Aktuella examensarbeten 2021

Umeå universitets strategiska partners vill gärna öka kontakterna med våra studenter. I syfte att hitta former för detta har Enheten för forskningsstöd och samverkan under hösten 2020 inlett ett pilotprojekt kring examensarbeten med en av dem, Örnsköldsviks kommun.

Grundidén är att vi från Forskningsstöd och samverkan terminsvis samlar in uppslag till examensarbeten och praktikplatser (utanför avtal) och därefter förmedlar dem till relevanta program/ämnen. Tanken är att vi så småningom ska kunna erbjuda alla våra strategiska partners denna möjlighet.

Från höstens omgång har följande uppsatsämnen kommit in från Örnsköldsviks kommun för vår och höst 2021:

Vilka faktorer leder till ett stärkt processbaserat ledarskap?

Detta är frågan som Utvecklingsenheten/Välfärdsförvaltningen i Örnsköldsvik vill ha hjälp att reda ut av 1 st svensktalande student. Resultaten från examensarbetet kommer att användas i det fortsatta kvalitetsledningssystemet.

 • Antal fysiska arbetsplatser som kan erbjudas i Örnsköldsvik: 1–2 st
 • Tidsperiod: vårtermin 2021/hösttermin 2021
 • Verksamhetens egna beskrivning av uppdraget: 
  Välfärdsförvaltningen har ett stort behov av att stärka verksamheternas systematiska kvalitetsarbete, vilket i sig grundar sig i kvalitetssäkra processer. För att systematisera krävs ledning. Grunden är en engagerad ledning och styrning som kan motivera och engagera i det processinriktade förhållningssättet. Uppdraget blir att identifiera nuläge, önskat läge, glapp däremellan och framgångsfaktorer för att nå processbaserat ledarskap.
 • Kontaktperson: 
  Lotta Westman
  lotta.westman@ornskoldsvik.se
  0660-88190

Hur kan vi öka utbildningsnivån i Örnsköldsviks kommun? *** OBS! PLATSERNA ÄR TILLSATTA ***

Den här frågan vill Folkhälso- och kompetensenheten/Tillväxtavdelningen/KLF ha hjälp med att reda ut av upp till 2 st svensktalande studenter. Ett av avdelningens effektmål är att arbeta för höjd utbildningsnivå. Resultatet av examensarbetet kommer att användas för att spetsa till aktiviteter kopplat till detta effektmål.

OBS! Platserna är tillsatta

 • Antal fysiska arbetsplatser som kan erbjudas i Örnsköldsvik: 1–2 st
 • Tidsperiod: vårtermin 2021/hösttermin 2021
 • Verksamhetens egen beskrivning av uppdraget:
  Andelen kvinnor som avlagt examen på eftergymnasial nivå överstiger andelen män. Detta vill vi fördjupa oss i för att se om vi behöver fokusera på något för att öka utbildningsnivån i Ö-viks kommun – och vad detta i så fall kan vara.
 • Länk till webbsida med mer information om verksamheten:
  https://www.ornskoldsvik.se
 • Kontaktperson:
  Lena Finne Jansson
  lena.finne.jansson@ornskoldsvik.se
  0660-88125

Utifrån Örnsköldsviks nuläge, vilka konkreta satsningar (i samverkan) skulle vara de viktigaste att få till skott för att driva på utveckling mot befolkningstillväxt, ökad innovationsförmåga och nytta för företagen?

Den här frågan vill Örnsköldsviks kommun, Tillväxtavdelningen och Världsklass Örnsköldsvik ha hjälp att besvara av 3 st studenter, eller fler. Examensarbetet kan även utföras av engelsktalande studenter. Resultatet kommer att användas som ett kunskapsunderlag för verksamheten i sin planering av fortsatt arbete. Goda idéer och uppslag kan komma att genomföras i praktiken genom platsutvecklingsarbetet Världsklass Örnsköldsvik.

