Kursklassificering

Ersättningsnivån för en kurs bestäms av institutionens utbildningsområde. Kursklassificeringsrådet kan besluta om undantag.

Utbildningsområden och ersättningsnivåer

Utbildningsområde och därmed ersättningsnivå för en kurs bestäms av det utbildningsområde som den kursgivande institutionen tillhör. Ersättningsnivåerna för respektive utbildningsområde bestäms av regeringens regleringsbrev till Umeå universitet.

Kursklassificeringsrådet

Heidi Hansson
Vicerektor
Ordförande
Torkel Molin
Universitetslektor
Humanistisk fakultet
Ann-Louise Silfver
Universitetslektor
Samhällsvetenskaplig fakultet
Anna Fahlgren
Utbildningsledare
Medicinsk fakultet
Sara Sjöstedt de Luna
Professor
Teknisk- naturvetenskaplig
fakultet
Anna Lindqvist
Universitetslektor
Lärarhögskolan

Per-Olof Ågren
Universitetslektor

Universitetspedagogik
och lärandestöd
Anton Öhrlund Student
Emil Nygren Student
Patricia Hooshmand Student
Åsa Rudehäll
Utredare

Sekreterare/Handläggare
Planeringsenheten

Nästa möte för Kursklassificeringsrådet äger rum den 18 november 2020.

Ansökan om ändrad klassificering

För att ändra kursens utbildningsområde krävs följande

  1. Att institutionen i en ansökan utifrån ämnesinnehåll motiverar omklassificeringen
  2. Att fakulteten tillstyrker ansökan
  3. Att ansökan bifalles av kursklassificeringsrådet

Ansökan om ändrad kursklassificering ska ske genom att ansökningsblanketten fylls i och skickas tillsammans med kursplanen till berörd fakultetsnämnd/motsvarande för bedömning.

Tillstyrkta ansökningar och kursplaner skickas därefter av berörd fakultetsnämnd/motsvarande till kommitténs sekreterare Åsa Rudehäll minst sju dagar före kommitténs sammanträde.

Frågor om klassificering?

Utredare
Åsa Rudehäll
Planeringsenheten

Elin Wiklund
2021-06-11