Hybridverkstad för flexibelt lärande

Hybridverkstad för flexibelt lärande inklusive stöd är en prioriterad aktivitet inom området Stärkt pedagogisk utveckling, stöd och tillgänglighet. Området ingår i en satsning på forskning och utbildning som pågår till och med 2025.

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) ska under fyra år, i projektform, utforska och utveckla kunskaper, förmågor och färdigheter kring hybrid undervisning och dess påverkan på studentens lärande.

Hybridverkstad för flexibelt lärande är uppdelat i tre delprojekt. Under 2024 fokuserar arbetet i delprojekten till största delen på att genomföra aktiviteter tillsammans med kärnverksamheten samt bedriva omvärldsbevakning och erfarenhetsdelning av det som hunnit utvärderas hittills i projektet.

Händer just nu i projektet

Ta del av Delrapport 2 från vt-23: A som i aktiviteter, B som i berättelser & C som i case

I rapporten presenteras en sammanställning av aktiviteter och erfarenheter som gjorts under vårterminen 2023 inom ramen för satsningen på hybrida projekt vid Umeå universitet. Rapporten bygger på utvärderingar, presentationer och reflektioner som kopplas till aktuell forskning inom området.

Du hittar delrapport 1 och 2 under Material. 

Material och länkresurser

Material

Delrapport 2

Delrapport 1

RADs

Hybridspelet

Projektplan Learning Lab Umeå

Learning Lab interaktiv rumspresentation

Videor

Hybrid - vad säger forskningen?

Erfarenhetsdelning lärare: Thomas Mejtoft

Erfarenhetsdelning lärare: Hanna Lövgren 

Erfarenhetsdelning lärare: Karin Fahlquist

Om testbäddar för lärandemiljöer och hur de används

VT23: Learning lab Umeå

Weblänkar

Nyhetsartikel: Akademiska Hus och Umeå universitet skapar framtidens hybrida lärandemiljö

Tidigare utlysningar

Nedan listas de lärare/lärarlag som fått stimulansmedel i tidigare utlysningar.

Omgång 2 (Vt 2023)

Anna-Maria Johansson, Psykologi

Annica Brännlund, TUV

Berit Aronsson, Språkstudier

Christin Johansson, Socialt arbete

Joachim Sundqvist, Kost- och måltidsvetenskap

Karin Fahlquist, Informatik

Magnus Wink, Estetiska ämnen

Maria Forsman, Juridik

Mazen Baroudi, Epidemiologi och global hälsa

Sara Wilson, IMB

Thomas Girmalm, Idé- och samhällsstudier

Omgång 1 (Ht 2022)

Cecilia Olsson och Hanna Lövgren, Kost- och måltidsvetenskap

Karin Fahlquist, Informatik

Maria Forsman, Juridik

Rasmus Karlsson, Statsvetenskap

Robert Holmgren, Pedagogik

Thomas Mejtoft, Tillämpad fysik och elektronik (TFE)

Projektbeskrivning

Projektet är uppdelat i tre delprojekt.

Delprojekt A - Organisation för klassrumsnära stöd

Delprojektet syftar till att skapa en effektiv och varaktig organisation av klassrumsnära tekniskt- och pedagogiskt stöd samt löpande underhåll av gemensamt bokningsbara hybridsalar.

Planen är att delprojekt A ska avslutas i början av 2023 för att sedan övergå i ordinarie verksamhet.

Delprojekt B - Erfarenhetsuppbyggnad och prövande verksamhet ​

Syftet med delprojektet är att utforska och utveckla miljöer för lärandesituationer där studenter kan delta både fysiskt på plats och på distans, samtidigt och med likvärdiga möjligheter. Projektets mål är att i nära samarbete med kärnverksamheten utforska och utveckla pedagogiska former för hybrida lärandesituationer där ökad, eller bibehållen utbildningskvalitet prioriteras.

Delprojekt C - Kunskapande och omvärldsbevakning

Delprojektet syftar till att systematiskt dokumentera och sprida erfarenheter av lärosätets arbete med hybrida lärmiljöer. Genom att göra löpande uppföljningar av pågående hybrida inslag i kurser och program (delprojekt B), omvärldsbevaka liknande projekt inom högre utbildning samt följa vetenskapliga publikationer inom fältet kommer delprojekt C utmynna i en fördjupad kunskap om hybridundervisningens påverkan på undervisning och lärande. ​

Rektorsbeslut

Här kan du läsa rektorsbeslutet: Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning – delbeslut 2

Learning Lab Hybrid - Umeå

Detta projekt sker i nära samarbete med ett samverkansprojekt mellan Umu och Akademiska Hus som pågår till och med 2026. Projektet innebär att en lärosal kommer att bli ett Learning Lab i syfte att bygga kunskap kring pedagogik och rumsliga krav på hybrida lärmiljöer för framtiden.

Läs mer om projektet Learning Lab Umeå

Ellen Säll
2023-12-18