 • Antal fysiska arbetsplatser som kan erbjudas i Örnsköldsvik: 0 st
 • Tidsperiod: vårtermin 2021/hösttermin 2021
 • Verksamhetens egen beskrivning av uppdraget: 
  Örnsköldsviks platsutvecklingsarbete, Världsklass Örnsköldsvik, har ställt om till nya prioriteringar. Satsningarna som görs ska leda till befolkningstillväxt, ökad innovationsförmåga och nytta för företagen. Utifrån Örnsköldsviks nuläge, vilka konkreta satsningar (i samverkan) skulle vara de viktigaste att få till skott för att driva på tillväxt och utveckling mot de nya prioriteringarna?
 • Länk till webbsida med mer information om verksamheten:
  https://www.ornskoldsvik.se/
 • Kontaktperson:
  Frida Knutsson
  frida.knutsson@ornskoldsvik.se
  073-2751084

Var med och implementera en ny chatbot hos oss på Miva 

Service och samordning/IT/Miva (Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB) vill ha hjälp av upp till 2 st studenter med att implementera en ny chatbot. Det här examensarbetet kan även utföras av engelsktalande studenter. Resultatet kommer att användas praktiskt på webbsidan www.miva.se, där chatboten ska hjälpa till att svara på kundernas frågor och lotsa dem rätt bland de tjänster Miva erbjuder.

 • Antal fysiska arbetsplatser som kan erbjudas i Örnsköldsvik:1–2 st
 • Tidsperiod: vårtermin 2021
 • Verksamhetens egen beskrivning av uppdraget:
  Vi erbjuder möjligheten för en eller flera student(er) att tillsammans med verksamheten implementera en självlärande chatbot för kommunikation med Mivas kunder. Chatboten är en av flera kanaler för kundkommunikation och ett sätt att öka tillgängligheten.

  Den tekniska lösningen blir förslagsvis Azure Bot Service (eller annan likvärdig tjänst). Delar som kan ingå i uppdraget:
 • Inventera verksamhetens behov
 • Sätta upp tjänsten
 • Koppla tjänsten mot olika datakällor
 • Testa tjänsten
 • Implementera tjänsten
 • Utbilda personal
 • Utveckla lösningen
 • Sätta upp en förvaltningsorganisation/plan för tjänsten, med utgångspunkt i en säker lösning ur informationssäkerhets- och driftssäkerhetshänseende
 • Definiera integrationer
 • Dokumentation

  Examensjobbets omfattning och avgränsning gör vi upp tillsammans innan uppdragets start. Under uppdraget kommer vi att erbjuda en handledare som finns tillgänglig ett par timmar i veckan, i kombination med månadsvisa avstämningar med utvalda delar av verksamheten.
 • Kontaktperson:
  Andreas Fahlgren
  andreas.fahlgren@miva.se
  072-576 52 52

Hur kan data visualiseras för att stödja ledarskap och beslutsfattande i offentlig verksamhet?

Den frågan vill Samhällsbyggnadsförvaltningens stab ha hjälp med att besvara av upp till 2 st studenter. Det här examensarbetet kan även utföras av engelsktalande studenter. Resultatet kommer att användas som beslutsunderlag för vad förvaltningen ska investera resurser i. 

 • Antal fysiska arbetsplatser som kan erbjudas i Örnsköldsvik: 1–2 st
 • Tidsperiod: vårtermin 2021
 • Verksamhetens egen beskrivning av uppdraget:
  Samhällsbyggnadsförvaltningen inom Örnsköldsviks kommun använder många olika IT-system i verksamheten. Systemen innehåller data som kan påverka hur verksamheten leds. Utmaningen för beslutsfattare är att, baserat på data från de olika systemen, få en helhetsbild av verksamheten. Nu vill vi undersöka vad som krävs för att ge beslutsfattare tydlig information om verksamheten.
 • Länk till webbsida med mer information om verksamheten:
  https://www.ornskoldsvik.se/
 • Kontaktperson:
  Martin Mory
  martin.mory@ornskoldsvik.se
  0660-884 39

Utveckla en Windows-service som översätter från SIE-fil till RoR-fil

Kommunledningsförvaltningen/Utvecklingsavdelningen i Örnsköldsvik vill ha hjälp av 1 st svensktalande student att utföra uppdraget. Resultatet av examensarbetet kommer att användas som underlag för att utveckla verksamheten.  

