Klassificering av kurser

Enligt regler för kursplaner och kurslitteratur på grund- och avancerad nivå ska en kurs "fördjupning i förhållande till examensfordringarna för kandidat-, magister- och masterexamen" anges i kursplanen. Informationen på den här sidan gäller kurser som ska ges inom ett inrättat huvudområde för att kunna användas inom en generell examen (högskole-, kandidat-, magister- eller masterexamen).

Bakgrund

För att underlätta för studenters rörlighet i Sverige har SUHF tagit fram rekommendationer om att använda sig av ett nationellt gemensamt system för klassificering av kursers fördjupning i förhållande till examensfordringarna. En nationell samsyn när det gäller kursers fördjupning i förhållande till examensfordringarna är inte bara positivt för studenter utan underlättar även för exempelvis studievägledare, examenshandläggare och antagningshandläggare.

Varje kurs ska dessutom klassas att tillhöra en viss ämnesgrupp enligt en nationell lista från SCB. Kursen ska sedan kopplas till ett visst huvudområde som är fastställt lokalt vid Umeå universitet. Det kan också vara möjligt att en kurs bedöms tillhöra fler än ett huvudområde, alternativt att den inte bedöms tillhöra något huvudområde alls.

Rektorsbeslut

Rektor har beslutat att Umeå universitet ska följa SUHF:s rekommendationer och att kursens fördjupning i förhållande till examensfordringarna ska anges i Selma/Ladok för alla kurser från 1 juli 2007, enligt kodklassificeringen nedan. Dessutom ska det anges ämne/ämnesgrupp samt huvudområde för dessa kurser. Enligt rektorsbeslutet skulle klassificeringen av dittills befintliga kurser vara genomförd senast den 31 december 2009.

Nya kurser

För nya kurser som läggs upp i Selma är det obligatoriskt att ange huvudområde samt fördjupning i förekommande fall. Om kursen inte ska kunna användas till ett huvudområde för en generell examen, ska inte huvudområde eller fördjupning väljas.

Dessa uppgifter förs automatiskt över till Ladok i samband med att kursplanen fastställs och beskrivningen kommer att framgå i kursplanen.

KOD BESKRIVNING
G1N Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
G1F Grundnivå, har mindre än 60hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F Grundnivå, har minst 60hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E Grundnivå, har minst 60hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
GXX Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras
A1N Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F Avancerad nivå, har kurs/er från avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
AXX Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Mer information

För mer information, kontakta Erik Ångman

 

Marika Wahlberg
2022-11-30