Stödåtgärder

På den här sidan får du veta vad de vanligaste stöden innebär och vilka som berörs för att studenten ska få tillgång till stödåtgärderna.

När studenten har ansökt och fått ett beslut om stöd följer en process för att hen ska få tillgång till stödet. Här visas processerna för de vanligaste stöden.

Vissa av stöden kan samordnare för studenter med funktionsnedsättning besluta om och övriga stödåtgärder kan de rekommendera institutioner eller enheter att tillhandahålla studenten med. De rekommenderade stöden beslutas vid aktuell institution eller enhet. 

För merkostnader i samband med stöd kan ersättning i vissa fall betalas ut till institution (eller motsvarande). Se sidan Ersättning för merkostnader vid anpassningar i studiesituationen för mer information.

Anpassad examination

Exempel på anpassad examination kan vara längre skrivtid, att sitta i eget rum eller få använda dator.

 1. Studenten tar kontakt med programmets eller institutionens kontaktperson i god tid för att få veta hur hen ska göra.
 2. Kontaktpersonen informerar till vem studenten meddelar begäran om anpassad examination. 
 3. Studenten anmäler sig till examination och meddelar begäran om anpassad examination senast tio dagar innan examinationstillfället. Studenten ska på begäran visa examinator dokumentet "Rekommendation om anpassning i studiesituationen".
 4. Examinator beslutar om studenten får anpassad examination eller inte. För student som har beslut om rekommenderat stöd på grund av funktionsnedsättning ska examinator alltid överväga individuella anpassningar av examinationsformer för studenten utifrån hens behov. I bedömningen ska hänsyn tas till krav på tillgänglighet i lag och annan författning. Dock ska examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat.
 5. Examinator meddelar studenten sitt beslut. 

Notera: Studenten behöver inte visa sitt läkarintyg, sin utredning eller liknande dokumentation.

Anpassning av kursmaterial

Innebär att materialet görs tillgängligt i det format som studenten behöver. Det kan exempelvis röra sig om att det ska vara kompatibelt med talsyntes. Vilken form av anpassning studenten är i behov av framgår av dokumentet "Rekommendation om anpassning i studiesituationen".

Kurslitteraturen i anpassat format:

 1. Studenten vänder sig till Läs- och skrivstöd på Umeå universitetsbibliotek.
 2. Personal på Läs- och skrivstöd registrerar studenten hos Myndigheten för tillgängliga medier och ger support vid nedladdning och beställning av anpassad kurslitteratur.

Anpassning av annat kursmaterial:

 1. Studenten vänder sig till kontaktpersonen vid programmet eller institutionen.
 2. Kontaktpersonen informerar studenten till vem hen ska meddela begäran om anpassat kursmaterial. I de fall det handlar om programvaror för läs- och skrivstöd hänvisas studenten att kontakta ITS via Servicedesk. Det kan exempelvis röra sig om egen dator vid skriftliga examinationer, tillgång till talböcker vid examinationer, talsyntesprogram för kurslitteratur som inte är i bokformat eller IT-stöd gällande otillgängliga programvaror som Umeå universitet tillhandahåller.
 3. Personal på ITS ger IT-stöd gällande programvaror för läs- och skrivstöd. 

Se också webbsidorna om digital tillgänglighet här på medarbetarwebben.

Notera: Kursgivande institution ska se till att lista för kurslitteratur finns tillgänglig senast 8 veckor innan kursstart. Där ska också anges vad som är obligatorisk litteratur i enlighet med gällande regel vid Umeå universitet.

Anpassning av lokaler

Anpassningar av lokaler kan exempelvis handla om skyltning, fasta hörslingor, att lokaler behöver byggas om eller att det finns dörröppnare.

 1. Studenten uppmanas skicka in ansökan om stöd för funktionsnedsättning redan i samband med att hen söker till utbildning med tanke på att det kan ta tid att förbereda anpassning av lokaler. 
 2. Studenten vänder sig till institutionens kontaktperson när hen har fått beslut om anpassning av lokaler.
 3. Kontaktpersonen kontaktar Lokalförsörjningsenheten för utredning om finansiering av anpassning.
 4. Lokalförsörjningsenheten utreder vem som ska bekosta anpassningarna. 
 5. Kontaktpersonen meddelar prefekt eller motsvarande om man i utredningen kommer fram till att det är fakulteten eller institutionen som ska bekosta anpassningarna.
 6. Prefekt eller motsvarande fattar beslut om anpassningarna.
 7. Kontaktpersonen ansvarar för att frågan hanteras vidare tillsammans med Lokalförsörjningsenheten, samt att studenten meddelas beslutet.

Anteckningsstöd

Anteckningsstöd innebär att en kurskamrat fungerar som stödperson genom att anteckna åt studenten under föreläsningar och schemalagda seminarier, inklusive inspelade webbaserade föreläsningar. Stödpersonen som antecknar får ersättning för jobbet. Den här stödformen kan under studentens studietid komma att ändras till anteckningsstöd med tekniskt hjälpmedel i stället för personellt stöd.

