Ansökan

Ansökan om medel sker i två steg. Första steget är inlämning av en projektidé som presenteras i en max 10-minuter lång videoinspelning och en kort text. De projekt som går vidare i processen erbjuds att skicka in en fullständig ansökan i ett andra steg.

Här finns instruktioner för de två stegen i ansökningsprocessen och villkor för finansiering.

Steg 1 - Projektidé

Presentera er projektidé i en maximalt 10-minuter lång videoinspelning. Ni ska också presentera idén i en kortare text, ett abstrakt, om maximalt 500 ord. I dokumentet ska det finnas uppgifter om projektledarens namn, enhet/institution, e-post samt telefon.

Film och text laddas upp på Punktums sajt i Canvas. Mall för projektidén finns under rubriken Mallar. Observera att vid bedömning beaktas endast 10 minuter av filmade inspelningar. För projektpresentationer som överstiger tio minuter kommer överskjutande tid inte att beaktas vid bedömning.

Länk till Punktums sajt i Canvas.

Sista anmälningsdatum för steg 1 är 8 januari 2021.

Bedömargruppen för PUNKTUM består av meriterade eller excellenta lärare vid Umeå universitet. De kommer att ta del av projektpresentationer och texter och kan komma att ställa frågor till de sökande via Canvas-sajten. De idéer som gruppen bedömer som mest intressanta kommer att få inbjudan att skriva en mer utförlig projektansökan.

Bedömargruppen lämnar besked senast den 22 januari om vilka projektidéer som går vidare till steg 2.

Steg 2 – Fullständig ansökan

Den fullständiga ansökan ska innehålla:

  • tydliga och konkreta frågeställningar – gärna relaterade till ett eller flera av årets teman (länk till information om årets teman),
  • mätbara kortsiktiga och långsiktiga mål,
  • beskrivningar av de aktiviteter som kommer att genomföras för att nå projektets mål,
  • tidplan, och
  • budget.

Ansökan ska också innehålla beskrivningar av:

  • hur projektet förankras i institutionens pedagogiska utvecklingsarbete,
  • om och hur projektets resultat kan överföras till andra kurser eller program, samt
  • hur det bidrar till lärarnas kompetensutveckling.

Vidare ska det framgå om projektet innebär implementering eller vidareutveckling av tidigare projekt samt om medel har sökts eller redan har erhållits för samma projekt från andra instanser. Notera att medel inte ges till löpande kurs- eller programutveckling.

Mallar för projektansökan och projektbudget hittar ni under rubriken Mallar.

Sista datum för fullständiga projektansökningar är 22 mars 2021.

I april 2021 kommer besked om vilka projekt som får finansiering. Projekten förväntas starta 2021-08-01.

Vill ni resonera kring er ansökan, kontakta Claire Englund, UPL, (claire.englund@umu.se) för att boka in en träff eller verkstad.

Underskrifter av ansökan i steg 2

Ansökan ska skrivas under av projektledarens prefekt/enhetschef. Om ansökan omfattar utvecklingsarbete inom ramen för ett utbildningsprogram ska den även undertecknas av ordförande i programkommittén. Om flera institutioner/enheter eller flera program omfattas av utvecklingsarbetet ska alla berörda prefekter/enhetschefer/programordföranden underteckna ansökan. Att ansökan undertecknas innebär att de involverade ger sitt stöd till projektets genomförande. Ansökan anses inte komplett om underskrifter saknas.

Villkor för finansiering

Under projekttiden ersätts deltagarnas lönekostnader inom projektet. Därmed kan enbart lönekostnader ingå i den sökta projektbudgeten. Institutionen/enheten medfinansierar således projekten genom att betala OH-kostnader. Övriga kostnader så som inköp av böcker, teknik, resor och/eller konferensdeltagande beviljas inte inom ramen för projektanslaget. Projektansökan i steg 2 ska innehålla en tydlig budget och tidsplan enligt mall (se Mallar). Minst en person som knyts till projektet ska vara meriterad eller excellent lärare och det ska framgå i ansökan vilken roll denna person har i projektet.

Efter projekttidens slut ska en slutrapport som inkluderar utvärdering av projektet lämnas till UPL. Slutrapporten kommer att publiceras på Umeå universitets webb. Projektet ska också presenteras vid den egna institutionen/enheten samt vid Umeå universitets universitetspedagogiska konferens eller vid annan lämplig högskolepedagogisk konferens.

En internfaktura för hälften av beslutat belopp kan begäras i förskott och internfaktura för andra hälften kan skickas efter projektslut, när slutrapport är inlämnad och godkänd. Beviljade medel kan nyttjas inom 2 år efter rektors beslut om tilldelning. Vid försening av projektet ska anhållan om förlängning av dispositionstid sökas senast tre månader innan projektets utgång. UPL tillämpar en restriktiv hållning till förlängning och beviljas i princip endast när omständigheter ligger utanför projektdeltagarnas kontroll, till exempel sjukskrivning. Outnyttjade medel efter projektets planerade avslut återgår UPL för ny utlysning om inte förlängning sökts och beviljats inom utsatt tid.

 

 

 

Ansökan

I steg 1 skall ni presentera er projektidé i en maximalt 10 minuter lång videoinspelning. Ni ska också presentera idén i en kortare text, ett abstrakt, om maximalt 500 ord.

Film och text laddas upp på Punktums sajt i Canvas. Mall för projektidén hittar du under rubriken Mallar. Observera att vid bedömning beaktas endast 10 minuter av filmade inspelningar. För projektpresentationer som överstiger tio minuter kommer överskjutande tid inte att beaktas vid bedömning

Steg 1

Film och text laddas upp till Punktums sajt i Canvas.
Länk till Punktums sajt i Canvas.
Observera att du behöver gå med i kursen för att få tillgång till sajten!
Diarienummer: FS 2.1.6-2111-20
Sista ansökningsdag: 8 januari 2021.

Steg 2

Ansökan skickas in via Punktums sajt i Canvas.
Diarienummer: FS 2.1.6-2111-20
Sista ansökningsdag: 22 mars 2021

 

Kontakt

Hanna Karlsson
2020-11-11