Förbättringsförslag och nya systemstöd för e-lärande

UPL förvaltar universitetets centrala e-lärandesystem som ska vara ett stöd till utbildning och motsvara verksamhetens behov. Strävan är att kontinuerligt utveckla den digitala lärmiljön vid Umu genom att vidareutveckla de system vi redan förvaltar men också genom att redan nu titta på nästa generations stöd till utbildning.

NEXT – nästa generations klassrumsnära systemstöd

UPL arbetar proaktivt med nästa generations klassrumsnära stöd till utbildning. På uppdrag av Utbildningsstrategiska rådet (USR) har vi tagit fram en process för att samla in och utvärdera önskemål om nya digitala verktyg.

Utvärderingsprocess

Förslag samlas in och bereds i UPL:s råd som består av representanter från alla fakulteter. Om rådet bedömer att förslaget bör gå vidare utreds bland annat pedagogiskt prioriterade behov och vilka digitala verktyg som på olika sätt kan berika undervisningen.

Även juridiska och tekniska frågor behöver beaktas för att säkerställa en långsiktighet i de verktyg som universitetet väljer att stödja.

Många system och appar är idag molntjänster och är ofta förknippat med en licens för att kunna användas. Beroende på ägarskap och informationstyp som överförs till systemet eller appen kan vi behöva upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUBA) med leverantören. System kan komma att helt uteslutas då dessa inte lever upp till grundläggande krav.

Om förslaget godkänns i utvärderingen går det vidare till återkoppling i UPL:s råd samt till DIGA, strategiska rådet för digitalisering. Om beslut fattas om att införa förslaget vid universitetet skrivs det sedan in i IT-budgeten för kommande år.

Formulär för önskemål

För att vi enklare ska kunna hantera önskemål har vi skapat ett formulär där vi ber dig beskriva behovet och fördelarna med systemet eller appen som du önskar att universitetet integrerar i befintliga system eller köper in. För att vi ska beakta din förfrågan är det viktigt att den är förankard med prefekt eller motsvarande vid din institution eller enhet.

Fyll i formuläret för att komma igång med din ansökan

 


Befintliga system - förbättringsförslag

Har du idéer eller förslag på hur den befintliga digitala lärmiljön vid Umu kan utvecklas? Då kan du som användare skicka in synpunkter och förbättringsförslag som ett ärende i servicedesk. Förslagen kan omfatta både vidareutveckling av en viss funktion i, exempelvis, Canvas eller någon av de andra system som UPL förvaltar. Du får alltid en återkoppling från oss efter att du lämnat ett förslag via servicedesk och uppföljningen sker på olika sätt beroende på förslagets omfattning och karaktär.

UPL förvaltar idag följande system

Canvas

Canvas är Umeå universitets centrala lärplattform

Zoom

Zoom är en tjänst för att hålla digitala möten

UmuPlay

Umu Play är Umeå universitets mediatjänst med fokus på webbaserad produktion, lagring och distribution av video

Inspera

Inspera är Umeå universitets system för digital salstentamen

Ouriginal

Ourignal (fd Urkund) är ett textmatchningssytem för att upptäcka plagiat.

förbättringsförslag och Nya system

Förbättringsförslag för befintliga system gör du via Servicedesk:

Förbättringsförslag i Servicedesk

Ansökan om nya system eller integrationer gör du via ett ansökningsformulär. Observera att ansökan måste vara förankrad med din prefekt eller motsvarande.

Ansökningsformulär för nya system eller integrationer

Ellen Säll
2023-10-03