresultaten och vad du har undervisat om. Kopplat till detta: säkerställ att din undervisning och de delar av kurslitteraturen som du uttryckligen instruerat studenterna att ta del av (antingen muntlig eller skriftligt) verkligen räcker för att besvara frågorna eller uppgifterna i tentan. Revidera tentafrågor vid behov.

Förväntade studieresultat

Koppla varje examination till ett specifikt FSR

Säkerställ att alla FSR på kursen examineras och att alla examinationer är kopplade till minst ett FSR.

Fler än ett FSR

Om en examination är kopplad till fler än ett specifikt FSR, koppla de olika delarna av examinationen (olika moment/frågor/delfrågor/instruktioner) till ett specifikt FSR vardera så att det tydligt framgår för dig och andra lärare/examinatorer hur varje FSR på kursen examineras, samt att inget utöver FSR:en examineras.

Anpassa bedömningsmetod efter kategori på FSR

  • Bedöm helst FSR i kategorin Kunskap och förståelse med kortsvarsfrågor eller stängda frågor (exempelvis flervalsfrågor) för att täcka in så mycket av FSR:en som möjligt. Om de bedöms med långsvarsfrågor, det vill säga där studenterna måste skriva en hel del text, försök att hålla svarslängden så kort som möjligt så att du inte mäter deras analys-, resonemangs eller värderingsförmåga (dessa ska mätas i kategorin Värderingsförmåga och förhållningssätt).
  • Bedöm FSR i kategorin Färdighet och förmåga med praktiska uppgifter, det vill säga uppgifter där studenterna måste visa prov på den avsedda färdigheten, vad den än må vara, istället för att bara visa kunskap om färdigheten. Observera att en praktisk färdighet fortfarande kan handla om att förmågan producera något på papper (t.ex. En argumenterande text, en ritning, eller en planering), vilket då också ska mätas skriftligt, exempelvis genom en hemtentamen.
  • Bedöm helst FSR i kategorin Värderingsförmåga och förhållningssätt med långa svarsfrågor, antingen muntligt (exempelvis med seminarier) eller i skrift (exempelvis uppsatser och liknande), eftersom resonemangs- och värderingsförmåga i princip inte går att bedöma med stängda frågor eller korta svarsfrågor.

Använd ett så enkelt språk som möjligt

Anpassa ordval och grammatik utifrån studenternas nivå. Undvik svåra ord och "tung" terminologi (om det inte uttryckligen ska mätas i tentan).

Undvik negationer (att fråga efter vad något INTE är). Om negationer ändå ska ingå, markera dem tydligt med fetstil och versaler.

Undvik onödig text som bara fungerar som utfyllnad (window dressing) men som inte tillför något till frågeställningen eller förståelse för instruktionerna. Sådan text tar bara tid och energi från studenten utan att ge dig mer information om deras kunskaper, och är särskilt jobbig för språksvaga studenter. Window dressing ska inte blandas ihop med att vissa frågor kan behöva en relevant kontext för att kunna besvaras. På motsvarande sätt: Om tentan ska mäta informationssökning är distraherande information ett måste.

Frågor

Vilseled inte studenterna

Luras inte. Undvik kuggfrågor eller frågor som är avsedda att vilseleda studenten. Allt sådana frågor bidrar till är att identifiera vilka studenter som ser igenom tricket, inte vilka studenter som faktiskt besitter kunskapen du efterfrågar. Fråga rakt ut istället, vad det är du vill ha svar på.

Ställ en fråga i taget

Undvik två frågor i en. Om du vill veta mer än en sak i en viss fråga, dela upp den i underfrågor (a. b och c...) så att det blir tydligt för studenten exakt vad du vill ha svar på.

Åsikter

Fråga inte efter åsikter om det finns ett tydligt rätt svar. Undvik frågor av typen "Vad tror du..." "Hur skulle du göra..." såvida det inte uttryckligen är studentens resonemang eller argument du vill mäta, utifrån de förväntade studieresultaten.

Flervalsfrågor

Om du har flervalsfrågor eller andra stängda frågor – slumpa ordningen på frågorna så att inte alla studenter får dem i samma ordning. Samma gäller för alternativen vid flervalsfrågor.

Bedömningsanvisningar

Skapa tydliga bedömningsanvisningar. Säkerställ att du vet hur du ska bedöma din tenta genom tydliga rättningsmallar och bedömningsanvisningar med relevanta kriterier och information om vad som krävs för olika betygsnivåer eller poäng.

Dubbelkolla att kriterierna i dina bedömningsanvisningar är relevanta utifrån FSR:en. Att hoppa över bedömningsanvisningar och istället gå på "magkänsla" i bedömningen är allvarligt hot mot rättssäkerheten – gå absolut inte på magkänsla.

Koppla din bedömningsanvisning till uppgiften. Dubbelkolla att allt som står i din bedömningsanvisning att du ska bedöma, också framgår tydligt för studenten i instruktioner till uppgiften eller tentafrågan. Det är annars mycket lätt hänt att studenten svarar på ett sätt som är rimligt utifrån instruktionerna, men inte alls vad du hade tänkt dig utifrån dina bedömningsanvisningar.

Hanna Karlsson
2022-11-30