Frågor och svar

Här samlas de vanligaste frågorna och svaren som rör studierelaterade frågor som uppkommer på grund av covid-19. Svaren är utarbetade av representanter från Umeå universitet. Sidan uppdateras löpande.

Har du ytterligare studieadministrativa och studierelaterade frågor som uppstått på grund av situationen kring covid-19, kan du skicka in dem till corona@umu.se. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt sina uppgifter, kontrollera därför uppgifterna hos Folkhälsomyndigheten.

Uppdaterad: 2021-04-30

Kan resultat på prov meddelas senare än inom 15 arbetsdagar på grund av covid-19?

Om examinator med anledning av covid-19 inte har möjlighet att meddela studenter resultat på prov inom 15 arbetsdagar från provtillfället, kan meddelande om provresultat ske senare. I sådant fall ska studenterna informeras om när deras resultat kommer att meddelas.

Beslutet gäller till den 29 september 2021.

Kan en kurs, modul eller provtillfälle flyttas?

Beslut om att flytta en kurs, modul eller provtillfälle eller göra avsteg från utbildningsplan fattas för att minska risken för smittspridning om ingen annan lösning är möjlig. En sådan flytt får ske inom vårterminen samt de första 7,5 hp av höstterminen 2021 eller till annan termin, då i första hand till vårterminen 2022. Inför ett sådant beslut ska i möjligaste mån samråd med studentrepresentant ske och särskild hänsyn bör tas för internationella studenter. Rektor delegerar till dekan och föreståndare för lärarhögskolan att fatta sådant beslut. Denna beslutande rätt får vidare delegeras. Ett sådan vidare delegation ska dokumenteras, diarieföras och meddelas berörda studenter och den studentkår som representerar studenterna. Beslutet ska också anmälas till fakultetsnämnden eller lärarhögskolans styrelse vid deras nästkommande sammanträdande och då noteras till protokollet.

Beslut får tas till och med den 29 september 2021.

Ytterligare krav, samt vägledning och mall finns publicerat på Aurora på sidan Mallar med logotyp under rubriken covid-relaterade mallar - utbildning.

Kan en kurs flyttas till sommaren?

Dekan eller föreståndare för Lärarhögskolan kan, om det krävs på grund av covid-19, besluta att en kurs eller del av kurs flyttas utanför ordinarie terminstid till den termin som kommer närmast, det vill säga sommaren 2021. Beslutet kan inte vidare delegeras.

Inför ett sådant beslut ska i möjligaste mån samråd med studentrepresentant ske och särskild hänsyn bör tas för internationella studenter. Den som fattar beslut om flytt av kurs eller del av kurs ansvarar för att säkerställa att beslutet dokumenteras, diarieförs och meddelas berörda studenter och den studentkår som representerar studenterna. Beslutet ska också anmälas till fakultetsnämnden eller lärarhögskolans styrelse vid deras nästkommande sammanträdande och då noteras till protokollet. Beslut får tas till och med den 7 juni 2021.

För de studenter som inte kan medverka på en kurs eller del av kurs som hålls utanför ordinarie terminstid ska ett annat tillfälle erbjudas inom ordinarie terminstid, det vill säga höstterminen 2021. I sådana fall ska eventuella behörighetskrav för kurser inom program beaktas.

Om kursen/modulen som flyttas omfattar mindre än tre veckor är det endast kurser som ges inom program som kan ge rätt till studiemedel. Det krävs också att tillfället uppgår till minst 1,5 högskolepoäng per vecka, på minst halvtid.

Studenter som har påverkats av inställda kurser kan ha rätt till avskrivning på sitt studielån. Det är därför viktigt att intyg om flytt av kurs dokumenteras enligt avsedd mall.

Se även frågan "Hur påverkas studenters studiemedel?" längre ner.

Kan utbildning som ges sommaren 2021 ställas in?

Utbildningar kan fram till och med första urval ställas in enligt rektors besluts- och delegationsordning. Universitetet har under rådande pandemi infört återkallelseförbehåll även gällande sommarens program och kurser 2021. Dessa förbehåll kommer för de sökande att publiceras i studenternas antagningsbesked.

Innan pandemin har det endast varit möjligt att ställa in kurser innan urval. Återkallelseförbehållet ger en möjlighet att, under vissa exceptionella omständigheter orsakade av covid-19, ställa in utbildningar efter urval. För utbildningar som har antagning i både den internationella och svenska antagningsomgången är det inte möjligt att ställa in utbildningen för en grupp och anta den andra gruppen, antagningsomgångarna ska hanteras lika.

