Ladok - grund- och avancerad nivå

Registrering

Studenter som antagits till ett utbildningstillfälle ska normalt registreras i Ladok. Förutom att registreringen utgör grund för tilldelningen av resurser använder CSN studentens registrering i Ladok för att kontrollera att en student deltar i utbildning och därmed har rätt att få studiemedel utbetalt.

  • Institutionen ska registrera varje student som deltar i en kurs.
  • Registrering ska föregås av en antagning och ska göras i direkt anslutning till kursstarten.
  • För studenter som är antagna med villkor till kursen ska institutionen kontrollera att behörighetskraven är uppfyllda innan registrering görs.
  • Registrering får endast göras för studenter som närvarat vid upprop eller som på annat sätt meddelat att man tänker påbörja kursen.

I de fall webbregistrering tillämpas registrerar studenten sig själv på  studentwebben.

Kontroll tre veckor efter kursstart
Tre veckor efter kursstart ska institutionen kontrollera vilka studenter som fortfarande går kursen.

Avbrott på kurs

Ett avbrott ska dokumenteras i Ladok på de studenter som registrerat sig på en kurs men därefter bestämt sig för att avbryta kursen. Beroende på vilket datum som dokumenteras som avbrottsdatum karaktäriseras avbrottet som antingen ett tidigt avbrott eller som ett avbrott.

Om institutionen ska lägga in ett avbrott så måste studenten kontaktas och informeras om detta.

Studenten har bara möjlighet att söka om kursen kommande terminer om denne inte deltagit i ett examinerande moment. Har studenten resultat och vill återuppta sina studier ska studenten omregistreras på kursen i mån av plats. Ett avbrott innebär att universitetet är berättigat ersättning för dessa studenter (i form av ersättning för helårsstudenter). Dessa studenter tas således med i registreringsstatistik och andra statistiksammanställningar.

Regelverk: Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Resultatrapportering

Det finns två typer av betyg som ska rapporteras in i Ladok:

  • Betyg på modul
  • Betyg på hel kurs (slutbetyg)

När en kurs enligt kursplan innehåller en eller flera moduler ska betyg rapporteras för modulerna och sedan för hela kursen.

Rapportera in så snart som möjligt efter examinationen. Rapportera in även underkända betyg.

När alla moduler i en kurs är godkända ska slutbetyg rapporteras. En kurs kan ibland bestå av en enda modul. I sådana fall genereras slutbetyget automatiskt vid inrapportering av ett godkänt betyg på modulen. Det som ligger till grund för betyget kan vara tentamen (muntlig eller skriftlig), ett antal laborationer, en uppsats, obligatoriska seminarier med mera.

När ni rapporterar resultat i Ladok anger ni examinationsdatum vilket är det datum då studenten fullgjorde prestationen för betyget. Det omfattar även eventuella delar av kursen som betygsätts. Datum för slutbetyg på en kurs är detsamma som datumet för kursens sist avklarade prestation.

Vidare kan nämnas att i Ladoks gränssnitt framgår ett attestdatum vilket är datumet då beslutet om betyg fattas, dvs tidpunkten då examinatorn attesterar betyget i Ladok.

Kom ihåg att studenten måste vara registrerad på kursen i Ladok för att betygsrapportering ska vara möjlig.

​Regelverk: Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

utbildning och support

Vill du få mer utbildning i Ladok? Har du frågor och behöver hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Studentcentrum/Ladokgruppen

Marika Wahlberg
2022-01-27