PUNKTUM - Pedagogiska utvecklingsprojekt

Umeå universitet utlyser medel för pedagogisk utveckling av utbildning på grund- och avancerad nivå vid lärosätet – PUNKTUM. Medlen ska stimulera nytänkande och pedagogisk utveckling i syfte att gynna studenternas lärande.

Årets utlysning fokuserar på att erbjuda stimulansmedel till lärare som vill publicera resultaten från redan genomförda pedagogiska utvecklingsprojekt i vetenskapliga tidskrifter.

En del av det akademiska lärarskapet handlar om att publicera eller på annat vis sprida kunskaper och lärdomar från pedagogiska utvecklingsprojekt. Syftet med årets utlysning är därmed att göra det möjligt för fler lärare på Umeå universitet att publicera sig inte bara inom sitt ämnesfält utan även om sin lärargärning inom det högskolepedagogiska fältet.

Utlysningen vänder sig till dig som har genomfört ett högskolepedagogiskt utvecklingsprojekt under de senaste sju åren och har underlag för att skriva en artikel. Projektet ska ha genomförts inom ramen för universitetets utbildningsverksamhet på grund- eller avancerad nivå. Ditt projekt behöver inte ha finansierats med Punktum-medel.

Du är välkommen att söka medel för publicering från Punktum om 50 000 kronor per artikel. Fördelningen av medlen görs med strävan efter spridning mellan fakulteter, ämnen och typer av projekt. Medlen kan endast användas till arbetstid för författaren eller författarna. De betalas ut i förväg och ett färdigt artikelmanus ska vara insänt till relevant tidskrift inom ett år från beslutsdatum.

Grupparbete

Foto: Rawpixel

Ansökan

Din ansökan ska bestå av ett utökat abstrakt (400–500 ord), en beskrivning av vilken eller vilka tidskrifter du siktar på samt att du har utrymme i din bemanning (genom prefekts e-signering av ansökan). Ansökan laddas upp på Punktums Canvas-sajt senast den 25 november 2022.

Punktums Canvas-sajt

Mer information om ansökan

Bakgrund

PUNKTUM-medlen kommer från universitetets anslag för grundutbildning. Därför kan enbart projekt som riktas mot utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet beviljas projektmedel (ej projekt på forskarnivå eller inom uppdragsutbildning). Medlen förvaltas av och fördelas av Enheten för universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). Projektmedlen ska användas till utvecklingsprojekt vars syfte är att främja långsiktig utveckling av högskolepedagogik, lärandestrategier, lärandemiljöer eller andra pedagogiska inslag vid Umeå universitet.

Kontakt

Hanna Karlsson
2022-12-22