Utvecklade examinationsformer

Utvecklade examinationsformer är en prioriterad aktivitet inom området Stärkt pedagogisk utveckling, stöd och tillgänglighet. Området ingår i en satsning på forskning och utbildning som pågår till och med 2025.

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) ska under fyra år, i projektform, höja kunskapsnivån gällande val av examinationsformer samt relation mellan förväntade studieresultat (FSR) och rättssäker examination. Ytterligare ett mål är att utforska och utveckla, för ämnes- eller professionsutbildningen, nya examinationsformer i anslutning till den pågående digitaliseringen av undervisning.

 

Foto:

I samtal med olika intressentgrupper har illustrationen av syftet för projektet vuxit fram.

Förhoppningen är att projektet ska leverera ett ökat utbildningsutbud, semiarier och en konferens om examination. En exempelsamling och kunskapssammanställningar samt översikt av teknikstöd ingår också i leveransen från projektet.

Händer just nu i projektet

Under höstterminen 2022 pågår i huvudsak tre processer.

1. Seminarier och verkstäder

Fusk, plagiat och akademisk integritet (öppet seminarium)

Plats: Zoom (länk)
Tid: Måndag 28 november kl 15.00-16.45

Ett onlineseminarium om fusk, plagiat och akademisk integritet i samband med examinationer. Avsikten är att fokusera på vilka svagheter och styrkor som finns vid olika examinationsformer och vilka åtgärder vi som lärare kan ta för att motverka risker och uppmuntra studenterna att välja en utbildningskonstruktiv strategi. Vi vill också behandla några olika former som fusk och plagiat kan anta samt gråzonen mellan bristande kunskap om vad som är tillåtet och vad som är medvetet fusk. Med den ständiga utvecklingen av tekniska stöd och hjälpmedel blir frågan var gränsen går mellan vad som kan, bör och ska tillåtas och vad som bör förblir otillåtet allt mer intressant. Vi hoppas också att med detta seminarium påbörja ett samtal om AI:s inverkan på bedömningsprocessen och kunskapsmålen för högre utbildning.
Seminarieledare: Oskar Gedda, UPL, och Jonathan Wedman, TUV.

Att välja och utforma bra examinationsformer (verkstad - anmälan krävs, se till att välja rätt tillfälle vid anmälan)

5 december kl. 13-16 Lokal meddelas senare
Sista anmälningsdag 30 november
Anmäl dig här

22 februari 2023 kl. 13-16 Lokal/Online meddelas senare
Sista anmälningsdag 17 februari.
Anmäl dig här

4 maj 2023 kl. 13-16 Lokal/Online meddelas senare
Sista anmälningsdag 30 april.
Anmäl dig här

Välkommen till en workshop om att välja och utforma bra examinationsformer. Workshopen vänder sig till dig som på ett eller annat sätt arbetar med examinationer på kurs eller programnivå.

Vi kommer dels gemensamt arbeta igenom frågor som tydliggör vilka examinationsformer som svarar an mot kursmål och syfte, dels bearbeta ett relevant examinationsformats tillpassning till ramfaktorer såsom mål, tid, plats mm. Ta med dig en kursplan eller flera för att ha som arbetsmaterial.

2. Utveckling av exempelsamling

En central funktion för konstruktiva samtal och prövande av traditionsöverskridande examinationsformer är tillgång till exempel. Inom ramen för projektet pågår därför ett arbete att sammanställa en exempelsamling. Detta arbete genomförs i dialog med flera andra lärosäten som också ser behov av och vill utveckla motsvarande resurs till lärare.

  • Förstärka utforskande samtal – kollegiala samtal
  • Inspirera lärare och ledare till traditionsöverskridande former
  • Utbildningsstöd
  • Val och utformningsstöd vid kursutveckling och större revidering

3. Förankring och spridning av engagemang och projektets mål

Under hösten fortlöper diskussion med intressenter för att involvera och informera. I oktober har ett antal lärarkollegiesamtal genomförts för att dels samla in kunskap om befintliga traditioner och goda exempel samt dels diskutera önskemål och hinder för utveckling.
Rapportering. Därutöver sker presentation i olika ledningssammanhang.
Konferens 2023. Planering av en mindre konferens 2023 om examinationspraktiken pågår. Dels lokalt på lärosätet, dels i dialog med andra lärosäten samt i dialog med Swednet ( Nationell intresseorganisation för högskolepedagogisk utveckling)

Rektorsbeslut

Här kan du läsa rektorsbeslutet: Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning - delbeslut 2

Projektledare

Projektledare är Oskar Gedda, universitetslektor, UPL

tid för er som vill arbeta med examinationer

Är ni en grupp som vill jobba tillsammans med era examinationer? Hittar ni inga seminarier eller verkstäder som passar för er? Hör av er till projektledare Oskar Gedda så kan ni boka ett separat tillfälle.

Hanna Karlsson
2022-11-28