Uppdragsutbildning

Umeå universitets institutioner kan erbjuda kvalitativ och aktuell uppdragsutbildning till företag, myndigheter och organisationer i form av allt från kortare kurser och seminarier till längre utbildningar.

Uppdragsutbildning är en utbildning som universitetet ordnar efter en beställning från en person eller organisation som inte är en student. Det kan vara kortare kurser eller seminarier, men också längre utbildningar. I första hand är det institutionerna själva som ger utbildningen, men man kan vid behov också ta in kompletterande kompetens.

Genom att ge uppdragsutbildning får universitetet nya intryck och kunskaper som bidrar till att utveckla vår utbildning och forskning.

Hur skiljer sig uppdragsutbildning från "vanlig" högskoleutbildning?

Vad som skiljer en uppdragsutbildning från en reguljär högskoleutbildning är:

  • finansieringen
  • sättet att utse deltagare
  • och deltagarnas skyldigheter och rättigheter mot universitetet.

Finansiering
Eftersom utbildningen ges efter en beställning är det uppdragsgivaren som utser deltagarna och finansierar utbildningen. Högskoleförordningens tillträdesbestämmelser gäller alltså inte vid en uppdragsutbildning.

Deltagare 
Deltagarna i utbildningen är inte studenter vid universitetet och omfattas därför inte av högskolelagens regler om disciplinära åtgärder eller regler om till exempel likabehandling av studenter, den obligatoriska personskadeförsäkringen eller rätten till e-postkonto vid universitetet.

Uppdragsutbildning är utbildning som anordnas mot avgift från juridisk person som kan vara både offentlig och privat. Den grundar sig alltid på ett avtal mellan högskolan och uppdragsgivaren.

Uppdragsutbildning är inte reguljär högskoleutbildning. Den kan vara poänggivande eller icke poänggivande och deltagarna får examensbevis eller kursbevis. Deltagare som inte tidigare har behörighet till högskolan kan tillgodoräkna sig utbildningen som grundläggande behörighet.

Gällande regler för uppdragsutbildning

Läs mer om de regler som gäller för uppdragsutbildningar i dokumentet Umeå universitets handläggningsordning för uppdragsutbildning. Här hittar du bland annat universitetets policy, hanteringsordning och ansvarsområden för fakulteter, institutioner och det centrala stödet från Enheten för forskningsstöd och samverkan (fd. Externa relationer).

Beräkning av kostnader

När universitetet beräknar kostnader för en uppdragsutbildning ska alla kostnader för utbildningen räknas med:

  • lön och arvode för kursledare och administrativ personal, lokaler och förtäring
  • resekostnader
  • teknikstöd
  • marknadsföring
  • kursmaterial och förbrukningsvaror
  • administrativa påslag.

Det finns en färdig kalkylmall för beräkningar av uppdragsutbildningar, som visar vilka poster som ska finnas med.

Vill du ha råd och stöd?

Enheten för forskningsstöd och samverkan kan hjälpa dig i frågor som rör uppdragsutbildning vid Umeå universitet.

Kontakta gärna: Kerstin Reinholdsson, kerstin.reinholdsson@umu.se

Lena Holmberg
2021-05-07