Teman PUNKTUM

Här hittar du teman för 2020 års utlysning av PUNKTUM-medel.

2020 års teman är Utbildning för hållbar utveckling, Digitalisering och e-lärande, Examination, prov och utvärdering, Rummets betydelse för lärande och Brett deltagande och ökad genomströmning.

Utbildning för hållbar utveckling

I högskolelagen står att "högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa." Agenda 2030 understryker att hållbarhet berör samhällets alla delar och därmed också universitetets samtliga utbildningar. I vissa ämnen är hållbar utveckling ett givet innehåll i kurser och kanske hela program, i andra ämnen är detta inte lika tydligt. Studenter behöver tränas i att hantera komplexa problem för att utveckla beredskap för ännu ej identifierade samhällsutmaningar som de kommer att möta i sitt yrkesliv. Vi ser gärna pedagogiska utvecklingsprojekt med fokus på hur vi ska integrera hållbar utveckling som innehåll och form i grundutbildning vid Umeå universitet.
Projekt välkomnas som till exempel undersöker följande frågor: Vad innebär utbildning för hållbar utveckling i praktiken? Hur kan vi jobba med komplexa problem i högre utbildning (inom den egna disciplinen eller tvärvetenskapligt)? Vad är hållbar pedagogik? Kan vi tala om hållbara lärare och hållbara studenter - vad skulle det i så fall vara?

Digitalisering och e-lärande

Den digitala transformationen av samhället berör även våra utbildningar, våra lärare och våra studenter. För att bibehålla hög utbildningskvalitet bör undervisande personal ständigt höja sin pedagogiska skicklighet för att systematiskt kunna integrera digitala verktyg i sin undervisning. Studenter vid Umeå universitet bör under sin utbildning utmanas och tränas i att förstå och kunna förhålla sig till digitaliseringens förutsättningar, funktioner och följder för att vara förberedda på ett yrkesliv där digitalisering är ett naturligt inslag.
Projekt välkomnas som till exempel undersöker följande områden och frågor: Hur kan vi undervisa tillgängligt i digitala lärmiljöer? Hur kan undervisningen utvecklas med kreativa pedagogiska metoder inom fältet digitalisering och e-lärande? På vilka vis kan vi träna våra studenter inom sina ordinarie utbildningar att skapa beredskap för samhällets digitaliseringsutmaningar?

Examination, prov och utvärdering

Som myndighet har vi i uppdrag att säkerställa studenters kunskap genom examination och prov. En examination är också ett lärtillfälle och kan liksom annan undervisning genomföras på många olika vis. De flesta kurser och program använder idag någon av lärosätets lärplattformar där det finns stöd för olika typer av examinationer och test. Utöver detta använder sig lärare av ett flertal metoder, både digitala och analoga, för att examinera eller utvärdera genomförande av kurser och program. I denna mångfald finns också utmaningar i skärningspunkten kreativa och rättssäkra examinationsformer. Projekt välkomnas som till exempel undersöker följande frågor: Vad är en examination? Vad gör examinationen med lärandets förutsättningar? Hur kan vi examinera praktiska färdigheter rättssäkert? Hur kan digitala stöd underlätta eller fördjupa studenternas lärande samtidigt som de examineras? Hur kan rättssäkerhet garanteras för examination av distansstudenter?

Rummets betydelse för lärande

Campus förändras och flexibla lärmiljöer byggs i syfte att erbjuda lärare mer varierade förutsättningar för sin pedagogiska verksamhet. Det spelar roll eftersom de fysiska rum som utgör studenters och lärares arbetsmiljö har betydelse för det lärande som där sker. De digitala lärmiljöerna skapar på liknande vis mer eller mindre ändamålsenliga förutsättningar för undervisning och lärande. Vad kan den fysiska miljön bidra med när det gäller främjande av inlärning?
Projekt välkomnas som till exempel undersöker följande frågor: Vad är relationen mellan studenters lärande och den fysiska och/eller digitala miljön? Hur påverkar kvaliteten i den fysiska miljön trivsel, trygghet och lärande? Hur kan vi skapa trygga lärmiljöer som samtidigt utmanar tillräckligt mycket för att våga tänka nytt? Skapa möjligheter till kommunikation och kollaboration?

Brett deltagande och ökad genomströmning

Breddad rekrytering innebär att studenter från studieovana bakgrunder i högre grad söker sig till universitetsutbildning. Brett deltagande innebär att lärosäten arbetar systematiskt för att ta emot, introducera och på olika sätt stödja de här studenterna. Det gäller i undervisning generellt, men också genom exempelvis stöd i akademiskt skrivande, mattestugor, studentambassadörer och tidsplanering.
Projekt välkomnas som till exempel undersöker följande frågor: Hur ser det ut i klassrummet? På vilket vis kan olika former av pedagogiska metoder stötta brett deltagande och på sikt även öka genomströmningen? Vilka stödåtgärder främjar genomströmningen i högskolan? Hur kan högskolepedagogiken utvecklas för att gynnar alla studenter och bidrar till en bättre genomströmning?

 

Hanna Karlsson
2020-03-10