Uppdateringar i Ladok

Här kan du läsa om de uppdateringar som har gjorts i Ladok. Uppdateringar görs som regel varannan onsdag (ojämna veckor) mellan kl. 04.00-06.00. Det kan förekomma undantag från det.

Planerade uppdateringar

Nästa uppgradering av Ladok är planerad att genomföras:

Onsdag 13 oktober

Genomförda uppdateringar

Här beskrivs vad som förändrats vid genomförda uppdateringar, med den senaste uppdateringen högst upp.

 

Uppdatering 2021-09-29

Nyheter rörande resultat

Medarbetare kan nu aviseras när det finns studenter klara för att få resultat på hel kurs inrapporterat. Inställning gällande avisering görs när rapporteringsrättighet läggs in eller ändras för respektive kurs och medarebetare.

Uppdatering 2021-09-15

Nyheter rörande att rapportera och attestera resultat

Flera förändringar har skett i vyerna för att rapportera och attestera resultat för att förenkla resultathanteringen i Ladok. Vyerna blir mer lättöverskådliga och enklare att navigera i.

I översikten i flikarna Rapportera och Attestera går det att ändra vilken version av kursen man arbetar med. När val av version har gjorts så visas det senaste kurstillfället på versionen.

Det finns knappar för att välja betyg i enpersonsrapporteringen. Det finns en ny väljare för 'Visa moduler' i fliken Resultatuppföljning. I resultatuppföljning visas 100 träffar som standard. Det går även att exptera till CSV från attesteringsvyn. I 'Information om resultat' visas även om klarmarkering gjorts via ombud, t ex Canvas.

Det finns inspelade visningar av detta på sidan 'Inspelade möten och utbildningar'.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

Det går att kopiera ett redan skapat aktivitetstillfälle. Sök fram aktivitetstillfälle och välj sedan 'kopiera' i raden för ett tillfälle. Allla fält kopieras då till ett nytt aktivitetstillfälle, vilket kan redigeras innan det sparas.

I översikten för aktivitetstillfällen går det att välja vilka kolumner som visas, så att man kan välja att få en mer komprimerad lista.

I deltagarfliken visas antalet tillagda studneter samt anmälda studenter tydligare.

Nyheter rörande studentöversikt

Indikation (en blå ikon) visas i vyn översikt för studenten i det fall som studenter har: kontaktuppgifter, utfärdade bevis, anteckningar eller grupptillhörighet.

Uppdatering 2021-06-09

Nyheter rörande resultatrapportering

Aviseringsmail som skickas ut vid klarmarkeringar har förenklats. Ett ganska allmänt formulerat mail skickas för alla typer av klarmarkeringar (moduler, kursresultat, ändringar eller borttagningar).

Mail skickas varje hel- och halvtimme till användare som ska aviseras, och grupperas per kurs. Om t ex samma person ska aviseras om en ändring och två nya resultat så skickas endast ett mail.

Om omavisering görs via funktionen 'Översikt pågående rapportering' så framgår det i mailet att det är en påminnelse om samma användare redan aviserats om resultaten tidigare.

Uppdatering 2021-04-14

Nyheter som rör resultatrapporteringen

I flera flikar som berör resultatrapporteringen är nu efternamn i tabeller fetmarkerade för en tydligare överblick.

Uppdatering 2021-03-31

Nyheter rörande studiedeltagande

När personal lägger in återbud behöver orsak till återbudet anges: "Meddelat av student" eller "Uteblev". När studenter lägger in återbud via Ladok för studenter anges automatiskt orsaken "Meddelat av student".

Nyheter rörande resultatrapportering

I flikarna på startsidan räknas inte studenter med avbrott på kursen med som "Klara för resultat på hel kurs", eftersom studenter med avbrott inte kan få resultat på hela kursen.
Studenter med avbrott på kurs filtreras inte längre bort från summeringen av hur många studenter som är "Klara för resultat på hel kurs" i kurstillfällesutsökningen.

Uppdatering 2020-01-26

Nyheter rörande intyg

 • Nu finns ett nytt och förbättrat resultatintyg som kan hämtas av personal och studenter i Ladok.
 • Det nya resultatintyget har möjlighet till flera avgränsningar än tidigare, t e x kurser inom vald nivå, eller ett intyg med bara en utvald kurs.
 • Intyget har även en möjlighet att ta med mer information t ex uppgift om underkända resultat, nivå inom studieordning och studentens tillgodoräknande.
 • Namnet på den anställde som hämtar intyget skrivs automatiskt på intyget. Intyg som hämtas av studenter har precis som tidigare en valideringskod.

