Kursutvärdering och kursutveckling med LEQ

På denna sida finns information om hur du som lärare kan använda enkätverktyget Learning Experience Questionnaire (LEQ) för att arbeta på ett systematiskt, kollegialt och vetenskapligt sätt med kursutvärdering och kursutveckling.

Kursutvärdering är en aktivitet som ingår i Umeå universitets kvalitetssystem. Denna sida fokuserar på enkätverktyget LEQ men det finns många olika sätt att göra en kursutvärdering på.

Läs om aktiviteter i universitetets kvalitetssystem

Enkätverktyget LEQ har tagits fram för att vara ett stöd i ditt vetenskapliga arbete med kursutvärdering och kursutveckling. Ett annat syfte är att stimulera samarbete och erfarenhetsutbyte mellan dig och andra lärare. Detta uppnås genom att LEQ utvärderar dina studenters upplevelse av kursens lärmiljö utifrån ett antal evidensbaserade faktorer som främjar lärande. Om en kollega utvärderar en annan kurs på samma sätt, öppnas möjligheter för dialog och erfarenhetsutbyte kring er undervisning. Det är på det sättet ett så kallat kursanalysmöte för lärare fungerar och kollegialitet kan utvecklas med hjälp av LEQ.

 

Foto:

Varför LEQ?

En fördel med att använda LEQ för kursvärdering är att tillämpningen av lärfaktorer gör att resultatet inte är normerande i fråga om undervisningens form. Det viktiga är alltså inte om din undervisning baseras på till exempel föreläsningar eller seminarier, utan om och hur dessa aktiviteter främjar dina studenters lärande. Det gör dig fri att – på vetenskaplig grund – utveckla din undervisning och pedagogiska skicklighet på ett sätt som passar dig och dina studenter. En annan fördel är att dina studenters lärande hamnar i centrum, i stället för till exempel din prestation som lärare eller studenternas nöjdhet med undervisningen. Det är ganska vanligt att kursvärderingar fokuserar på de senare aspekterna, vilket också är anledningen till att de sällan ger någon information som kan omsättas i kursutveckling som främjar lärande.

Hur genomför jag en kursutvärdering?

I lärplattformen Canvas finns en färdig LEQ-mall som du kan använda för att först genomföra en kursvärdering. I Canvas får du också ut en rapport när studenterna besvarat enkäten. Baserat på denna rapport kan du sedan genomföra en så kallad kursanalys i webbtjänsten Survey & Report. Tillsammans utgör kursvärderingen och kursanalysen din kursutvärdering.

Under rubriken Guide och manual hittar du en LEQ-guide för användare. Guiden beskriver de olika stegen i mer detalj. Det finns även filmer i Umu Play som guidar dig genom processen.

Process för systematisk kursutveckling

LEQ-processen för systematisk kursutveckling illustreras i bilden nedan.

 

Foto:

 

Processen består av följande moment:

  1. Processen inleds med att du genomför en kursomgång. Under kursen använder du med fördel formativ utvärdering för att i möjligaste mån anpassa genomförandet till dina studenters behov.
  2. I slutet av kursen genomför du en summativ kursvärdering med hjälp av enkätverktyget LEQ. Även andra källor till information, till exempel dina egna erfarenheter som lärare, kan vägas in i kursvärderingen.
  3. Om möjlighet finns kan du i nästa moment återkoppla resultatet av kursvärderingen till dina studenter. En grupp studenter kan då sammanträda för att genomföra en kursreflektion, och sedan förmedla sina slutsatser till dig.
  4. Baserat på befintliga underlag genomför du en preliminär kursanalys. Resultatet presenteras och diskuteras vid ett kursanalysmöte tillsammans med andra lärare, varefter en slutlig version fastställs och publiceras.
  5. Om ett gemensamt behov av kompetensutveckling blir synligt under ett kursanalysmöte kan detta följas upp med någon form av kompetensutvecklande aktivitet för lärarna.
  6. Slutligen genomför du de förslag till kursutveckling som framgår av den slutliga versionen av kursanalysen. I praktiken kommer du sannolikt att utföra en del av detta arbete under den kommande kursomgången.

 

Marie Friman
2023-06-16