Anpassade examinationsformer

Här finns rekommendationer till dig som måste anpassa examinationer på grund av covid-19. Råden gäller så länge rektorsbeslut som fattats med anledning av covid-19 fortfarande gäller.

Råden till dig som behöver anpassa examinationer är inte komplicerade men kräver en del arbetsinsats att genomföra. Kom ihåg att ju mer tid du lägger ner på att anpassa dina examinationsformer och -tillfällen desto rättssäkrare blir din examination och desto bättre blir studiesituationen för studenterna.

Som lärare bör du kunna motivera ditt val av examinationsform i relation till kursens förväntade studieresultat samt de beslut som finns gällande covidanpassningar på Umeå universitet.

Råden kan komma att ändras om nya nationella eller lokala riktlinjer införs.

Inledande rekommendationer för alla lärare

  • Läs igenom din kursplan och fundera vilken rörelsefrihet du har som lärare avseende de examinerande delarna. Det vill säga, vilka alternativa examinationer kan du välja utan att göra avsteg från kursplanen?
  • Kommunicera detta med kollegor och studierektor för att säkerställa om du tänker rätt i din tolkning av kursplanen.
  • Så tidigt som möjligt, informera studenter om eventuella ändringar av examinationsformer och vad detta innebär för dem. Vad tydlig i din kommunikation med studenterna.

Dokumentation av en alternativ examinationsform

Observera att om institutionen tar beslut om avsteg från kursplan, ska detta dokumenteras och diarieföras.
Läs mer om flytt av kurs, modul och provtillfälle i rektorsbeslutet (gäller till och med 2022-06-05).

Läs mer om avsteg från kursplaner i rektorsbeslutet (gäller till och med 2022-06-05).

Avrådan från videoövervakad salstentamen

Videoövervakning på distans via digitala mötessystem är inte att likställa vid övervakning av salstentamen. Dessa system är varken utvecklade eller anpassade för övervakning vid skriftliga kunskapsmätningar och går därför inte att betrakta som rättssäkra.

Rekommenderade anpassningar

Nedan hittar du rekommendationer för hur du kan anpassa olika examinationsformer.

Rekommendation för salstentamen

I första hand: Konvertera salstentamen till hemtentamen
I den mån det är möjligt konvertera salstentamen till hemtentamen och följ gängse riktlinjer för hemtentamen, exempelvis de som formulerats av Lunds universitet. Förväntade studieresultat (FSR) i någon av kategorierna Färdighet och förmåga eller Värderingsförmåga och förhållningssätt går i regel att examinera på andra sätt än med salstentamen, och dessa alternativa sätt bör då prioriteras för att minska trycket på Tentamensservice och befintliga tentasalar.

  1. Tänk på att hemtentamen är en annan bedömningsform än salstentamen. Undvik tentamensfrågor där svaret lätt kan googlas fram eller på annat sätt snabbt letas fram i kurslitteraturen eller annat kursmaterial. Formulera istället frågor så att studenterna behöver visa sin förståelse för kursinnehållet med egna ord.
  2. Ju mer du kräver att studenten ska skriva i varje hemtentamensfråga desto större frihet får studenten i respektive svar och desto viktigare är det att du vet hur du senare vill bedöma svaret. Lägg därför ner ordentligt med tid på instruktionerna i frågan och på bedömningsanvisningarna och försök att dela upp stora frågor i flera mindre frågor för att göra dem lättare att bedöma. Se också till att bedömningsanvisningarna matchar instruktionerna, så att du bedömer studenternas svar på de villkor du har satt upp för studenterna i instruktionerna.
  3. Att utveckla instruktioner och bedömningsanvisningar till examinationsformer är inte ett jobb för en enda person att göra utan görs bäst i grupp. Be kollegor eller andra personer att läsa igenom dina instruktioner och bedömningsanvisningar och ge återkoppling på vad som verkar tydligt och inte.

