PUNKTUM - Pedagogiska utvecklingsprojekt

Umeå universitet utlyser regelbundet medel för pedagogisk utveckling av utbildning på grund- och avancerad nivå vid lärosätet, så kallade Punktum-medel. Dessa medel ska stimulera nytänkande och pedagogisk utveckling i syfte att gynna studenters lärande. De som kan söka medlen är lärare anställda vid Umeå universitet. 

Punktum-medlen tilldelas på beslut av rektor och förvaltas och fördelas av Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). De ska användas till utvecklingsprojekt vars syfte är att främja långsiktig utveckling av högskolepedagogik, lärandestrategier, lärandemiljöer eller andra pedagogiska inslag vid Umeå universitet. Medlen kommer från universitetets anslag för grundutbildning vilket innebär att endast projekt inriktade mot utbildning på grund- och avancerad nivå vid Umeå universitet kan beviljas projektmedel (ej projekt på forskarutbildningsnivå eller inom uppdragsutbildning). Medel kan inte heller ges till arbete som kan ses som löpande kurs- eller programutveckling.

Ansökan i två steg

Ansökan om Punktum-medel genomgår en tvåstegsprocess. I det första steget presenterar sökanden en initial projektidé, vilken utvärderas av en bedömargrupp. De ansökningar som bedöms vara mest lovande bjuds därefter in att utveckla en fullständig ansökan där möjligheten finns att erhålla projektmedel.

Projektidéerna bedöms av bedömargruppen för Punktum. Gruppen består av meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet. Vid behov kommer bedömargruppen att ställa fördjupande frågor till de sökande.

Det är viktigt att prefekt/föreståndare är införstådd med att ansökan om medel görs. Detta ska bekräftas genom en underskrift av projektledarens prefekt/föreståndare. Steg 2 anses inte komplett om underskrifter saknas.

Steg 1 – Projektidé

I första steget ingår att presentera en projektidé i form av ett kortare abstrakt (500 ord) samt en kort filminspelning. För ansökningssteget finns en ansökningsmall att följa, som blir tillgänglig på Punktums sajt i Canvas när innevarande års ansökan öppnar, vanligtvis i slutet av september. Ansökningstiden är som regel ca 2 månader. Minst en person som knyts till projektet bör vara meriterad eller excellent lärare.

Besked lämnas i början av december.

Steg 2 – Fullständig ansökan

Den fullständiga ansökan ska innehålla:

  • En tydlig och konkret beskrivning av bakgrund och syfte med utvecklingsprojektet
  • Mätbara mål som bidrar till att syftet med projektet uppnås
  • Beskrivningar av de aktiviteter som kommer att genomföras för att nå projektets mål
  • Kommunikation och spridning av lärdomar från utvecklingsprojektet
  • Budget och tidsplan

Ansökan ska också beskriva hur projektet förankras i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete och hur projektets resultat kan överföras till andra kurser eller program. Vidare ska det framgå om projektet innebär vidareutveckling av tidigare projekt samt om medel har sökts eller redan har erhållits för samma projekt från andra instanser.

Den fullständiga ansökan redovisas som regel i mitten av februari och besked om vilka projekt som tilldelas medel meddelas i mars.

Sista datum för fullständiga projektansökningar är 16 februari 2024.

I mars 2024 kommer besked om vilka projekt som rektor beslutar att tilldela medel. Projekten förväntas därefter starta under augusti månad.

Arbetsledares medgivande

Punktums medel kan endast finansiera lön för de medverkande i projekten, vilket innebär att prefekt/föreståndare medfinansierar med OH-kostnader (se Villkor för finansiering).

Om ansökan omfattar utvecklingsarbete inom ramen för ett helt utbildningsprogram ska den även undertecknas av ordförande i programkommittén. Om flera institutioner/enheter eller flera program omfattas av utvecklingsarbetet ska alla berörda prefekter, föreståndare och programordföranden underteckna ansökan. Att ansökan undertecknas innebär att de involverade ger sitt stöd till projektets genomförande och därmed också beredskap för projektbemanning för de sökande.

Villkor för finansiering

Under projekttiden ersätts deltagarnas lönekostnader inom projektet. Därmed kan enbart lönekostnader ingå i den sökta projektbudgeten. Institutionen/enheten medfinansierar således projekten genom att betala OH-kostnader. Övriga kostnader så som inköp av böcker, teknik, resor och/eller konferensdeltagande beviljas inte inom ramen för projektanslaget.

Efter projekttidens slut ska en slutrapport som inkluderar utvärdering av projektet lämnas till UPL. Slutrapporten kommer att publiceras på Umeå universitets webb.

En internfaktura för hälften av beslutat belopp kan skickas efter rektors beslut om finansiering. Internfaktura för andra hälften kan skickas efter projektets slutförande, när slutrapport är inlämnad och godkänd. Beviljade medel kan nyttjas inom 2 år efter rektors beslut om tilldelning. Vid försening av projektet ska anhållan om förlängning av dispositionstid sökas senast tre månader innan projektets utgång. Outnyttjade medel återgår till UPL för ny utlysning.

Punktums caNvassajt

Här hittar du mallar för projektansökan och projektbudget.

Länk till Punktums sajt i Canvas

Beviljade projekt och slutrapporter

Läs om beviljade projekt och ta del av slutrapporter från tidigare omgångar. 

Beviljade projekt

Slutrapporter

Kontakt

Ellen Säll
2024-01-10