Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Studenter med funktionsnedsättning har möjlighet att få stöd i studierna för att så långt som möjligt kunna studera på lika villkor som andra. Stödet är till för att undanröja hinder i studiesituationen. Att undervisa tillgängligt är dessutom något som alla gynnas av.

Hela universitetets ansvar

Att stötta studenter med funktionsnedsättningar är något som alla medarbetare har ett ansvar för och som universitetet ska göra enligt lagkrav. Det gäller alla statliga myndigheter. Vi ska se till att våra lokaler, vår verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Detta regleras på internationell, nationell och lokal nivå − se mer under rubriken Regelverk.

Det kan innebära att ge särskilda stöd eller göra anpassningar för att kompensera för en begränsning som en students funktionsnedsättning innebär i relation till studiemiljön.

I Umeå universitets handläggningsordning för stöd till studenter med funktionsnedsättning beskrivs bland annat:

 • vilka stödåtgärder som erbjuds
 • hur studenten ska få tillgång stödet hen behöver
 • hur ansvaret för stödet är fördelat inom universitetet
 • vem som ska bekosta de olika stöden

Exempel på funktionsnedsättningar

Exempel på funktionsnedsättningar är dyslexi, adhd, psykisk ohälsa och nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga. Men det finns förstås fler än så. Vi har samlat några exempel och en kort beskrivning av dem på sidan Exempel på funktionsnedsättningar.

Gemensamt för funktionsnedsättningar är att de är varaktiga. De kan vara fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Funktionsnedsättningen är en följd av en skada eller en sjukdom som fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå (definition enligt diskrimineringslagen).

Vem gör vad?

Arbetet med stöd till studenter med funktionsnedsättning bygger på tidiga och planerade insatser, samarbete och kunskapsutbyte mellan berörda parter.

Du som undervisar

Examinator beslutar i samråd med examinator om det är möjligt för en student med funktionsnedsättning att få anpassad examination, och i så fall vilken slags anpassning.

Genom olika pedagogiska strategier kan du som lärare underlätta för studenter med funktionsnedsättningar och på samma gång göra din undervisning mer tillgänglig för alla studenter. Du kan både spara tid och minska risken för att undervisningen blir otillgänglig för vissa studenter genom att redan när du planerar tänka på att det kan komma studenter med olika slags funktionsnedsättningar på kursen.

Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) erbjuder utbildningar och konsultstöd till institutioner när det gäller frågor om att undervisa tillgängligt.

För dig som är kontaktperson på institution eller för program

Mer information om vad du som kontaktperson på program eller institution har för roll, med mera, hittar du på sidan Kontaktpersoner på institutioner och program.

Samordnare vid Riktat studentstöd, Studentcentrum

Vid Riktat studentstöd på Studentcentrum finns samordnare som har uppgiften att koordinera individuellt stöd till studenter med funktionsnedsättning. 

Samordnarna ansvarar för att: 

 • handlägga ansökan från student om riktat pedagogiskt stöd och bevilja och/eller rekommendera stöd utifrån studentens stödbehov.
 • vid behov ge konsultativt stöd till studenten och till anställda som berörs av de stödåtgärder studenten har beviljats eller rekommenderats.
 • studenten får tillgång till det riktade pedagogiska stödet som studenten har fått beslut om, under förutsättning att det finns tillgång till sådan stödperson.
 • vid behov genomföra förnyad kartläggning av stödbehov om studenten har informerat samordnaren om att stödbehoven har förändrats och mot bakgrund av detta fatta nytt beslut.
 • sköta samordning och administration för de stödpersoner som tillhandahåller riktat pedagogiskt stöd.
 • diarieföra ansökan, läkarintyg, utredning eller liknande samt beslut och rekommendation om stöd.

Vem som gör vad vid respektive stödåtgärd

På sidan Stödåtgärder kan du läsa mer om vad de olika stödåtgärderna innebär och vem som gör vad för att studenten ska få tillgång till dem.

Gå till webbsidan Stödåtgärder

Behöver du stöd eller mer information?

Du är alltid välkommen att kontakta samordnarna vid Riktat studentstöd om du behöver stöd eller mer information.

Dina funderingar kanske handlar om...

 • förslag på hur du kan göra anpassningar i studiesituationen för en av dina studenter.
 • förklaringar när det gäller olika stödåtgärder som studenten fått beslut eller rekommendation om.
 • frågeställningar kring olika regelverk som rör studenter med funktionsnedsättningar.
 • att vi ska informera i en större eller mindre arbetsgrupp om hur det går till när en student ansöker och får stöd, ansvars- och finansieringsfrågor eller vilka utmaningar i studiesituationen som kan uppstå för en student.
 • att du vill att vi ska ge information till en studentgrupp om de stöd som Studentcentrum erbjuder studenter eller särskilt om stöd för funktionsnedsättning.
Richard Hartvik
2023-12-05