 • Antal fysiska arbetsplatser som kan erbjudas i Örnsköldsvik: 3–4 st
 • Tidsperiod: vårtermin 2021/hösttermin 2021
 • Verksamhetens egen beskrivning av uppdraget:
  Att bygga en Windows-service gör att den hamnar i IT-driftens serversystemloggar. Den ska naturligtvis förvaltas, men då den är relativt liten och enkel så kommer den, om den byggs rätt, inte att behöva någon nämnvärd förvaltning. Utvecklingen ska ske i C# (C-sharp) och dotnet 3.1 (senaste).

  Nytta för kommunen: Vi behöver en översättare till RoR-format från SIE i framförallt ett system (BRP) för kassaredovisning = automatisk bokning av kassatransaktioner vid dagsavslut.

  BRP används idag av både Umeå och Sollefteå, som också de önskar en integrationslösning på detta. Dock är offerten på denna lösning från systemleverantören onormalt hög och dessutom görs en generell SIE-konverterare som inte blir systemspecifik BRP-RoR, utan kan ses som en RoR-Addon då RoR idag inte kan importera SIE-filer.

  SIE-filer är en standard för utbyte av ekonomisk information mellan system och många försystem erbjuder export till SIE, men då RoR inte kan importera dessa blir det stopp och en specifik integration krävs.
 • Kontaktperson: 
  Maria Nygren
  maria.a.nygren@ornskoldsvik.se
  073-275 40 13

Digitalisering och Agenda 2030 i kommunal verksamhet

Kommunledningsförvaltningen/Utvecklingsavdelningen i Örnsköldsvik vill ha hjälp av 1 st svensktalande student att undersöka hur digitalisering kan bidra till att uppfylla målen i Agenda 2030. Resultatet av examensarbetet kommer att användas för att utveckla kommunens verksamhet. 

 • Antal fysiska arbetsplatser som kan erbjudas i Örnsköldsvik: 3–4 st
 • Tidsperiod: vårtermin 2021/hösttermin 2021
 • Verksamhetens egen beskrivning av uppdraget:
  Välj några eller något mål i Agenda 2030 och undersök vilken typ av digitalisering i kommunal verksamhet som kan bidra till att uppfylla målen.

  Den kommunala digitaliseringen pågår för fullt och syftet är oftast att frigöra resurser och öka kvaliteten på den kommunala servicen. Sveriges kommuner ska också arbeta för att nå målen i Agenda 2030 och digitaliseringen bör även bidra till att uppnå dessa mål.
 • Kontaktperson:
  Maria Nygren
  maria.a.nygren@ornskoldsvik.se
  073-275 40 13

Hjälp oss skapa förutsättningar för hållbart medarbetarengagemang (HME) *** OBS! PLATSEN ÄR TILLSATT ***

Kommunledningsförvaltningen/Utvecklingsavdelningen i Örnsköldsvik vill ha hjälp med att skapa förutsättningar för hållbart medarbetarengagemang av 1 st svensktalande student. Resultatet av examensarbetet kommer att användas som ett underlag för utveckling av verksamheten. 

OBS! Platsen är tillsatt. 

 • Antal fysiska arbetsplatser som kan erbjudas i Örnsköldsvik: 3–4 st
 • Tidsperiod: vårtermin 2021/hösttermin 2021
 • Verksamhetens egen beskrivning av uppdraget: 
  Att skapa förutsättningar för att involvera motiverade medarbetare är en framgångsfaktor. En del i det är att främja kreativitet och delaktighet. Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat, och hållbart medarbetarengagemang mäts årligen. Resultaten kan även jämföras med andra kommuner.

  Ett utvecklingsområde är att undersöka vad som är viktigt för att skapa förutsättningar för hållbart medarbetarengagemang (HME). Det kan exempelvis inkludera att söka svar på följande frågor:
 • Vad påverkar hållbart medarbetarengagemang?
 • Vad påverkar möjligheten att öka hållbart medarbetarengagemang (i kommunen)? Här finns underlag att analysera. Vad går att läsa ut av det? 
 • Hur arbetar verksamheter i landet som har högt hållbart medarbetarengagemang?
 • Vad är viktigt att utveckla och/eller förenkla för att skapa förutsättningar för HME?
 • Vad säger forskningen om sambandet mellan HME och kvalitetsutveckling?
 • Kontaktperson:
  Maria Nygren
  maria.a.nygren@ornskoldsvik.se
  073-275 40 13

Ta fram en modell för uppföljning och utvärdering av digitalisering av tjänster

Kommunledningsförvaltningen/Utvecklingsavdelningen vill ha hjälp av 1 st svensktalande student att sammanställa och testa en modell för uppföljning och utvärdering av digitalisering. Resultatet av examensarbetet kommer att ligga till underlag för att utveckla verksamheten. 