I andra hand: Behåll salstentamen eller delar av den
På grund av ämnesinnehållet i vissa kurser kan det finnas FSR som behöver examineras specifikt med hjälp av en välkonstruerad salstentamen. Detta gäller framförallt vissa FSR i kategorin Kunskap och förståelse, där exempelvis viktiga detaljkunskaper inom ett visst område är i fokus.

Observera att examinationer som tidigare var utformade för att både mäta förståelse och värderingsförmåga bör delas upp i en salstentamensdel som mäter förståelse och en hemtentamensdel som mäter värderingsförmåga för att minska trycket på Tentamensservice och befintliga tentasalar. Denna uppdelning torde också bida till att göra det lättare att hålla ner tentamenstiden till maximalt fyra timmar.

Observera också att om en student vill eller behöver avstå från en salstentamen på grund av smittorisken går det att erbjuda denne en videoövervakad muntlig examination som alternativ (se nedan).

I tredje hand: Konvertera salstentamen till muntlig tentamen
Muntlig examination kan naturligtvis också genomföras som alternativ till skriftlig salstentamen, både enskilt och i grupp. Principen är densamma som vid en skriftlig examination, men studenten får avge sina svar muntligt, och i realtid, istället för skriftligt.

Studenterna videoövervakas och bedöms av en eller flera lärare. Inspelning är tillåten och rekommenderas för att förenkla vid en omprövning av bedömningen (se även Umeå universitets skrift om GDPR och UKÄ:s vägledning för rättssäker examination, s. 106).

Liksom vid all annan bedömning rekommenderas att tydliga bedömningsanvisningar är utformade inför examinationstillfället för att minska risken för godtycke vid bedömningen. Dessa bedömningsanvisningar bör även vara kända för studenterna i den mån det är möjligt.

I fjärde hand: Flytta provtillfället
Ifall du inte kan konvertera din salstentamen till en hemtentamen eller till en muntlig tentamen, och det inte finns tillgängliga tider hos Tentamensservice: Flytta fram provtillfället.

Rekommendation för seminarier

Dessa kan med fördel genomföras via Zoom. Bekanta dig själv och studenterna med Zoom med stöd av UPLs guider och introduktionskurser.

Rekommendation för praktiska examinationer

Vid samtliga praktiska examinationer gäller att Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters föreskrifter och allmänna råd ska efterföljas.

Rekommendation för VFU

VFU fortsätter om huvudman godkänner det och om handledning kan ges.

Läs mer om vad som gäller för lärarstudenter vid VFU

Rekommendation för examensarbeten

Överväg om alternativa former för arbetet kan ske, som innebär att fysisk närvaro i universitetets lokaler inte blir nödvändig.

Rekommendation för studenter med anpassning

Identifiera vilken anpassning som gäller för den nya examinationsformen och erbjud den istället. Exempelvis förlängd skrivtid vid hemtentamen, att erbjuda möjlighet att studenten avger muntliga svar istället för skriftliga eller att studenten får använda speciell mjukvara för talsyntes för att tillgodogöra sig instruktioner och frågeformuleringar.

Påminnelse till studenterna om fusk och plagiat

Se till att påminna studenterna om vad fusk, otillåten hjälp och plagiat innebär, och att detta självklart också gäller vid hemtentamen. Påminn också om allvaret med fusk, att det leder till disciplinpåföljder som exempelvis avstängning.

Påminn studenterna om att examinationen ska genomföras enskilt, dvs. att samarbete inte är tillåtet och att plagiatkontroll kommer att genomföras, exempelvis genom Urkund.

Hänvisa gärna studenterna till sidan om Fusk och plagiat på Studentwebben.

Arbetsgrupp

Dessa råd är utarbetade av arbetsgruppen för alternativa examinationsformer, på uppdrag av Utbildningsstrategiska rådet. Gruppen består av utbildningsledare, excellenta lärare, studenter, universitetsjurist samt representanter från Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).

Generella råd för examination

På sidan Tips och råd för examination hittar du generella råd för hur du kan tänka vid provkonstruktion och examination.

Hanna Karlsson
2022-04-06