Exempel på funktionsnedsättningar

Här hittar du några exempel på funktionsnedsättningar.

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är ett övergripande begrepp. Den gemensamma faktorn är svårigheten att tillgodogöra sig skriven text. Funktionsnedsättningen kan ta sig olika uttryck för varje enskild individ, även för två personer som har samma diagnos.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Adhd, autism och Tourettes syndrom är några av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Personer som har någon av dessa funktionsnedsättningar kan ha svårigheter inom områden som exempelvis uppmärksamhet, minne eller att uttrycka sig i tal och skrift. Eftersom NPF inrymmer flera olika diagnoser innebär det att behoven av stöd kan vara väldigt olika.

Psykisk ohälsa

Alla har en psykisk hälsa, något som de flesta av oss inte direkt tänker på. Psykisk ohälsa innefattar allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar våra dagliga liv.

Det finns många olika psykiska sjukdomar, till exempel schizofreni, bipolär sjukdom (manodepressivitet), depression, olika ångesttillstånd, tvångssyndrom, ätstörningar samt beroendeproblematik.

De funktionsnedsättningar man kan få till följd av psykisk ohälsa kan till exempel handla om svårigheter att planera sin tid, hantera stress eller sociala relationer.

Synnedsättning

En synnedsättning kan innebära olika grader av synskador från blindhet eller gravt synskadad till fläckvis synbortfall, tunnelseende eller andra synproblem. En synnedsättning innebär svårigheter att med glasögon och god belysning läsa tryckt text, eller utmaningar att med synens hjälp förflytta och orientera sig.

Hörselnedsättning eller dövhet

Hörselnedsättning är den vanligaste typen av hörselskada. Det finns också vuxendöva som blivit döva eller fått en grav hörselnedsättning under senare år. Ljudöverkänslighet är en hörselskada som innebär att de flesta ljud, även svaga, upplevs som plågsamma och starka. För ljudöverkänsliga är det särskilt viktigt med lugna miljöer.

Rörelsehinder

Rörelsehinder kan omfatta varierande begränsningar. Ibland kan det vara kombinerat med andra funktionsnedsättningar. Motoriska svårigheter behöver inte innebära begränsningar för individens utveckling och inlärning. Däremot kan den nedsatta funktionen ibland vara kombinerad med smärtproblematik eller nedsatt styrka och uthållighet.

Andra funktionsnedsättningar

Exempel på andra funktionsnedsättningar kan vara hjärnskador, astma och allergier, mag- och tarmsjukdomar, hjärt-, kärl- och lungsjukdomar, diabetes, epilepsi och narkolepsi.

 

Richard Hartvik
2023-01-26