Beslut om att ställa in ett program eller en kurs sommaren 2021

Beslut om att ställa in ett program eller en kurs fattas enligt respektive fakultets besluts- och delegationsordning. Skäl till inställda kurser ska vara direkt relaterade till covid-19, det vill säga att undervisning inte kan genomföras utan att riskera smittspridning. Beslutet ska vara diariefört och innehålla en redogörelse och beskrivning av vilka möjligheter till anpassningar som har övervägts, såsom exempelvis lokal, mindre antal studenter i labblokalen eller specifika orsaker till varför utbildningen inte fungerar med digitala inslag, etc.

Beslutet skickas till Studentcentrum, anette.grondahl@umu.se. Därefter beslutar enhetschefen för Studentcentrum om återtagande av antagningsbeslut enligt universitetsdirektörens delegationsordning (3.4.1.1.).

Beslut om inställd kurs distribueras från antagningssystemet NyA när båda besluten är fattade. I väntan på beslut bör man överväga att stänga kursen för sen anmälan.

Beslut som gäller program/kurser som startar vid terminsstart ska, efter man utrönt alla möjligheter till anpassningar, skickas till Studentcentrum, anette.grondahl@umu.se

Beslut om att ställa in kurstillfällen, övriga startveckor, ska senast 2 veckor innan kursstart skickas till Studentcentrum, anette.grondahl@umu.se

Ska avbrott på påbörjade kurstillfällen som inte kan fullföljas läggas in?

Nej, avbrott ska inte tillämpas. Kurstillfället och studenterna har satts i "vänteläge" tills kursen kan slutföras. Då omregistreras studenterna på ett senare kurstillfälle. Det är inte heller studenterna som avbrutit studierna, varför avbrott skulle bli missvisande.

Kan studenter resa hem och studera nu när allt mer sker digitalt?

Utbildningar på Umeå universitet ges fortfarande på studieorten men har utökade digitala inslag. Det innebär att föreläsningar och obligatoriska moment som inte går att genomföra digitalt kan ske på studieorten. Beroende på hur smittläget utvecklas och vilka råd som myndigheterna ger kan undervisningen också komma att ändras till att åter bli mer campusförlagd.

Studenter bör därför informeras om att de behöver närvara på eventuella obligatoriska moment som inte går att genomföras digitalt samt att de bör vara kvar på studieorten. En student som har lämnat sin studieort och därför väljer att inte närvara på ett obligatoriskt moment har rätt att vara med nästa tillfälle det ges. Däremot kan studentens möjligheter till studiemedel och behörighet till kommande kurser påverkas om studenten väljer att inte närvara.

Vad gäller om en student bor med någon som har bekräftats smittad av covid-19?

Folkhälsomyndigheten kom den 1 oktober 2020 med nya rekommendationer som innebär att en person som delar boende med någon, så kallade hushållskontakter, som smittats av covid-19 ska ges förhållningsregler av en läkare. Förhållningsreglerna kan variera, men ska som regel gälla i 7 dagar från den smittade personens provtagning.

Om en student bor tillsammans med en person som har bekräftats smittad med covid-19 kommer studenten att bli kontaktad av en smittspårare. Studenten blir ombedd att vara noga med sina hygienrutiner, uppmärksamma symptom på covid-19 och i möjligaste mån fysiskt distansera sig från den smittade personen. Studenten blir också ombedd att testa sig för covid-19 efter ungefär 5 dagar.

Smittspåraren kommer ge studenten förhållningsregler som kan innebära att studenten inte får vistas på universitetet. Studenten är skyldig att vidta de åtgärder som krävs för att skydda andra mot smittrisk.

Angående studenter som bor i en studentkorridor skriver Folkhälsomyndigheten så här: "Personer som delar vissa ytor i boendet - såsom studentkorridorer - undantas generellt under förutsättning att fysisk distansering har skett."
Det innebär att smittspårningen troligen bara kommer att omfatta studenten om hen anses ha kommit i nära kontakt med den smittade. Individuella bedömningar görs därför från fall till fall.

Det här gäller för student vid Umeå universitet som bor med en person som har bekräftats smittad med covid-19

  • Student som delar boende en person med bekräftad covid-19 rekommenderas att bedriva studierna hemifrån.
  • När det gäller obligatoriska moment, som bara kan genomföras fysiskt på campus, uppmanas studenten att kontakta institutionen/kursansvarig lärare eller motsvarande för att diskutera om en annan lösning är möjlig.
  • Om det inte är möjligt att anordna en motsvarande typ av examination ska studenten erbjudas att medverka vid nästa omprovstillfälle.
  • Student som är hemma med sjukt barn kan ha möjlighet att ansöka om ersättning för vård av barn via Försäkringskassan.

