Ansökan

Ansökan om medel sker i två steg. Första steget är inlämning av en projektidé som presenteras i en videoinspelning och en kort text. De projekt som går vidare i processen erbjuds att skicka in en fullständig ansökan i ett andra steg.

Här finns instruktioner för de två stegen i ansökningsprocessen och villkor för finansiering. Tänk på att det är ett utvecklingsprojekt som finansieras, inte pedagogiskt forskningsarbete. Maxbeloppet för ansökan är 250 000 kronor. Mindre projekt är också välkomna.

Steg 1 - Projektidé

Presentera er projektidé i en maximalt sex minuter lång videoinspelning. Ni ska också presentera idén i en kortare text, ett abstrakt, om maximalt 500 ord. I dokumentet ska det finnas uppgifter om projektledarens namn, enhet/institution, e-post samt telefon. En person ska vara projektledare men flera personer kan ingå i projektet
Film och text laddas upp på Punktums sajt i Canvas där mall för projektansökan finns.

Sista ansökningsdatum för steg 1 är den 17 november 2023.

Bedömargruppen för Punktum består av meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet. De kommer att ta del av alla projektpresentationer och texter. Vid behov kan de ställa frågor till er. De idéer som gruppen bedömer som mest intressanta kommer att få inbjudan att skriva en mer utförlig projektansökan.

Bedömargruppen lämnar besked senast den 8 december 2023 om vilka projektidéer som går vidare till steg 2.

Steg 2 – Fullständig ansökan

Den fullständiga ansökan ska innehålla:

  • en tydlig och konkret beskrivning av bakgrund och syfte med utvecklingsprojektet,
  • mätbara mål som bidrar till att syftet med projektet uppnås,
  • beskrivningar av de aktiviteter som kommer att genomföras för att nå projektets mål,
  • kommunikation och spridning av lärdomar från utvecklingsprojektet,
  • budget och tidplan.

Ansökan ska också beskriva hur projektet förankras i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete och hur projektets resultat kan överföras till andra kurser eller program. Vidare ska det framgå om projektet innebär vidareutveckling av tidigare projekt samt om medel har sökts eller redan har erhållits för samma projekt från andra instanser. Notera att medel inte ges till löpande kurs- eller programutveckling.

Mallar för projektansökan och projektbudget hittar ni på Punktums Canvas-sajt.

Sista datum för fullständiga projektansökningar är 16 februari 2024.

I mars 2024 kommer besked om vilka projekt som rektor beslutar att tilldela medel. Projekten förväntas starta 2024-08-01.

Vill ni resonera kring er ansökan, kontakta Peter Vinnervik.


Underskrifter av ansökan i steg 2

Ansökan ska skrivas under av projektledarens prefekt/föreståndare. Prefekt/föreståndare ger därmed beredskap för projektbemanning för de sökande. Punktums medel kan endast finansiera lön för de medverkande i projekten, vilket innebär att prefekt/föreståndare medfinansierar med OH-kostnader (se nedan).

Om ansökan omfattar utvecklingsarbete inom ramen för ett utbildningsprogram ska den även undertecknas av ordförande i programkommittén. Om flera institutioner/enheter eller flera program omfattas av utvecklingsarbetet ska alla berörda prefekter, föreståndare och programordföranden underteckna ansökan. Att ansökan undertecknas innebär att de involverade ger sitt stöd till projektets genomförande.

Ansökan anses inte komplett om underskrifter saknas.


Villkor för finansiering

Under projekttiden ersätts deltagarnas lönekostnader inom projektet. Därmed kan enbart lönekostnader ingå i den sökta projektbudgeten. Institutionen/enheten medfinansierar således projekten genom att betala OH-kostnader. Övriga kostnader så som inköp av böcker, teknik, resor och/eller konferensdeltagande beviljas inte inom ramen för projektanslaget.

Projektansökan i steg 2 ska innehålla en tydlig budget och tidsplan enligt mall (tillgänglig på Canvas-sajten). Minst en person som knyts till projektet bör vara meriterad eller excellent lärare.

Efter projekttidens slut ska en slutrapport som inkluderar utvärdering av projektet lämnas till UPL. Slutrapporten kommer att publiceras på Umeå universitets webb.

En internfaktura för hälften av beslutat belopp kan skickas efter rektors beslut om finansiering. Internfaktura för andra hälften kan skickas efter projektets slutförande, när slutrapport är inlämnad och godkänd. Beviljade medel kan nyttjas inom 2 år efter rektors beslut om tilldelning. Vid försening av projektet ska anhållan om förlängning av dispositionstid sökas senast tre månader innan projektets utgång. Outnyttjade medel återgår till UPL för ny utlysning.

Marie Friman
2023-06-20