Uppdatering 2020-12-16

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Det går nu att söka fram vilka resultat som har klarmarkerats på organisationsenheten ( t ex institution eller fakultet) men inte attesterats än. Instruktioner finns i lathund.
 • Det går nu att skicka ut aviseringar till attestanter i efterhand, instruktioner finns i lathund.

Nyheter rörande aktivitetstillfällen

 • I vyn för att söka fram aktivitetstillfällen har fälten för tillfälleskod och kurskod bytt plats så att fältet "Kurskod" nu ligger till vänster om "Tillf.kod" på samma sätt som det är i liknande utsökningsvyer för kurser/kurstillfällen.

Uppdatering 2020-11-02

Nyheter rörande forskningsarbeten

 • Det är nu möjligt att lägga till nya studieperioder på forskningsarbeten för flera doktorander samtidigt. Detta kräver att användaren har getts behörighet för funktionen.

Uppdatering 2020-10-21

Nyheter rörande medarbetarrättigheter

 • Utsökningen av de medarbetarrättigheter som har tilldelats användare har förbättrats. I rutan för "Rättigheten avser kurs" går det nu att söka på kursbenämning eller namn/personnummer (om det gäller ett individuellt åtagande), tidigare gick det bara att söka på benämning.

Uppdatering 2020-10-07

Nyheter rörande studieaktivitet och -finansiering

 • Under fliken "Studieaktivitet och -finansiering" (på en students sida) visas nu den summerade studieaktiviteten och antal kalenderhalvår med studieaktivitet på respektive kurspaketering (t ex ämne på forskarnivå).

Uppdatering 2020-09-23

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Förbättringar har skett på sidan där resultat rapporteras eller attesteras för en enskild student (enpersonsrapportering). Den främsta nyheten är möjligheten att ange resultatnoteringar vid rapportering samt att ändra dessa vid ändring av attesterat resultat

Uppdatering 2020-09-09:

Nyheter rörande resultatrapportering

 • En tydligare uppdelning mellan rapportera och attestera. Fliken 'Attestera' används av personer med attesteringsrättigheter och fliken 'Rapportera¨ av personer med rapporteringsrättigheter.
 • Alla kurser med studenter som är redo för 'resultat på kurs' listas tillsammans, oavsett vilken termin studenten gick.
 • I fliken 'Attestera' går det även att se vilka resultat som inte avisterats till användaren.

Fliken 'Aviseringar till mig från Ladok' tas bort

Uppdatering 2020-08-19:

Nyheter rörande studiedeltagande

 • I fliken "Översikt" visas nu ej påbörjade kurspaketeringar (t ex program) endast under det första halvåret som det pågår. Om det finns tillgodoräknanden (för hel kurs eller "annan specifikation") kopplat till kurspaketeringen eller under en underliggande kurspaketering (t ex programinriktning) så visas alltid kurspaketeringen i fliken "Översikt".

Uppdatering 2020-06-17:

Nyheter rörande utdata

 • I "Utdata: Deltagande Kurs" och "Utdata: Deltagande kurspaketering" är det nu möjligt att exportera till CSV-fil (för att t ex öppna i Excel). Detta är också möjligt när man har gjort en utsökning med många kurser respektive kurspaketeringar.

Nyheter rörande forskarnivån

 • Det är nu möjligt att lägga till en ny studieperiod på tillfällen för forskningsarbeten direkt från fliken "Studiedeltagande". Detta kräver dock att man har behörighet för att göra detta i Ladok.

Uppdatering 2020-06-02:

Nyheter rörande registrering

 • Nu är det inte längre möjligt att registrera en student på ett kurstillfälle om hen har fått ett tillgodoräknande på hela kursen.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • När resultat rapporteras in för en enstaka student ("enpersonrapportering") så finns det nu möjlighet att även attestera via menyn "Åtgärder" på den aktuella raden.

Uppdatering 2020-05-19:

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Rättning av ett fel som gjorde att klarmarkerade resultat på kurser med s.k. "enda prov" inte dök upp på startsidans attesteringsflik ("Att attestera").

Nyheter i utdata

 • När CSV-filer hämtas i "Utdata: Behörighetsvillkor", "Utdata: Resultat" samt "Utdata: Utfärdade bevis" så att du nu får ut alla sökresultat till filen. Du ser även dina valda utsökningsparametrar.
 • I "Utdata: Behörighetsvillkor" är "Pågår inom" nu en obligatorisk utsökningsparameter.

