Ersättning för merkostnader vid anpassningar i studiesituationen

Institutioner eller motsvarande kan få ersättning ur de universitetsgemensamma medlen för merkostnader i samband vissa riktade pedagogiska stöd.

Institutioner eller motsvarande kan få ersättning från de universitetsgemensamma medlen som ersätts via Riktat studentstöd vid Studentcentrum. Stödformerna som kan beviljas ersättning är de som Umeå universitet får redovisa och ansöka om bidrag för ur de nationella medlen som Stockholms universitet administrerar.

Förutsättningar för att en insats ska berättigas ersättning

 • Ersättning från de universitetsgemensamma medlen ges endast till insatser som får redovisas inom ramen för de nationella medlen. Aktuella insatser och vad de innebär framgår av Tabell: Ersättning för merkostnader riktat pedagogiskt stöd (se nedan).
 • Insatsen ska gälla en student som har ett giltigt besked om stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning, och den aktuella insatsen ska vara beviljad eller rekommenderad som pedagogiskt stöd.
 • Utbildningen kan endast internfakturera och äska medel för de merkostnader som uppstår i samband med riktat pedagogiskt stöd. Med merkostnader avses de merkostnader som uppstår för nedlagd tid utöver den ordinarie tiden som är avsatt för studenten. Ersättning ges efter det att insatsen utförts.
 • Det är ansvarig vid institutionen (eller motsvarande) som bedömer om extra tid och kostnader uppstått.
 • Om ansvarig vid institution (eller motsvarande) anser att studenten är behov av stödinsatser som inte framgår av studentens besked om stöd kan ansvarig efter dialog med student kontakta studentens samordnare vid Studentcentrum.

Rutin för ersättning ur de universitetsgemensamma medlen

 • Institutionen (eller motsvarande) kan internfakturera utan föregående äskande de antal timmar för respektive insats som framgår av Tabell: Ersättning för merkostnader riktat pedagogiskt stöd (se nedan).
 • Ansvarig vid institutionen (eller motsvarande) internfakturerar enligt kostnadsnivåer vid interndebitering beslutat av rektor, som finns beskrivna på webbsidan Priser för interna köp på medarbetarwebben.
 • Fakturering görs tertialvis per 30/4, 31/8 och 31/12.
 • Faktura skickas till Studentcentrum med referenskod: 7526KDV.
 • Innan fakturering sker ska faktureringsunderlag skickas in senast 15/4, 20/8, 15/12.
 • Fakturaunderlag skickas in efter att insatsen utförts.

Fakturaunderlag skickas till samordnare för studenter med funktionsnedsättning via kontaktformulär på Umeå universitets webb https://www.umu.se/kontakta-oss/

I fakturaunderlaget ska följande anges:

 • Det NAIS-nummer som framgår på studentens besked om stöd
 • Vilken/vilka kurser fakturan gäller
 • Antal timmar och timpris för stödinsatser
 • Vilken stödinsats det gäller
 • Namn och titel på den som ger stödet
 • Det timpris som ska faktureras enligt regler för interndebitering
 • Kontaktperson som samordnare kan kontakta vid frågor och bekräftande av underlaget

Mall för fakturaunderlag

Rutin för äskande om ytterligare medel

I de fall institutionen eller motsvarande har kostnader som överstiger de riktvärden som framgår av Tabell: Ersättning för merkostnader riktat pedagogiskt stöd kan ansvarig vid institutionen (eller motsvarande) äska om ytterligare medel via Riktat studentstöd vid Studentcentrum.

I äskandet ska följande framgå:

 • Vilken/vilka kurser det gäller
 • Vilken stödinsats det gäller
 • NAIS-numret som framgår på studentens besked
 • Antal timmar institutionen äskar medel för utöver de riktvärden som framgår av Tabell: Riktvärden för fakturering insatser riktat pedagogiskt stöd (se nedan)
 • Det timpris som ska faktureras enligt regler för interndebitering
 • Kontaktperson som samordnare kan kontakta för utredning av ärendet

Äskande skickas till Riktat studentstöd, Studentcentrum via kontaktformulär på Umeå universitets webb https://www.umu.se/kontakta-oss/.

Om äskandet godkänns kan kostnaden faktureras Studentcentrum enligt rutin för fakturering.

Vid frågor gällande ersättning och fakturering för merkostnader i samband med särskilt pedagogiskt stöd kontaktas Riktat studentstöd vid Studentcentrum, via kontaktformulär på Umeå universitets webb https://www.umu.se/kontakta-oss/.

Tabell: Ersättning för merkostnader riktat pedagogiskt stöd

För kostnader och timmar som överstiger riktvärdena som framgår av tabellen, kan ansvarig vid institutionen (eller motsvarande) äska om ytterligare medel via Riktat studentstöd vid Studentcentrum.

Notera:

 • Riktvärdet avser fakturering utan vidare äskande.
 • Här visas maxvärden för antal timmar innan äskande ska göras.
 • Endast faktiska kostnader som uppstår kan faktureras (exempelvis så genererar beställning av enskilt rum, förlängd tid, dator etc. till Skrivningsbevakningen i normalfallet inte en arbetsinsats om på 2,5 timma per student).
 • Antal timmar kan variera utifrån studentens behov.
Tabell: Ersättning för merkostnader riktat pedagogiskt stöd
Insats Beskrivning Max antal timmar
Extra lärarstöd Gäller exempelvis förtydligande och förklaringar av information, studieanvisningar, studieuppgifter och examinationsfrågor, individuell studieplanering, genomgång av lärplattform, anpassningar för student som utför uppgifter enskilt istället för i grupp m.m.
Vem ger stödet: ges av lärare eller annan person med ämneskunskaper som ansvarig person vid institutionen utser och bedömer är lämplig.
2,5 tim/

7,5 hp

Extra handledning vid rapport-, uppsats- och avhandlingsskrivande

Handledning utöver ordinarie tilldelad handledningstid vid uppsatser eller liknande.
Vem ger stödet: Lärare, handledare eller annan person med ämneskunskaper som ansvarig person vid institutionen utser och bedömer är lämplig.

10 tim/
15 hp
Merkostnader i samband med examination Exempelvis att skapa en helt eller delvis ny examination. Anpassad examination kan även innebära en annan form av rättning, så som rättning av inlästa svar. Kostnader för tekniskt stöd/it-stöd vid anpassade examinationer som kräver särskilda programvaror samt att studenten får redovisa enskilt istället för i grupp är andra exempel på anpassningar som kan innebära merkostnader. 2,5 tim/
7,5hp
Extra enskilt stöd vid verksamhetsförlagd utbildning eller praktik Det kan exempelvis gälla studenter som är i behov av en synstödjare eller studenter som är i behov av annat extra enskilt stöd av lärare eller handledare kring uppgifter vid VFU eller praktik.
Vem ger stödet: Lärare, handledare eller annan person med ämneskunskaper som ansvarig person vid institutionen utser och bedömer är lämplig.
10 tim/

15 hp

Richard Hartvik
2023-09-29