Behörighetskrav grundnivå

Utbildning på grundnivå delas upp i för nybörjare och ej nybörjare. När det gäller utbildning för nybörjare har behörighet tidigare uttryckts i form av områdesbehörigheter. Nedan hittar du information om de förändringar som berör utbildning som startar efter 31 maj 2022.

Nya föreskrifter

Universitets- och högskolerådet (UHR) har beslutat om ändringar i UHR:s föreskrifter om särskild behörighet och i UHR:s föreskrifter om grundläggande behörighet och urval. Föreskrifterna träder i kraft den 1 augusti 2021. Dessa ska tillämpas vid antagningen till utbildningar på grundnivå som startar efter den 31 maj 2022. Områdesbehörigheterna tas bort och framöver ska särskild behörighet till utbildning på grundnivå för nybörjare enbart anges i form av nya gymnasieskolans kurser.

7 kap. 9 och 10 andra stycket §§ högskoleförordningen (1993:100)
UHRFS 2020:5 (2019:1)

Förändringarna innebär att Umeå universitet ska revidera berörda kursplaner och utbildningsplaner. När utbudet för läsåret 2022/2023 ska definieras i Selma under hösten 2021 ska ändringarna vara gjorda.

Grundnivå, för nybörjare

Generellt gäller att särskild behörighet ska uttryckas enligt nya gymnasieskolans kurser (Gy11).

Program som leder till yrkesexamen

I föreskrifterna framgår vilken behörighet som ska gälla för program som leder till yrkesexamen. Behörighet väljs från meny i Selma.

Undantag från krav kan göras, se Antagningsordning kap. 3.3

Övriga program och kurser

I föreskrifterna framgår att lärosätena till program som inte leder till yrkesexamen får besluta om vilken/vilka av föreskrivna gymnasiekurser som ska definiera särskild behörighet. Detsamma gäller särskild behörighet till kurser.

Vanligt förekommande krav finns att välja från meny i Selma. I de fall det krav eller kombination av krav inte finns att välja i menyn ska du kontakta Antagningen och begära att ny behörighetskombination uppdateras i menyn. Fritext ska inte användas. Undantag från krav kan göras, se Antagningsordning kap. 3.3.

Andra krav än föreskrifterna medger?

I den nya paragrafen 7 kap. 11 §, som ska tillämpas för utbildning som startar efter maj 2022, framgår att lärosätet själv ska fatta beslut om andra krav, alltså om de vill använda något annat krav än de som framgår av UHR:s föreskrift. Innan ett sånt beslut fattas ska UHR ges möjlighet att yttra sig. Det kommer att bli ett remissförfarande.

UHR håller på att ta fram information, vägledning samt nytt webbformulär för remisshantering, men preciserat datum saknas. När så sker uppdateras information här.

UHR har meddelat att de kommer att ha en handläggningstid på 6-8 veckor för yttrandehanteringen. Om man har behov av att skyndsamt få iväg underlag till UHR för yttrande finns möjlighet att använda det webbformulär som gäller nuvarande tillståndsförfarande. I formuläret på UHR:s webbplats, välj Nytt tillstånd och Andra krav och ange övriga parametrar. Avsluta med att bifoga fil som innehåller ansökan.

Riktlinjer för hur behörighetskrav ska uttryckas

För att behörighetskraven ska vara så enhetliga och begripliga som möjligt på Antagning.se har UHR tagit fram riktlinjer för hur kraven ska uttryckas.

Behörighetskrav ska bara uttryckas i Gy11-kurser. Undantaget är nedanstående kurser i matematik där man behöver förtydliga motsvarande äldre gymnasiekurs:
Matematik 3b eller 3c eller Matematik C
Matematik 3c eller Matematik D
Matematik 4 eller Matematik D
Matematik 4 eller Matematik E

Exempel på behörighetskrav, som väljs från meny i Selma, framgår nedan:

Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2
Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Engelska 6

Engelska 6 ingår i högskoleförberedande gymnasieexamen och inkluderas på så sätt i grundläggande behörighet för sökande från Gy-11. Därför ska Engelska 6 endast anges som särskilt behörighetskrav om utbildningen tydligt ställer krav på kunskaper motsvarande engelska 6.

Sökande med äldre gymnasiebetyg kan ha läst engelska i mindre omfattning (exempelvis 2 åk engelska, Engelska A/Engelska 5) men ändå uppfylla kravet på grundläggande behörighet. Om kravet på engelska för en utbildning är högre säger riktlinjerna att Engelska 6 ska skrivas ut. Detta för att tydligt informera sökande om behovet av att läsa upp vad som krävs för att uppnå behörighet till aktuell utbildning.

Grundnivå ej nybörjare

För utbildning på grundnivå som kräver tidigare akademiska meriter, och därmed inte vänder sig till nybörjare vid universitetet, finns inga generellt fastställda regler i högskoleförordningen.

Att kursen som utgör förkunskapskrav ska vara slutförd med minst godkänt resultat framgår av sammanhanget och behöver inte skrivas ut. Formulera behörigheterna så att de inte utgår bara från utbildningsutbudet vid Umeå universitet. Undvik till exempel att skriva ut kurskoder i behörighetskravet.

Marika Wahlberg
2021-06-15