Slutrapporter

Här hittar du slutrapporter för de projekt som har beviljats PUNKTUM-medel och avslutats.

Sara Lilliehorn, Institutionen för socialt arbete,
Professionalism som utbildningsmål - Hur kan professionella förhållningssätt utvecklas inom högre utbildning?

Tomas Holmgren (Pedagogiska institutionen):
Snabb återkoppling, fördjupat lärande. Visualisering som hjälpmedel för lärare i textbaserade seminarier

Johan Svensson (USBE): Rollspelsövningar för undervisning av matematiska modeller.

Sandra Einarsson, Institutionen för kost- och måltidsvetenskap. Teaming up!

Karolina Broman, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, The Drug Design Challenge

Maria Göransdotter, Designhögskolan, Att utbilda för komplexitet och hållbart lärande: Ett nytt kandidatprogram i industridesign

Jenny Eklöf, Idé och samhällsstudier, Lärande lärare i öppna miljöer (Umanista)

Andy Wallman, Integrativ Medicinsk Biologi, Utveckling och implementering av reflektiva professionsutvecklingsportföljer inom farmaciprogrammen

Ronnie Berntsson, Medicinsk kemi och biofysik, Implementering av flipped classroom för att få ett mer studentaktivt lärande

Merja Ellefson, Kultur och medievetenskaper, Lärande genom görande: att identifiera propaganda, native advertising, astroturfing, spin och andra former av "alternativa fakta"

Dan Johnels, Kemiska institutionen, Virtual reality i kemiundervisning för ökad förståelse av molekylära 3D-strukturer

Robert Holmgren och Tomas Holmgren, Pedagogiska institutionen, Peer-review

Pedher Johansson, Datavetenskap, Den vetenskapliga otryggheten

Pia Almarlind, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Att höja kvaliteten i bedömning och betygssättning – kollegialt lärande via webben.

Sofia Isberg, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Från grupparbete till lärande i team

Maria Karlsson, Enheten för statistik, Handelshögskolan, Aktivt lärande på webben och i klassrummet med särskild programvara för att kombinera det bästa av Flipped classroom och MOOCs

Karin Bölenius: Institutionen för omvårdnad, Implementering av pedagogiskt verktyg för praktisk färdighetsutövning - en effektiv lärprocess

Tomas Lindh: Odontologiska institutionen, Skandinavisk Klinisk Odontologi

Jenny Nilsson: Aktiv studentmedverkan: ett projekt för ökad delaktighet och kvalité i institutionens undervisning

Mikkel Quam/Joacim Rocklöv: Student Active e-learning Approach to Climate Change and Health Research methods

Mattias Lundberg: Professionskurser – en ny modell för integrering av kunskaper och färdigheter vid psykologprogrammen vid Umeå universitet

Oscar Rantatalo: Portfoliometodik i undervisning till vilken nytta? Utvecklande av en utvärderingsmodell av portfolioinslag i undervisning.

Monica Öberg Nordin, Omvårdnad, Nätbaserad färdighetsträning inom yrkesmässig handledning i omvårdnad

Åse Tieva, Kostvetenskap, Genom studerandeaktiva arbetsformer och digitala verktyg utveckla studenters förståelse i kursen näringsfysiologi och metabolism på kostvetar- och dietistprogrammet.

Hanna Zipernovsky & Elisabeth Raddock, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Funktionsnedsättning och lärande: pedagogiska strategier och inkluderande lösningar.

Anders Bek, Tillämpad utbildningsvetenskap, Kommunikativa färdigheter för polisstudenter.

Jenny Eklöf, Inst. för idé & samhällsstudier, Att skapa närvaro & gemenskap med hjälp av video ljud & bild.

Limin Gu, Pedagogiska institutionen, Muntlig examination & kommunikation inom nätutbildning.

Jonny Pettersson, Datavetenskap, Katalysatorer för pedagogisk utveckling hos lärare.

Pia Almarlind, Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap, Sambedömning - Samarbete vid bedömning och betygssättning för ökad likvärdighet och rättvisa för studenter.

Ellen Säll
2023-10-03