Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättning har möjlighet att få stöd i studierna för att så långt som möjligt kunna studera på lika villkor som andra. Stödet är till för att undanröja hinder i studiesituationen. Inom universitetet har vi alla ansvar för att arbeta för att studiemiljön ska vara tillgänglig för alla.​

Vad innebär "funktionsnedsättning"?

Enligt den svenska diskrimineringslagen definieras funktionsnedsättningar som varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Universitetets ansvar

Enligt Socialdepartementets förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken ansvarar statliga myndigheter för att deras lokaler, verksamhet och information ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. För att säkra lika villkor i enlighet med diskrimineringslagen ska universitetet arbeta för att en student med funktionsnedsättning inte missgynnas i studiesituationen. Det kan innebära att ge särskilda stöd eller göra anpassningar för att kompensera för en begränsning som en students funktionsnedsättning innebär i relation till studiemiljön.

Det finns fler regelverk på nationell och internationell nivå när det gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (se Relaterad information).

Vid Umeå universitet har vi en handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning. Där beskrivs bland annat:

  • vilka stödåtgärder som erbjuds
  • hur studenten ska få tillgång det stöd hen behöver
  • hur ansvaret för stödet är fördelat inom universitetet
  • vem som ska bekosta de olika stöden

Processbeskrivning för stöd till studenter med funktionsnedsättning

Regelverk: Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning (gäller från och med 2017-05-01)
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Vem gör vad, när och hur?

Arbetet med stöd till studenter med funktionsnedsättning bygger på tidiga och planerade insatser, samarbete och kunskapsutbyte mellan berörda parter.

Särskilda roller som beskrivs i handläggningsordningen

Det ska finnas utsedda kontaktpersoner för stöd till studenter med funktionsnedsättning på alla institutioner (det vill säga alla kurser vid berörd institution) och alla program. Kursansvarig beslutar i samråd med examinator om det är möjligt för en student med funktionsnedsättning att få anpassad examination, och i så fall vilken slags anpassning.

Lärare

Genom olika pedagogiska strategier kan du som lärare underlätta för studenter med funktionsnedsättningar och på samma gång göra din undervisning mer tillgänglig för alla studenter. Du kan både spara tid och minska risken för att undervisningen blir otillgänglig för vissa studenter genom att redan när du planerar tänka på att det kan komma studenter med olika slags funktionsnedsättningar på kursen.

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) erbjuder utbildningar och konsultstöd till institutioner när det gäller frågor om att undervisa tillgängligt.

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Vid Studentcentrum finns tre samordnare som har uppgiften att koordinera individuellt stöd till studenter med funktionsnedsättning.

Behöver du vägledning eller mer information?

Du är alltid välkommen att kontakta Studentcentrums samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Det kan handla om:

  • att du behöver förslag på hur du kan göra anpassningar i studiesituationen för en av dina studenter
  • förklaringar när det gäller olika stödåtgärder som studenten fått beslut eller rekommendation om
  • att få hjälp med frågeställningar kring olika regelverk som rör studenter med funktionsnedsättningar
  • att informera i en större eller mindre arbetsgrupp om hur det går till när en student ansöker och får stöd, ansvars- och finansieringsfrågor eller vilka utmaningar i studiesituationen som kan uppstå för en student
  • att du vill att vi ska ge information till en studentgrupp om de stöd som Studentcentrum erbjuder studenter eller särskilt om stöd för funktionsnedsättning.

Vi håller även träffar varje termin för kontaktpersoner för studenter med funktionsnedsättningar.

Du hittar våra kontaktuppgifter under rubriken Kontakta oss.

Mer information hittar du också på sidan med exempel på funktionsnedsättningar. Information om universitetets stöd för studenter med funktionsnedsättning hittar du på webben för studenter.

Kontakta oss

Studentcentrums samordnare för studenter med funktionsnedsättning

Karina Arvidsson

Maria Fahlén 

Carina Sandberg

30 juni - 8 augusti har samordningen för stöd för funktionsnedsättning stängt

Richard Hartvik
2022-06-14