Uppdatering 2020-05-06:

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Vid val av examinator som ska aviseras när resultat klarmarkeras eller flaggas för borttag så är det nu bara möjligt att avisera attestanter som har attesteringsrättighet för någonting av det klarmarkeringen gäller.

Nyheter i utdata

 • När CSV-filer hämtas i "Utdata: Uppehåll", "Utdata: Deltagande kurspaketering", "Utdata: Utbytesstudier" och "Utdata: Studieavgiftsbetalning" så får du nu ut alla resultat till filen. Du ser även dina utvalda utsökningsparametrar i filen.

Uppdatering 2020-04-22:

Nyheter rörande resultatrapportering

 • I fliken "Att attestera" på startsidan visas nu även resultat som är förberedda för borttagning.
 • All visning av resultat som behöver attesteras är borttaget från flikarna "Mina kurser" och "Mina kurser (Organisationsrättigheter)". Resultat som behöver attesteras visas nu istället i den nya fliken "Att attestera".
 • När utkast eller attesterade resultat tas bort via "enpersonsrapporteringar" visas det i bekräftelserutan vilka fält (dvs även ev resultatnoteringar) som kommer att tas bort.
 • Felet som gjorde att det ibland i webbläsaren Firefox inte gick att fylla i betyg i "enpersonsrapporteringen" har rättats.

Nyheter i utbildningsinformation

 • När utbildningstillfällen (t ex kurstillfälle eller programtillfällen) har sökts fram i utbildningsinformation kan du välja att hämta en CSV-fil med sökresultaten.
 • Nyheter i utdata
 • När en CSV-fil hämtas i "Utdata: Aktör", "Utdata: Studieaktivitet och -finansiering" eller "Utdata: Deltagande kurs" så får du nu ut alla resultat, Hämtningen begränsas alltså inte till antal resultat som visas per sida i Ladok eller till max 400 st. Du ser även dina valda utsökningsparametrar i filen.

Nyheter i studentgränssnittet

 • När studenter ansöker om bevis så har möjligheten att bifoga dokument lyfts in som steg 3 i bevisansökan, istället för att göras efter att själva ansökan har skickats in.
 • När studenter ansöker om bevis så visas nu deras kontaktuppgifter när bevisansökan har skickats in.

Uppdatering 2020-04-08:

Nyheter rörande aktivitetstillfälle

 • Nu går det att ta bort ett kurstillfälle från ett aktivitetstillfälle om ingen student vid det aktuella kurstillfället är tillagd som deltagar på aktivitetstillfället.

Uppdatering 2020-03-25:

Nyheter rörande startsidan

 • På startsidan finns en ny flik för användare med attesteringsrättigheter: "Att Attestera". I fliken visas alla resultat på kurser, moduler, aktivietstillfällen eller enskilda studenter som användaren behöver attestera resultat eller ändrade resultat på. Observera att detta gäller de resultat som klarmarkeras fr o m att Ladok har uppdaterats till nya versionen 25/4.
 • Möjligheten att se vad som ska attesteras via fliken "Mina kurser (organisationsrättigheter)" har tagits bort. Använd istället fliken "Att attestera'".
 • Fliken "Mina kurstillfällesfavoriter" har flyttats till den nu gällande startsidan. Fliken fungerar på samma sätt som tidigare.

Uppdatering 2020-03-12:

Nyheter rörande tillgodoräknande

 • Nu går det att göra ändringar i ett ärende för tillgodoräknande även efter att det klarmarkerats. Ändring kan göras av den som klarmarkerat ärendet eller av den som har behörighet att attestera beslutet.
 • Nu finns möjlighet att skapa och vidimera en ny 'Annan Merit' direkt i ett ärende för tillgodoräknande. Den andra meriten hittar du sedan precis som vanligt i fliken 'Studentuppgifter' och avsnittet 'Andra meriter'.
 • När man i ett ärende för tillgodoräknande väljer ett 'Annat resultat' eller en 'Annan merit' som grund visas nu även omfattning i rullistan.
 • När man i ett ärende för tillgodoräknandet valt 'Annan specifikation' som mål så visas nu även dess engelska benämning i ärendet.

Nyheter rörande studieaktivitet och -finansiering

 • Det är nu möjligt att lägga in studieaktivitet och -finansiering även för perioder som infaller efter ämnestillfällets slutdatum.

Uppdatering 2020-02-26:

Nyheter rörande aktivitetstillfällen (t ex tentamen)

 • Om en enstaka student ska läggas till som deltagare på ett aktivitetstillfälle så går det nu att söka fram den studenten, istället för att leta igenom långa deltagarlistor. Sökfunktionen hittar du i samma dialogruta som du lägger till deltagare från kurstillfällen.

