Kontaktpersoner på institutioner och program

För att en student som läser inom ett program och har en funktionsnedsättning ska få rätt stöd under hela studietiden behöver hen ha en sammanhållande kontaktperson för programmet.

Både studenter som läser fristående kurser och programstudenter behöver ha en kontaktperson att vända sig till vid den kursgivande institutionen.

Regelverk: Handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Kontaktpersoner för studenter med funktionsnedsättning

Länkarna nedan leder till nuvarande listor med kontaktpersoner.

Prefekter ansvarar för att se till att kontaktpersonerna för institutionerna uppdateras vid behov. Dekaner har motsvarande ansvar när det gäller program. Under rubriken Meddela kontaktperson finns instruktioner om hur man ska göra för att meddela aktuella uppgifter om kontaktpersoner. 

Kontaktpersoner för studenter med funktionsnedsättning

Contact persons for students with disabilities

Meddela kontaktperson

Ansvarig person skickar aktuella uppgifter till Carina Sandberg. Se nedan vad som ska stå i ämnesraden och i meddelandet:

Meddela kontaktperson på institution

Ange i ämnesraden

  • Kontaktperson för stöd vid funktionsnedsättningar - institution

Ange i meddelandet:

  • namn på institution,
  • namn och e-postadress för ny kontaktperson,
  • om aktuellt, namn på avgående kontaktperson
  • om du som meddelar denna uppgift inte är prefekt, ange då namn på prefekten. Lägg gärna till prefekten som mottagare för kännedom innan du skickar meddelandet.

Meddela kontaktperson på program

Ange i ämnesraden:

  • Kontaktperson för stöd vid funktionsnedsättningar - program

Ange i meddelandet:

  • namn och nivå på program samt eventuell inriktning
  • namn och e-postadress för ny kontaktperson,
  • om aktuellt, namn på avgående kontaktperson
  • om du som meddelar denna uppgift inte är dekan, ange då namn på dekanen. Lägg gärna till dekanen som mottagare för kännedom innan du skickar meddelandet.
Richard Hartvik
2021-11-22