Teman PUNKTUM

Här beskrivs de teman som är aktuella för PUNKTUM 2022.

Ansökningar om projektmedel från PUNKTUM får gärna ansluta till ett eller flera av följande teman.

Utbildning för hållbar utveckling

Enligt högskolelagen ska högskolorna "i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa." Agenda 2030 understryker att hållbarhet berör samhällets alla delar och därmed också universitetets samtliga utbildningar. I vissa ämnen är hållbar utveckling ett givet innehåll i kurser och kanske hela program, i andra ämnen är detta inte lika tydligt. Studenter behöver tränas i att hantera komplexa problem för att utveckla beredskap för ännu ej identifierade samhällsutmaningar som de kommer att möta i sitt yrkesliv. Projekt välkomnas som till exempel adresserar följande frågor: Hur kan hållbar utveckling integreras som innehåll och form i praktiken? Hur kan vi jobba med komplexa problem i högre utbildning (inom den egna disciplinen eller tvärvetenskapligt)? Vad är hållbar pedagogik och hur tillämpar vi den? Kan vi tala om hållbara lärare och hållbara studenter – vad skulle det i så fall vara och innebära?

Digitalisering och e-lärande

Den digitala transformationen av samhället berör även våra utbildningar, våra lärare och våra studenter. För att bibehålla hög utbildningskvalitet bör undervisande personal ständigt höja sin pedagogiska skicklighet för att integrera digitala verktyg i sin undervisning. Studenter vid Umeå universitet bör under sin utbildning utmanas och tränas i att förstå och kunna förhålla sig till digitaliseringens förutsättningar, funktioner och följder för att vara förberedda på ett yrkesliv där digitalisering är ett naturligt inslag.
Projekt välkomnas som tar sig an till exempel följande frågor: Hur kan vi undervisa tillgängligt i digitala lärmiljöer? Hur kan undervisningen utvecklas med kreativa pedagogiska metoder inom fältet digitalisering och e-lärande? På vilka vis kan vi träna våra studenter inom sina ordinarie utbildningar att skapa beredskap för samhällets digitaliseringsutmaningar?

Examination, prov och utvärdering

Som myndighet har vi i uppdrag att säkerställa studenters kunskap genom examination och prov. En examination är också ett lärtillfälle och kan liksom annan undervisning genomföras på många olika vis. Universitetets lärplattformar ger stöd för olika typer av examinationer och test. Utöver detta använder sig lärare av ett flertal metoder, både digitala och analoga, för att examinera eller utvärdera genomförande av kurser och program. I denna mångfald finns också utmaningar i skärningspunkten kreativa och rättssäkra examinationsformer, vilket inte minst Covid-19-pandemin visade.
Projekt välkomnas som till exempel har fokus mot: Val av examinationsformer och konsekvenser av deras tillämpning? Hur examinationer skapar förutsättningar för lärande? Hur kan vi examinera praktiska färdigheter och värderingsförmåga rättssäkert? Hur kan digitala stöd underlätta eller fördjupa studenternas lärande samtidigt som de examineras? Hur kan rättssäkerhet garanteras för examination av distansstudenter?

Rummets betydelse för lärande

Campus förändras och flexibla lärmiljöer byggs i syfte att erbjuda lärare mer varierade förutsättningar för den pedagogiska verksamheten. Det spelar roll eftersom de fysiska rum som utgör studenters och lärares arbetsmiljö har betydelse för det lärande som där sker. De digitala lärmiljöerna skapar på liknande vis mer eller mindre ändamålsenliga förutsättningar för undervisning och lärande. Pandemin förde oss alla över i digitalt förmedlad undervisning. På bred front genomfördes strömmad undervisning via t.ex. Zoom. Projekt välkomnas som till exempel undersöker följande frågor: Vad gör de här lärmiljöerna för främjande av inlärning och hur kan lärarna förhålla sig till det? Hur kan lärare göra för att stötta studenters lärande med stöd i den fysiska och/eller digitala miljön? Hur påverkar kvaliteten i de fysiska och digitala miljöerna trivsel, trygghet och lärande? Hur kan vi skapa trygga lärmiljöer som samtidigt utmanar tillräckligt mycket för att våga tänka nytt? Hur kan lärare skapa möjligheter till kommunikation och ändamålsenlig kollaboration?

Brett deltagande och ökad genomströmning

Breddad rekrytering innebär att studenter från studieovana bakgrunder i högre grad söker sig till universitetsutbildning. Brett deltagande innebär att lärosäten arbetar systematiskt för att ta emot, introducera och på olika sätt stödja de här studenterna. Det gäller i undervisning generellt, men också genom exempelvis stöd i akademiskt skrivande, mattestugor, studentambassadörer och tidsplanering.
Projekt välkomnas som till exempel undersöker följande frågor: Hur lärmiljöerna organiseras för att främja studieovana studenters lärande? På vilket vis kan olika former av pedagogiska metoder stötta brett deltagande och på sikt även öka genomströmningen? Vilka stödåtgärder främjar genomströmningen i högskolan? Hur kan pedagogiken utvecklas för att gynna alla studenter och bidrar till en bättre genomströmning?

Hanna Karlsson
2022-10-24