PUNKTUM - Pedagogiska utvecklingsprojekt

Umeå universitet utlyser medel för pedagogisk utveckling av utbildning på grund- och avancerad nivå vid lärosätet – Punktum. Medlen ska stimulera nytänkande och pedagogisk utveckling i syfte att gynna studenternas lärande. De som kan söka medlen är lärare anställda vid Umeå universitet.

Ansökan i två steg

Ansökan om Punktum-medel sker i två steg. En första projektidé bedöms av en bedömargrupp, som därefter ger de mest lovande ansökningarna möjlighet att utveckla en fullständig ansökan som kan komma att få projektmedel i steg 2.


Steg 1. Den som vill ansöka om Punktum-medel ska lämna in en videoinspelning om max sex minuter, där projektidén presenteras. Projektet ska även beskrivas kortfattat i en text om max 500 ord. Film och text laddas upp på Punktums sajt i Canvas.

Projektidéerna bedöms av bedömargruppen för Punktum. Gruppen består av meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet. Vid behov kommer bedömargruppen att ställa fördjupande frågor till de sökande.

Steg 2. De idéer bedömargruppen anser vara mest intressanta kommer att bjudas in att skriva en fullständig projektansökan. Ansökningarna bedöms och rankas enligt Punktums urvalskriterier.

Bakgrund

Punktum-medlen kommer från universitetets anslag för grundutbildning. Därför kan enbart projekt som riktas mot utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet beviljas projektmedel (ej projekt på forskarnivå eller inom uppdragsutbildning). Medlen förvaltas och fördelas av Enheten för universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). Projektmedlen ska användas till utvecklingsprojekt vars syfte är att främja långsiktig utveckling av högskolepedagogik, lärandestrategier, lärandemiljöer eller andra pedagogiska inslag vid Umeå universitet.

Ellen Säll
2023-10-03