Läs mer:

 

Vad gör jag som lärare om en student med symptom närvarar på föreläsningar eller liknande aktiviteter eller sätter sig på en plats som är avspärrad?

Det är allas ansvar att stanna hemma om man känner sig lite förkyld enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Lärare vid respektive utbildning bör vid kursstart samt vid andra lämpliga tillfällen påminna om att studenterna ska stanna hemma om de känner av förkylningssymptom samt informera om vilka alternativ som finns om en student missar en föreläsning eller ett obligatoriskt moment.

Om en student som deltar på ett fysiskt undervisningsmoment uppvisar tydliga förkylningssymptom bör läraren uppmana studenten att lämna undervisningslokalen. Om studenten inte följer uppmaningen kan läraren avbryta undervisningstillfället för att inte riskera att övriga kursdeltagare (och undervisande personal) exponeras för smitta. Ett sådant beslut bör fattas med stor restriktivitet. Kom också ihåg att symptom kan bero på annat än förkylning, till exempel allergi.

Om en eller flera studenter mot förmodan inte följer anvisningar i en undervisningslokal om anvisad plats och exempelvis sätter sig på en plats som är avspärrad, på ett sätt som gör att det blir svårt att hålla avstånd eller att maximalt antal personer i lokaler överskrids, bör läraren uppmana denna student eller studenterna att sätta sig på anvisad plats.

Om studenten eller studenterna inte i följer anvisningarna bör läraren be dessa att lämna undervisningslokalen. Om studenten eller studenterna inte följer uppmaningen kan läraren avbryta undervisningstillfället. Ett sådant beslut bör fattas med stor restriktivitet.

Får en kurs, som utannonserats som campuskurs, ges digitalt?

En kurs som utannonserats som campuskurs får ges helt eller delvis digitalt om kursplanen så tillåter. Om kursplanen anger att undervisningen ska ske på campus kan institutionen enligt rektorsbeslut FS 3.1.1-548-21 ta beslut om av steg från kursplan med syfte att minska smittspridningen av covid-19 så att kursen kan ges helt eller delvis digitalt. Den som har delegation att under normala omständigheter fatta beslut om kursplan och examination, fattar beslut om nödvändiga avsteg och säkerställer att beslutet dokumenteras och diarieförs.

Vad gäller om en student tillhör en riskgrupp och inte kan medverka på obligatoriskt moment?

Om en student uppger att hen tillhör en riskgrupp (intyg krävs ej) och inte kan genomföra ett obligatoriskt moment bör institutionen undersöka om annan lösning är möjlig, till exempel att studenten deltar på distans. Institutionen bör också överväga om en annan, likvärdig typ av examination är möjlig. Studenten ska helst vid kursstart men senast 10 arbetsdagar innan examinationstillfälle meddela kursansvarig om behov av anpassning. Om det inte är möjligt att anordna en motsvarande typ av examination ska studenten erbjudas att medverka vid nästa tillfälle som ges (på samma sätt som vid sjukfrånvaro eller annan frånvaro).

Om institutionen inte kan göra anpassningar ska studenten upplysas om möjligheten att ansöka om studieuppehåll av medicinska skäl.

Vad gäller om en student hör av sig och uppger att den är sjuk i covid-19 liknande symptom?

I överenstämmelse med Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör en student som meddelar att den är sjuk med feber, hosta eller andra symtom på covid-19 ska stanna hemma och vara symtomfri i minst 48 timmar efter att den blivit frisk och symtomfri innan den återvänder till universitetets lokaler.

Övriga studenter och personal som inte uppvisar symtom kan fortsätta bedriva utbildningen utifrån Folkhälsomyndighetens allmänna råd och vara särskilt uppmärksamma på tillkomst av symtom och då vara hemma. 

Hur länge ska en student vara hemma om den har bekräftats med covid-19?

I överenstämmelse med Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör en student som har en konstaterad covid19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att hen insjuknade, personen ska även ha varit frisk och symtomfri i två dagar.

Vad gäller kring resor i och mellan regioner för att delta i obligatoriska moment?

I ett flertal län gäller allmänna lokala råd som innebär att individer ska avstå från onödiga resor. Universitet bedömer att resor som krävs för att delta i obligatoriska moment som inte går att genomföra digitalt, ska ses som nödvändiga. En student som väljer att inte genomföra det obligatoriska momentet kan då delta vid nästa tillfälle momentet ges.

Ska uppsamlingsprov ha ursprungliga examinationsformen?

