Hantera klagomål och synpunkter

Så här gör du om en student har klagomål eller synpunkter som rör studentens utbildning eller studiemiljö.

Klagomål kan gälla till exempel betygssättning, bemötande, handledning, kvalitet på utbildningen, handläggningstider och dylikt. En utgångspunkt när en student har ett klagomål är att det i första hand ska hanteras och lösas så nära dess källa som möjligt. Det möjliggör för universitetet att snabbt rätta till misstag och/eller felhanteringar alternativt reda ut missförstånd.

Så här gör du

Studenten ska kontakta den som är berörd av ärendet till exempel sin lärare på utbildningen eller en person som har ett övergripande ansvarsområde, till exempel kursansvarig, programansvarig, studievägledare eller studierektor. Om studenten vänt sig till fel person kan du hjälpa studenten genom att ta fram rätt kontaktuppgifter.

Den ansvariga för ärendet ska ta emot students klagomål eller synpunkt och utreda om eventuellt misstag/felhantering behöver rättas alternativt reda ut missförstånd i frågan.

Om ärendet berör kränkningar, trakasserier, sexuella trakasserier eller disciplinärenden finns särskild hantering och information. Trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkningar och disciplinärenden.

Om studenten inte är nöjd

Om en student vänt sig till personen som är ansvarig och inte är nöjd med den lösning som erbjuds kan studenten göra en skrivelse där personen beskriver sitt ärende och vad personen vill ska hända och skicka till registrator@umu.se. Ärendet blir då diariefört och får en utsedd handläggare. Vem som blir utsedd till handläggare avgörs beroende på vilket typ av ärendet det är. Om ärendet behöver hanteras av institutionen kan det komma att skickas tillbaka till institutionen som behöver hantera ärendet men i mer formell form.

Studenten kan även överklaga vissa ärenden till en högre instans. Se vad som gäller i Handläggningsordning för överklaganden.

Den student som fortfarande inte är nöjd med universitetets hantering kan vända sig till någon av högskolans tillsynsmyndigheter. Se särskilt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) respektive Justitieombudsmannen (JO).

Studentkåren kan vara ett stöd till studenten

Studenter kan vända sig till sin studentkår för stöd och hjälp med ett klagomålsärende. Studentkårerna vid Umeå universitet företräder studenter inom sina respektive ansvarsområden. Där finns bland annat studentombud och studerandearbetsmiljöombud som stöd för alla studenter, även för den som inte är medlem i studentkår.

Information om studentkårerna och deras olika ansvarsområden

Studenthälsan och studievägledning

Om studenten mår dåligt kan studenten få hjälp av studenthälsan. Studenten kan även få hjälp av allmänna studievägledningen om den har frågor kring utbildning.

Sök kurs- och utbildningsplaner

Regelverk på grund- och avancerad nivå

Thomas Wahlström
2022-09-30