 • Antal fysiska arbetsplatser som kan erbjudas i Örnsköldsvik: 3–4 st
 • Tidsperiod: vårtermin 2021/hösttermin 2021
 • Enhetens egen beskrivning av uppdraget:
  Användning av digitala arbetssätt i verksamhetsutvecklingen ska prioriteras och tjänster digitaliseras. För att kunna maximera nyttan med digitaliseringen är det, vid sidan av implementering med mera, viktigt att följa upp och utvärdera införandet av tjänster – samt att med utgångspunkt från resultatet av sagda uppföljningar arbeta med ständiga förbättringar.

  En färsk undersökning, "Medborgarpulsen" av Brilliant Future Sverige, visar att fler än fyra av tio medborgare har en negativ inställning till kommunernas digitala tjänster och processer (detta framgår i artikeln "4 av 10 negativa till kommuners digitala tjänster" i Kvalitetsmagasinet).

  Ett utvecklingsområde för oss är att sammanställa och testa en modell för att följa upp och utvärdera digitalisering. Det kan exempelvis inkludera att söka svar på följande frågor:
 • Hur vet vi att digitalisering leder till förväntade effekter?
 • Hur vet vi att digitalisering leder till verksamhetsförenkling?
 • Hur vet vi att digitalisering leder till ökad medborgarnytta?
 • Finns det verktyg som kan underlätta uppföljning och utvärdering av digitaliserade tjänster?
 • Finns det verktyg som kan underlätta ständigt förbättringsarbete av digitaliserade tjänster?
 • Kontaktperson:
  Maria Nygren
  maria.a.nygren@ornskoldsvik.se
  073-275 40 13

Identifiera faktorer som påverkar attityder till offentliga verksamheter

Kommunledningsförvaltningen/Utvecklingsavdelningen vill ha hjälp av 1 st svensktalande student att identifiera faktorer som påverkar attityder till offentliga verksamheter. Resultatet av examensarbetet kommer att användas som underlag för att utveckla verksamheten. 

 • Antal fysiska arbetsplatser som kan erbjudas i Örnsköldsvik: 3–4 st
 • Tidsperiod: vårtermin 2021/hösttermin 2021
 • Verksamhetens egen beskrivning av uppdraget: 
  Att attrahera och rekrytera personal med rätt kompetens är särskilt viktigt inom personalintensiva verksamheter som offentliga verksamheter. Det är också viktigt för att utveckla en bra arbetsmiljö för dem som arbetar i verksamheten – och för att dem som vi finns till för ska känna trygghet. En faktor som kan påverka offentliga verksamheters möjligheter att rekrytera är medborgarnas attityder till offentlig verksamhet.

  Ett utvecklingsområde för oss är att identifiera faktorer som påverkar attityder till offentliga verksamheter. Det kan exempelvis inkludera att söka svar på följande frågor:
 • Vad påverkar positiva attityder till offentliga verksamheter?
 • Vad påverkar negativa attityder till offentliga verksamheter?
 • Hur kan vi stimulera positiva attityder till offentliga verksamheter?
 • Hur kan vi motverka negativa attityder till offentliga verksamheter?
 • Kontaktperson:
  Maria Nygren
  maria.a.nygren@ornskoldsvik.se
  073-275 40 13

Nyfiken på våra Strategiska partnerskap?

Läs mer om Umeå universitets långsiktiga partners, vilka områden de fokuserar på och kontaktpersoner på sidan strategiska partnerskap

 

Foto:

Kontaktpersoner

För frågor om exjobbssamarbetet med Örnsköldsviks kommun, vänligen kontakta: 

 

Har du frågor som rör själva uppsatsämnena? Hör av dig till respektive kontaktperson från Örnsköldsviks kommun. 

Lena Holmberg
2021-12-01