 1. Studenten frågar i första hand själv en av sina kurskamrater om hen vill vara anteckningsstödjare. Kontaktpersonen vid utbildningen kan också hjälpa studenten att hitta en kurskamrat som kan åta sig att vara anteckningsstödjare.
 2. Stödpersonen anmäler intresse om arvoderat uppdrag till samordnare på Studentcentrum innan hen påbörjar uppdraget.
 3. Stödpersonen antecknar och ger studenten anteckningarna så snart som möjligt. Stödpersonen går igenom anteckningarna med studenten om förtydliganden behövs. 
 4. Studenten ansvarar själv för att bedöma riktigheten och relevansen i anteckningarna.
 5. Samordnare vid Studentcentrum hanterar arvodesräkning från stödpersonen för utfört arbete.

Mall förfrågan om anteckningshjälp

Notera: Ett anteckningsstöd ska ses som ett komplement till föreläsningar och eventuella egna anteckningar, och ersätter inte närvaro vid föreläsningar eller för att ta del av webbaserade föreläsningar.

Extra lärarstöd och extra handledning

Kan exempelvis innebära att studenten får extra handledning i samband med praktik eller uppsatsarbete, eller förtydliganden när det gäller andra studieuppgifter. Extra lärarstöd kan också innebära möjlighet till förtydligande av information, studieuppgifter och studieanvisningar.

 1. Studenten vänder sig till sin kontaktperson på programmet eller institutionen för information.
 2. Kontaktpersonen informerar studenten om vad som gäller enligt rutiner vid aktuell institution och vem hen ska meddela behov av extra lärarstöd.
 3. Studenten kontaktar aktuell lärare eller handledare när hen har behov av stödet.
 4. Aktuell lärare eller handledare tar frågan med prefekt eller motsvarande om det behövs extra resurser för stödåtgärden.
 5. Prefekt eller motsvarande beslutar om stödåtgärden ska beviljas eller inte, samt vem som som ska ge stödet. Stödet kan ges av såväl lärare och handledare som annan person med ämneskunskaper som bedöms lämplig.
 6. raren, handledaren eller annan person med ämneskunskaper ger stödet till studenten.

Föreläsningsmaterial i förväg

För att ge studenten bättre förutsättningar att kunna ta del av presentationer i undervisningen kan lärare se till att studenten får ta del av föreläsningsmaterialet i förväg.

 1. Studenten pratar med aktuell lärare för att få föreläsningsmaterial i förväg.
 2. Läraren beslutar om stödet och tillgängliggör materialet i god tid innan föreläsningen. 

Förtur till grupprum

Innebär att studenten får förtur till bokning av grupprum.

 1. Studenten visar upp sitt beslut om stöd för personal i Infocenter.
 2. Personal i Infocenter registrerar studenten för att kunna boka med förtur.
 3. Studenten bokar grupprum minst sex dagar innan det datum då hen vill använda rummet.

Individuell studieplan

Innebär studieorganisatoriska åtgärder som anpassning av kursupplägg och tidsplan, deltidsstudier med mera.

 1. Studenten vänder sig till kontaktpersonen på programmet eller institutionen.
 2. Kontaktpersonen informerar om tillvägagångssättet enligt institutionens rutiner.

Ljudupptagning under föreläsningar

Studenter som fått beslut om stöd för funktionsnedsättning har rätt att göra ljudupptagning av föreläsningar.

 1. Studenten meddelar läraren i god tid innan föreläsningen att hen tänkt göra en ljudupptagning av föreläsningen, och ska på begäran visa läraren beskedet om beslutat stöd.

Mer om vad som gäller finns i Regler för ljudupptagning, fotografering och filmning mm i samband med undervisningssituationer.

Mentor

En mentor kan ge studenten stöd när det gäller studievanor, studieteknik och i att planera och strukturera sina studier.

 1. Studenten kontaktar sin samordnare vid Studentcentrum när hen vill påbörja mentorstödet.
 2. Samordnare vid Studentcentrum aktualiserar mentorstöd för studenten.
 3. Mentor vid Studentcentrum kontaktar studenten och påbörjar stödet.

Skrivhjälp

Innebär att en person skriver ner det som studenten säger när hen inte har förmåga att skriva själv. Skrivhjälp anlitas oftast i samband med inlämningsuppgifter, examinationer och uppsatser samt andra uppgifter som ingår i undervisningen där skriftliga redovisningar ska lämnas in.

 1. Samordnaren informerar studenten om vad hen ska göra för att få stödet i samband med att studenten delges beslutet om skrivhjälp.
 2. Studenten bokar skrivhjälp via Infocenter minst 10 arbetsdagar innan det datum skrivhjälpen behövs.
 3. Anställd vid Universitetsservice utför stödet.

Stöd av personal eller medstudent

Kan exempelvis handla om att få synstöd genom ledsagning, stöd för orientering eller för att navigera på lärplattformar. Personen kan också ge stöd när utrustning behöver flyttas mellan föreläsningssalar.