Uppdatering 2020-02-12:

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Det finns en ny vy för resultatrapportering för en student. Du kommer direkt till den vyn när du klickar på en kurs i studentens översikt. Det går fortfarande att växla till den tidigare vyn om man vill.

Nyheter rörande studentgränssnittet

 • Nu kan även studenter begränsa resultatintyg på kurspaketering, tidigare kunde endast personal göra det i Ladok.

Uppdatering 2020-01-29:

Nyheter rörande intyg:

 • Om en student har tidigt avbrott på en kurs där hen har ett tillgodoräknande så kommer inte det tillgodoräknandet med på resultatintyget.

Uppdatering 2019-12-17:

Generella nyheter:

 • Resultatintyg kan nu begränsas på kurspaketering så att endast innehåll från t ex ett program eller ett ämne på forskarnivå kommer med på intyget.

Nyheter rörande utbildning på forskarnivå:

 • Studieaktivitet och -finansiering kan nu dokumenteras direkt via deltagarlistan för en kurspaketering (t ex ett ämne på forskarnivå) genom att välja "Visa studieaktivitet och -finansiering" och fylla i informationen i dialogrutan som öppnas.
 • "Utdata: Studieaktivitet och -finansiering" har kompletterats så att det nu är möjligt att söka ut doktorander som saknar dokumenterad studieaktivitet och -finansiering för en viss period, under förutsättning att de har en registrering för den perioden.

Uppdatering 2019-12-04:

Generella nyheter:

 • I deltagarlistan för kurspaketeringar är nu texten 'Visa alla i denna version' ändrad till 'Visa alla deltagare inom kurspaketering'. Genom att kryssa i rutan visas deltagare från alla tillfällen av kurspaketeringen, oavsett vilken version av kurspaketeringen de går.

Nyheter rörande resultatrapportering:

 • När resultat rapporteras in på ett aktivitetstillfälle så läggs förslag på examinationsdatum in automatiskt (utifrån aktivitetstillfällets datum). Detta gäller både i rapporteringsvyn för aktivitetstillfället och i funktionen 'Klistra in resultat'.

Nyheter rörande tillgodoräknande:

 • Det är inte längre möjligt att skapa ett tillgodoräknande för helkurs om studenten redan är registrerad på kursen, eller har avbrott på kursen men redan har fått resultat på modul inom kursen.

Uppdatering 2019-11-20:

Generella nyheter:

 • Alla flikar i Ladok har ändrat utseende för att synas tydligare.

Nyheter rörande resultatrapportering:

 • Om en resultatnotering skapats men ännu inte har använts för att rapportera in en notering, är det nu möjligt att ändra resultatnoteringstyp (checkbox, datum, fritext, numerisk). Sedan tidigare går det även att ändra benämning och om resultatnoteringen ska vara synlig för studenten.

Nyheter rörande tillgodoräknande:

 • När ett tillgodoräknande skapas kan nu en och samma grund endast förekomma en gång i samma ärende.

Uppdatering 2019-09-11:

Nyheter i admin-gränssnittet:

 • Ny filtreringsmöjlighet, Utbildningstypsgrupp, är tillagt under Studiedokumentation - vid sökning av kurs/kurstillfälle. Det går att avgränsa sökningen inom t ex forskarnivå, grund- och avancerad nivå osv.
 • Snabbsökningsfunktion för kurskod och personnummer har tillkommit längst upp till höger i sidhuvudet (se den gröna listen). Dessa fält följer med på alla sidor inom Studiedokumentation, och kan nås via snabbkommandon var man än befinner sig på sidorna. Vid sökning slussas man till den vanliga kurssökningssidan respektive studentsökningssidan. Snabbkommandona är alt+K respektive alt+P ( i Firefox måste Shift hållas nere så att kortkommandot blir alt+Shift+K respektive alt+Shift+P ). Kortkommandon verkar inte fungera i Mac-miljö.
 • Rutan för summeringar har flyttats in i tabellen vid sökningar av kurs/kurstillfälle i studiedokumentation. Det har även tillkommit en ny filtreringsmöjlighet i presentationen av sökresultatet för att kunna visa endast kurstillfällen med studenter som är klara för resultat på kurs. Observera att denna filtrering bara sker på de kurstillfällen som visas på sidan, den filtrerar alltså inte fram från samtliga sidor i träfflistan.

UTBILDNING OCH SUPPORT

Vill du få mer utbildning i Ladok? Har du frågor och behöver hjälp? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Studentcentrum/Ladokgruppen

Marika Wahlberg
2022-02-03