Frågor och svar

Här samlas de vanligaste frågorna och svaren som rör studierelaterade frågor som uppkommer på grund av covid-19. Svaren är utarbetade av representanter från Umeå universitet. Sidan uppdateras löpande.

Har du ytterligare studieadministrativa och studierelaterade frågor som uppstått på grund av situationen kring covid-19, kan du skicka in dem till corona@umu.se. Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt sin information, kontrollera därför uppgifterna hos Folkhälsomyndigheten.

Uppdaterad: 2022-01-14

Kan en kurs, modul eller ett provtillfälle flyttas?

flytt av kurs, modul, provtillfälle eller avsteg från utbildningsplan får beslutas för att minska risken för smittspridning om ingen annan lösning är möjlig, inom vårterminen 2022. Sådant beslut kan fattas i annan ordning än den som föreskrivs i rektors besluts- och delegationsordning. Inför ett sådant beslut ska i möjligaste mån samråd med studentrepresentant ske. Rektor har delegerat till dekan och föreståndare för Lärarhögskolan att fatta sådana beslut. Denna beslutanderätt får vidaredelegeras. Sådan vidaredelegation ska dokumenteras, diarieföras och meddelas berörda studenter och den studentkår som representerar studenterna. Besluten ska också anmälas till fakultetsnämnden eller Lärarhögskolans styrelse vid deras nästkommande sammanträde och då noteras till protokollet.

Beslut om flytt av kurs, modul eller provtillfälle samt avsteg från utbildningsplan ska dokumenteras enligt mall. Särskild hänsyn bör tas för internationella studenter

Beslut får tas till och med den 5 juni 2022.

Vägledning och mall finns publicerat på Aurora på sidan Covid-19 - mallar och skyltar.

Flytt av kurs, modul eller provtillfälle utanför ordinarie terminstid

Rektor har beslutat att ge delegation till dekan och föreståndare för Lärarhögskolan att fatta beslut om eventuell flytt utanför ordinarie terminstid. Denna beslutanderätt får inte vidaredelegeras. Inför ett sådant beslut ska i möjligaste mån samråd med studentrepresentant ske. Den som fattar beslut om flytt av kurs, modul eller provtillfälle, ansvarar för att säkerställa att beslutet dokumenteras, diarieförs och meddelas berörda studenter och den studentkår som representerar studenterna. För de studenter som inte kan medverka utanför ordinarie terminstid ska ett annat tillfälle erbjudas inom ordinarie terminstid, dvs höstterminen 2023. Vid flytt ska eventuella behörighetskrav för kurser inom program beaktas. Särskild hänsyn bör tas för internationella studenter

Beslut får tas till och med den 5 juni 2022.

Vägledning och mall finns publicerat på Aurora på sidan Covid-19 - mallar och skyltar.

Kan avsteg från kursplan göras?

En kurs som utannonserats som campuskurs får ges helt eller delvis digitalt om kursplanen så tillåter. Om kursplanen anger att undervisningen ska ske på campus kan institutionen enligt rektorsbeslut ta beslut om avsteg från kursplan med syfte att minska smittspridningen av covid-19 så att kursen kan ges helt eller delvis digitalt. Den som har delegation att under normala omständigheter fatta beslut om kursplan och examination, fattar beslut om nödvändiga avsteg och säkerställer att beslutet dokumenteras och diarieförs.

Beslut får tas till och med den 5 juni 2022. 

Ska avbrott på påbörjade kurstillfällen som inte kan fullföljas läggas in?

Nej, avbrott ska inte tillämpas. Kurstillfället och studenterna har satts i "vänteläge" tills kursen kan slutföras. Då omregistreras studenterna på ett senare kurstillfälle. Det är inte heller studenterna som avbrutit studierna, varför avbrott skulle bli missvisande.

Vad gör jag som lärare om en student med symptom närvarar på föreläsningar eller liknande aktiviteter eller sätter sig på en plats som är avspärrad?

Det är allas ansvar att stanna hemma om man symptom enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Lärare vid respektive utbildning bör vid kursstart samt vid andra lämpliga tillfällen påminna om att studenterna ska stanna hemma om de känner av symptom på luftvägsinfektion samt informera om vilka alternativ som finns om en student missar en föreläsning eller ett obligatoriskt moment.

Om en student som deltar på ett fysiskt undervisningsmoment uppvisar tydliga förkylningssymptom bör läraren uppmana studenten att lämna undervisningslokalen. Om studenten inte följer uppmaningen kan läraren avbryta undervisningstillfället för att inte riskera att övriga kursdeltagare och undervisande personal exponeras för smitta. Ett sådant beslut bör fattas med stor restriktivitet. Kom också ihåg att symptom kan bero på annat än förkylning, till 

Vad gäller om en student tillhör en riskgrupp och inte kan medverka på obligatoriskt moment?

Om en student uppger att hen tillhör en riskgrupp (intyg krävs ej) och inte kan genomföra ett obligatoriskt moment bör institutionen undersöka om annan lösning är möjlig, till exempel att studenten deltar på distans. Institutionen bör också överväga om en annan, likvärdig typ av examination är möjlig. Studenten ska helst vid kursstart men senast 10 arbetsdagar innan examinationstillfälle meddela kursansvarig om behov av anpassning. Om det inte är möjligt att anordna en motsvarande typ av examination ska studenten erbjudas att medverka vid nästa tillfälle som ges (på samma sätt som vid sjukfrånvaro eller annan frånvaro).