Stödpersonen kan vara antingen en medstudent eller en anställd vid Universitetsservice. 

Om det är en medstudent som ger stödet

 1. Studenten frågar en av sina kurskamrater om hen kan utföra det praktiska stödet. Kontaktpersonen vid utbildningen kan också hjälpa studenten att hitta en kurskamrat som kan åta sig att vara stödperson.
 2. Medstudenten utför stödet. 
 3. Samordnare vid Studentcentrum hanterar arvodesräkning från medstudenten för utfört arbete. 

Om det är en anställd som ger stödet

 1. Studenten bokar ledsagare eller annat praktiskt stöd via Infocenter senast fem arbetsdagar innan det datum då hen behöver stödet. Studenten visar upp sitt beslut om stöd för personal i Infocenter. 
 2. Anställd vid Universitetsservice ger stödet.

Transkribering

Innebär att filmade undervisningsinslag omarbetas till text.

 1. Kursansvarig institution ansvarar för att transkribering görs samt tillgängliggörs.

Notera: Transkribering av inspelat material ingår i lagen om tillgänglig digital offentlig service och innebär att allt inspelat material ska transkriberas oavsett om en student har besked om stöd eller inte. Läs mer om digital tillgänglighet här.

Utbildningstolkning

Innebär teckenspråkstolkning, skrivtolkning och dövblindtolkning som utförs i studierelaterade sammanhang.

Notera: Utbildningstolkning kan ta tid att förbereda då processen är för att få till stånd stödet är relativt omfattande.

 1. Studenten skickar in sin ansökan om stöd för funktionsnedsättning redan i samband med att hen söker till utbildningen (se not).
 2. Samordnaren vid Studentcentrum gör en övergripande beställning till Stockholms universitet (uppdragstagare för att tillhandahålla teckenspråkstolkar) så fort som en ansökan inkommit från en blivande student. Med en övergripande beställning menas att Stockholms universitet får information om kontaktperson vid institutionen, information om studenten, kursplaner, scheman och annat som är väsentligt inför den första kursen.
 3. Stockholms universitet har sen direktkontakt med kontaktpersonen för utbildningen och studenten om kommande kurser och tillvägagångssätt. Stockholm universitet ansvarar för att:
  • kommunicera med kontaktpersonen kring information om utbildningsinnehåll såsom kurslitteratur, schema, förberedelsematerial, inloggningsuppgifter till lärplattform etc.
  • berörda studenter och lärare/anställda får information om vad tolkuppdraget innebär.
  • samordna schemauppdateringar och annat administrativt arbete som krävs mellan tolk och student.
  • sköta samordningen mellan student och tolk.
  • ha direktkontakt med studenten för att ta emot beställningar, avbeställningar och schemaändringar.
 4. Utbildningens kontaktperson ansvarar för att:
  • gå igenom utbildnings- och kursplaner inkl. litteraturlistor med kontaktpersonen för Stockholms universitet och med studenten.
  • gå igenom schema och meddela vilken grupptillhörighet studenten har och annat som är väsentligt att veta kring schemat, med kontaktpersonen för Sektionen för utbildningstolkning vid Stockholms universitet och med studenten.
  • se till att tolkar får inloggningsuppgifter till lärplattformar.
  • informera undervisande lärare och kursansvariga om betydelsen att det sker så få schemaändringar som möjligt. All utbildningstolkning som är beställd och inte avbeställs inom 24 timmar innan tolkstarten kommer att debiteras universitet.
  • meddela Stockholms universitets kontaktperson om det finns övriga anställda inom Umeå universitet som är viktiga nyckelpersoner, exempelvis vem hen ska kontakta om det inte går att få tag på kontaktpersonen för utbildningen.

Utrustning

Utrustning som finns tillgänglig för undervisningssituationen är:

 • Höj- och sänkbart bord
 • Inställbar stol
 • Bärbar hörslinga
 • Ryggstöd eller sittdyna

Sådan utrustning kan även användas vid skriftliga examinationer.

I undervisningssituationen

 1. Studenten kontaktar Infocenter via kontaktformulär på webben eller telefon, och uppger sina kontaktuppgifter för att få tillgång till stödet.
 2. Personal vid Infocenter kontaktar studenten via telefon eller mejl för introduktion av stödet.

Vid examinationer

 1. Studenten anmäler sitt behov senast tio dagar innan examinationstillfället till kursansvarig/examinator.* 
 2. Kursansvarig/examinator (eller av institutionen utsedd person) beställer de anpassningar som Universitetsservice ska tillhandahålla enligt gällande rutiner. 

*Notera: Om institutionen har andra rutiner för anmälan om anpassad examination ska kontaktperson vid institutionen informera studenten om dessa.

Överklagande

Studenten kan överklaga samtliga beslut, såväl beslutat stöd från samordnare och beslut om rekommenderat stöd vid institution eller enhet.

Richard Hartvik
2023-03-14