Bedömningsprocess och bedömningskriterier

Inkomna ansökningar bedöms av projektets bedömargrupp som består av representanter från samtliga fakulteter. Gruppen granskar, bereder och rangordnar ansökningarna, därefter beslutar rektor slutligen om fördelning av projektmedel.

Bedömningskriterier

Projektansökningar bedöms och rangordnas utifrån nedanstående:

  • Projektet har tydliga och konkreta mål som är utvärderingsbara.
  • Projektet beskriver de aktiviteter som kommer att genomföras och hur de förväntas leda till måluppfyllelse.
  • Projektet beskriver de effekter som projektet förväntas få för den egna utbildningsverksamheten.
  • Projektet beskriver de effekter som projektet förväntas få för studenternas lärande samt lärarnas pedagogiska utveckling.
  • Projektet beskriver vilken roll meriterade eller excellenta lärare har i projektet.
  • Projektplanen innehåller en beskrivning av utvärderingsprocessen samt hur och när projektet ska utvärderas.
  • Projektplanen är realistisk i förhållande till tidsplan och budget.

Kontakt

Hanna Karlsson
2022-10-24