Utvecklade examinationsformer

Utvecklade examinationsformer är en prioriterad aktivitet inom området Stärkt pedagogisk utveckling, stöd och tillgänglighet. Området ingår i en satsning på forskning och utbildning som pågår till och med 2025.

UPL har fått medel för att driva ett projekt om utvecklade examinationsformer vid Umeå universitet. Examinationer är en central aktivitet som vi investerar väldigt mycket tid i, både lärare, studenter och administrativa funktioner.

Inom ramen för projektet kommer vi att ta fram utbildningar, undersöka nya idéer, skapa mallar och guider samt utforska tekniskt stöd för att underlätta och förbättra funktionen av examinationer. Vi samarbetar också med drygt tio andra lärosäten för att dela erfarenheter och skapa bra resurser för lärares arbete med examinationer. Ett konkret utfall av denna samverkan blir att ta fram illustrativa exempel på olika examinationsformat som stöd för lärare när de ska utforma examination för sin kurs.

Delsyften för projektet

Under våren 2022 har vi bjudit in till dialog om vad vi vill uppnå och arbeta mot genom detta projekt. Det har landat i fem delsyften:

  • Examination som stärker lärprocesser
  • Rättssäkrare examination
  • Examination ur ett hälso- och lustperspektiv
  • Tekniskt stöd för bedömning och administration av examination
  • Kunskapsunderlag för långsiktig utveckling

Studentmedverkan

Under våren 2022 har två studentgrupper, inom ramen för egna kurser, gjort undersökningar om stress och digital kompetens kopplat till examinationspraktiken. En grupp undersökte lärares uppfattningar kopplat till bedömningspraktiken och en grupp undersökte studenters beskrivning av stress och stressreducering i samband med hemtentamen.

Händer just nu i projektet

Just nu arbetar vi med att sammanställa den information vi samlat in och planera aktiviteter till hösten.

Förutom utbildningsinsatser så kommer vi besöka så många verksamhetsområden vi kan för att lära mer om specifika traditioner och behov men också för att samla på oss goda exempel att sprida till andra. Vill du bjuda in oss till ert område för att diskutera era erfarenheter och behov är du varmt välkommen att kontakta projektledare Oskar Gedda.

Vi börjar också skapa en grund för exempelsamling samt undersöka om vi inom projektet kan forma en grupp som kan svara på eller vägleda mer avancerade eller utmanande frågor angående examinationer.

Rektorsbeslut

Här kan du läsa rektorsbeslutet: Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning - delbeslut 2

Projektledare

Projektledare är Oskar Gedda, universitetslektor, UPL

Hanna Karlsson
2022-06-09