Användning av undervisningsmaterial

Mycket undervisningsmaterial skapas inom universitetets egen undervisningsverksamhet. Universitet användning av sådant material inom dess normala verksamhet sker med sedvana eller den s.k. tumregeln.

Den tekniska utvecklingen har lett till ett behov att digitalisera allt mer av det material som skapas och används inom universitetets verksamhet. Nätbaserad undervisning, kurswebbar och digitaliserade undervisningsformer ger ett allt större behov av digitalt undervisningsmaterial.

Den digitala utvecklingen har även lyft frågan om grunden för universitets rätt att nyttja anställda lärares undervisningsmaterial.

Universitetets nyttjande av undervisningsmaterial

Användning av undervisningsmaterial inom universitetet normala verksamhet sker i de flesta fall med stöd av sedvana, den s.k. tumregeln.

Om ett upphovsrättsligt verk, exempelvis undervisningsmaterial, tillkommit som ett resultat av att en anställd som fullgör sina arbetsuppgifter eller särskilda åtaganden är den anställde upphovsman till verket. Genom det s.k. upphovsrättsliga lärarundantaget anses lärare vid universitet och högskolor ha utvecklat en starkare rätt till sina verk som framkommit inom ramen för anställningen jämfört med andra anställda. Det ska dock förtydligas att denna lärares rätt inte omfattar de delar av sådana verk som nyttjas med stöd av det s.k. kopieringsavtalet med Bonus Copyright Access.

Umeå universitet äger i normalfallet nyttjanderätt till ett sådant verk, alltså en rätt att på olika sätt använda verket. Denna princip kallas tumregeln. Universitets nyttjanderätt omfattar användning, utan annan ersättning till den anställde än lönen, för de ändamål och behov som faller inom ramen för arbetsgivarens normala verksamhet. Denna rätt gäller även efter det att anställningen upphört.

Tumregeln gäller enligt praxis utan att avtal behöver ingås med de enskilda anställda.

Avtal om rätt att använda undervisningsmaterial

Om undervisningsmaterial ska tas fram av någon som inte är anställd vid universitetet ska avtal tecknas med upphovsmannen. Stöd med att ta fram ett sådant avtal fås genom kontakt med universitetsjuristerna, universitetsjurist@umu.se

Observera att en anställning alltid räknas för hela universitetet. Om personal från en annan institution eller enhet anlitas behövs oftast bara en överenskommelse mellan de berörda institutionerna. Överenskommelsen ska då reglera hur den anlitade medarbetarens arbetstid ska användas, samt hur den institution där medarbetaren är placerad eventuellt ska ersättas. Vid prissättning av lärartimmar ska Regler för interna köp och försäljningar följas.

I speciella fall kan det finnas behov av en enskild överenskommelse med en anställd lärare om förutsättningarna för att använda undervisningsmaterial. Det kan till exempel vara när en lärare får ett uppdrag att ta fram en specifik kurs, moment, föreläsning eller liknande som universitetet inte vill ska kunna nyttjas i andra sammanhang eller om universitetet vill kunna ändra i materialet på annat sätt än som framgår av sedvana eller tumregel. Det kan också vara aktuellt vid framtagande av digitalt undervisningsmaterial som kräver stora ekonomiska investeringar.

Stöd för att ta fram ett sådant avtal fås genom kontakt med universitetsjuristerna, universitetsjurist@umu.se.

Sådana avtal med anställd lärare undertecknas för universitetets räkning av rektor eller universitetsdirektör.

Upphovsrätt och nyttjanderätt

Avtalet påverkar inte upphovsrätt till det material som ingår i de digitaliserade produkterna. Upphovsrätten till undervisningsmaterialet förblir hos upphovsmannen – många gånger den lärare som tagit fram det.

Chatarina Wiklund
2022-09-30