Studenträtt - hantering av studentärenden

Vid ett universitet möter vi ständigt andra människor. För det mesta sker det i en positiv anda och friktionsfritt, men att det ibland sker misstag eller uppstår problem är omöjligt att helt undvika. När studenter är missnöjda med hur en fråga har hanterats och kontaktar oss om det, är det viktigt att vi som arbetar här vet vad vi ska göra.

"Min lärare svarar inte på mina mejl!"

"Vi har inte fått reda på tentaresultaten fast det gått en hel månad!"

"Jag fick ingen förtur till praktikplatsen!"

"Vår lärare uttrycker sig sexistiskt!"

Det är exempel på frågor som studenter kan kontakta oss anställda för att få hjälp med. Många gånger handlar det om missförstånd eller enstaka misstag som enkelt går att rätta till. Andra gånger är det allvarliga händelser där det behövs kraftfulla åtgärder. Om problem kan lösas på ett tidigt stadium minskar risken att det blir en allvarlig konflikt.

Om det uppstår en konflikt som jag inte kan lösa - vem ska jag vända mig till?

Läs mer om hantering av klagomål och synpunkter

Problemområden som kan bli studentärenden

Här är exempel på olika typer av problemområden som kan definieras som studentärenden.

Problemområde Definition
Regelbrott När en lärare, annan personal eller student har handlat i strid mot gällande regelverk som högskolelagen, högskoleförordningen eller regler upprättade vid Umeå universitet (rektorsbeslut).

Informationsproblem En konflikt mellan studenter och lärare som uppstått på grund av att informationen till studenterna är otydlig och kan tolkas på flera sätt, eller när en lärare har andra kommunikationsproblem i relation till studenter. Det kan också gälla fall där informationen till studenterna kommer sent.

Dåligt bemötande Ett bemötande som av en student upplevs som nonchalant, nedsättande eller kränkande (allvarliga kränkningar ska alltid utredas).

Bristande utbildningskvalitet Innehållet i examinationen överensstämmer inte med de förväntade studieresultat som presenteras i kursplanen. Examinationsformerna är inte av den kvalitet som krävs för att examinationen ska mäta det som anges som förväntade studieresultat i kursplanen. Undervisningens kvalitet är inte tillräcklig. Lärarnas språkkunskaper är otillräckliga. Lokalerna uppfyller inte vad som krävs för att undervisningen ska bli effektiv.

Bristande handläggning
(Allmän förvaltningsrätt)
Tentamenssvar eller inlämningsuppgifter hanteras felaktigt eller bedöms godtyckligt. En ansökan om tillgodoräknande avslås utan motivering.
Bristande studentinflytande Studeranderepresentanterna får ingen möjlighet att ge synpunkter på beslut som påverkar deras utbildning.

Relaterad information

Marika Wahlberg
2021-06-30