Om institutionen inte kan göra anpassningar ska studenten upplysas om möjligheten att ansöka om studieuppehåll av medicinska skäl.

Ska uppsamlingsprov ha ursprungliga examinationsformen?

Vid ett beslut om avsteg från kursplan på grund av covid-19 gäller avsteget under den angivna tiden i beslutet och innefattar även uppsamlingsprov/omprov om detta faller inom den angivna tiden. När beslutet om avsteg upphör återgår examinationsformen till den ursprungliga formen, även för omprov. Om utbildningen önskar behålla den nya examinationsformen även efter covid-19 ska kursplanen revideras. Oavsett vald examinationsform ska bedömningen av hur studenten uppfyller de förväntande studieresultaten ske på ett likvärdigt sätt.

Kan en aktiverad webbkamera krävas vid undervisning och examination?

I ett tillfälle där studenterna deltar digitalt och där det är nödvändigt att studenterna även deltar med bild så kan man kräva att de deltar med aktiverad webbkamera. Men om det inte finns något nödvändigt behov att delta med aktiverad webbkamera kan man inte kräva detta oavsett om det är ett obligatoriskt moment eller inte. Studenterna ska i god tid innan tillfället fått information om att detta är ett krav. Om en student inte har tillgång till webbkamera eller om tekniken ej fungerar ska en annan lösning försöka nås eller så ska studenten erbjudas ett nytt tillfälle.

Kan betygsskalan på en pågående kurs bytas?

Nej, det går inte att byta betygsskala på en pågående kurs.

Hur påverkas studenternas studiemedel?

Regeringen har meddelat att även om ett lärosäte stänger på grund av det nya coronaviruset kommer CSN kommer att fortsätta betala ut det studiemedel som studenterna har fått beslut om. Även om ett lärosäte inte kan erbjuda undervisning på distans har studenterna ändå rätt att behålla det studiemedel som CSN tidigare har beslutat om.

Det är viktigt att universitetet dokumenterar via beslut vad som förhindrat studenterna att slutföra kursen under ordinarie tid och vilka studenter som berörs, så att CSN ska kunna få information vid behov (till exempel om berörda studenter inte kan uppvisa tillräckliga studieresultat för CSN nästa gång de ansöker om studiemedel)

Vid en flytt av kurs eller modul omregistreras studenterna. För att bli berättigade till studiemedel ska omregistreringen uppfylla de normala villkoren för att berättiga till studiemedel, d.v.s. avse minst 50% av heltidsstudier under den aktuella perioden (heltid = 1,5 hp/vecka) samt innebära undervisning och/eller handledning. Enbart framskjuten examination räcker inte.

Studenter behöver ett intyg för att söka studiemedel

Om en kurs, del av kurs eller ett provtillfälle har flyttats från ordinarie tillfälle till ett annat, ska institutionen eller motsvarande skicka beslut om avsteg till berörda studenter så att detta kan användas som intyg i studentens ansökan om nya studiemedel.

Se aktuella Covid-19 - mallar och skyltar 

Vad gäller för studiemedel vid avbrutna utbytesstudier?

Om det inte är möjligt att erbjuda studenten andra studier under terminen kommer studenten ändå att få behålla sina studiemedel. Däremot finns det en risk att hen saknar studieresultat vid nästa ansökningstillfälle. I sådana fall ska ansvarig institution/motsvarande skicka ett intyg till studenten som anger att inga andra studier kunde ges under den aktuella perioden.

Kan studenter få fler veckor för att avsluta sina studier om de har slut på studiemedelsveckor?

CSN har meddelat att de kommer att göra en generös bedömning. Den tid som studenten utnyttjat sina studiemedel, men inte kunnat läsa på grund av att universitetet inte kunnat erbjuda distansundervisning, kommer att räknas bort. Institutionen/motsvarande ska därför skicka beslut om avsteg till studenten i dessa fall.

CSN har också meddelat att de har möjlighet att ta hänsyn till att studerande blivit försenade i sina studier, på grund av att fjärr- och distanslösningar inte har fungerat enligt plan. Även i dessa fall kommer den studerande att behöva skicka in en förklaring och intyg från kursansvarig institution eller motsvarande till CSN, som visar vad som har hänt.

Gemensamt meddelande från Ladokkonsortiet och CSN

Se gemensamt meddelande från Ladokkonsortiet och CSN om vägledning för hantering av registreringar i Ladok och för CSN-rapportering när studier läggs om vt 2020

Anpassade examinationssformer

För dig som måste anpassa examinationer på grund av covid-19 finns rekommendationer och råd här.
Läs mer om anpassade examinationsformer

Utbytesstudier

Här finns information om hur International Office hanterar kontakten med, och frågor från, utbytesstudenter och partneruniversitet med anledning av covid-19. Här hittar du även svar på flera vanliga frågor.​

Utbytesforum 

Information till avgiftsskyldiga studenter (Under rubriken Tuition fees)

Rektorsbeslut med anledning av covid-19

Thomas Wahlström
2022-01-14