Vid ett beslut om avsteg från kursplan på grund av covid-19 gäller avsteget under den angivna tiden i beslutet och innefattar även uppsamlingsprov/omprov om detta faller inom den angivna tiden. När beslutet om avsteg upphör återgår examinationsformen till den ursprungliga formen, även för omprov. Om utbildningen önskar behålla den nya examinationsformen även efter Covid-19 ska kursplanen revideras. Oavsett vald examinationsform ska bedömningen av hur studenten uppfyller de förväntande studieresultaten ske på ett likvärdigt sätt.

Kan en aktiverad webbkamera krävas vid undervisning och examination?

I ett tillfälle där studenterna deltar digitalt och där det är nödvändigt att studenterna även deltar med bild så kan man kräva att de deltar med aktiverad webbkamera. Men om det inte finns något nödvändigt behov att delta med aktiverad webbkamera kan man inte kräva detta oavsett om det är ett obligatoriskt moment eller inte. Studenterna ska i god tid innan tillfället fått information om att detta är ett krav. Om en student inte har tillgång till webbkamera eller om tekniken ej fungerar ska en annan lösning försöka nås eller så ska studenten erbjudas ett nytt tillfälle.

Kan betygsskalan på en pågående kurs bytas?

Nej, det går inte att byta betygsskala på en pågående kurs.

Hur påverkas studenternas studiemedel?

Regeringen har meddelat att även om ett lärosäte stänger på grund av det nya coronaviruset kommer CSN kommer att fortsätta betala ut det studiemedel som studenterna har fått beslut om. Även om ett lärosäte inte kan erbjuda undervisning på distans har studenterna ändå rätt att behålla det studiemedel som CSN tidigare har beslutat om.

Det är viktigt att universitetet dokumenterar via beslut vad som förhindrat studenterna att slutföra kursen under ordinarie tid och vilka studenter som berörs, så att CSN ska kunna få information vid behov (till exempel om berörda studenter inte kan uppvisa tillräckliga studieresultat för CSN nästa gång de ansöker om studiemedel)

Vid en flytt av kurs eller modul omregistreras studenterna. För att bli berättigade till studiemedel ska omregistreringen uppfylla de normala villkoren för att berättiga till studiemedel, d.v.s. avse minst 50% av heltidsstudier under den aktuella perioden (heltid = 1,5 hp/vecka) samt innebära undervisning och/eller handledning. Enbart framskjuten examination räcker inte.

Studenter behöver ett intyg för att söka studiemedel

Om en kurs, del av kurs eller ett provtillfälle har flyttats från ordinarie tillfälle till ett annat, ska institutionen eller motsvarande skicka beslut om avsteg till berörda studenter så att detta kan användas som intyg i studentens ansökan om nya studiemedel. Se aktuella vägledningar och mallar för beslut 

Vad gäller för studiemedel vid avbrutna utbytesstudier?

Om det inte är möjligt att erbjuda studenten andra studier under terminen kommer studenten ändå att få behålla sina studiemedel. Däremot finns det en risk att hen saknar studieresultat vid nästa ansökningstillfälle. I sådana fall ska ansvarig institution/motsvarande skicka ett intyg till studenten som anger att inga andra studier kunde ges under den aktuella perioden.

Kan studenter få fler veckor för att avsluta sina studier om de har slut på studiemedelsveckor?

CSN har meddelat att de kommer att göra en generös bedömning. Den tid som studenten utnyttjat sina studiemedel, men inte kunnat läsa på grund av att universitetet inte kunnat erbjuda distansundervisning, kommer att räknas bort. Institutionen/motsvarande ska därför skicka beslut om avsteg till studenten i dessa fall.

CSN har också meddelat att de har möjlighet att ta hänsyn till att studerande blivit försenade i sina studier, på grund av att fjärr- och distanslösningar inte har fungerat enligt plan. Även i dessa fall kommer den studerande att behöva skicka in en förklaring och intyg från kursansvarig institution eller motsvarande till CSN, som visar vad som har hänt.

Gemensamt meddelande från Ladokkonsortiet och CSN

Se gemensamt meddelande från Ladokkonsortiet och CSN om vägledning för hantering av registreringar i Ladok och för CSN-rapportering när studier läggs om vt 2020

Anpassade examinationssformer

För dig som måste anpassa examinationer på grund av covid-19 finns rekommendationer och råd här.
Läs mer om anpassade examinationsformer

Utbytesstudier

Här finns information om hur International Office hanterar kontakten med, och frågor från, utbytesstudenter och partneruniversitet med anledning av covid-19. Här hittar du även svar på flera vanliga frågor.​

Utbytesforum 

Information till avgiftsskyldiga studenter (Under rubriken Tuition fees)

Rektorsbeslut med anledning av covid-19

Anja Axelsson
2021-04-30