Studievägledning

Studievägledning vid Umeå universitet är en stödfunktion till utbildning på grund- och avancerad nivå. Universitetet erbjuder både lokal studievägledning i anslutning till respektive utbildning och en universitetsgemensam studievägledning som är öppen för alla studenter och sökande.

Gemensamt för alla studievägledare

Lokala och universitetsgemensamma studievägledare arbetar med en samsyn och i nära samverkan för att hålla hög kvalitet och fungera likvärdigt för alla studenter.

Gemensamt för alla studievägledare vid Umeå universitet är att:

 • ge information och vägledning om utbildningar inklusive tillträdesregler inför studie- och karriärval.
 • ge vägledning och stöd till studenter när det gäller studieplanering under studierna.
 • medverka aktivt i universitetets arbete för breddad rekrytering och breddat deltagande genom förebyggande, stödjande och uppföljande insatser.
 • följa handläggningsordningen för studievägledning (se Regler med relevans för studievägledning nedan).

Du som studievägledare på institution

Fakulteter och Lärarhögskolan har ett övergripande ansvar för att det finns lokal studievägledning för alla utbildningsprogram och kurser inom fakulteten.

Lokala studievägledare arbetar bland annat med att:

 • tillhandahålla program- respektive ämnesspecifik studievägledning och information om studie- och karriärvägar för studenter och presumtiva studenter.
 • ge vägledning och stöd för studenter vid programmet respektive ämnet eller huvudområdet.
 • arbeta med systematisk uppföljning av studenternas studieresultat samt vid behov aktivt söka upp och erbjuda stöd och vägledning.
 • ge information och vägledning till studenter som vill ansöka om tillgodoräknande.
 • ge vägledning inför studenters övergång till arbetslivet.
 • samverka med andra centrala och lokala studentstödjande funktioner i syfte att säkerställa att alla studenter ges så bra förutsättningar som möjligt att genomföra sina studier.

Universitetsgemensam studievägledning

Den universitetsgemensamma studievägledningen finns vid Studentcentrum och arbetar bland annat med att:

 • tillhandahålla studievägledning och övergripande information om högskolestudier och universitetets utbildningsutbud för studenter och presumtiva studenter.
 • ge information och vägledning till presumtiva studenter kring behörighet till utbildning på grundnivå.
 • samordna ett studievägledarnätverk inom universitetet för informations- och erfarenhetsutbyte samt för att främja samsyn och likvärdighet i frågor som rör studievägledning (se mer om Studievägledarnätverket nedan).
 • samordna viss gemensam kompetensutveckling för universitetets studievägledare.

Kontakt med den universitetsgemensamma studievägledningen

För dig som anställd: Victoria Bernhardtson

För studenterna: Studentwebben om studievägledning

Regler för dig som jobbar med studievägledning

Verksamhet kopplad till studievägledning finns reglerat i:

Nätverk för dig som studievägledare

Kontakta studievägledningen

Universitetsgemensam studievägledning

Victoria Bernhardtson, Studentcentrum

Studievägledare på institution

Du hittar kontaktuppgifter i personalkatalogen på umu.se. Välj institution och sök på rollen/befattningen "studievägledare".

Studievägledarnätverket i Teams

Den här teamsgruppen riktar sig till dig som arbetar som studievägledare eller har studievägledning som en del av din tjänst vid Umeå universitet. Syftet är bland annat att utbyta erfarenheter, stötta varandra, ställa frågor, tipsa om kompetensutveckling eller annat som är viktigt när man arbetar med studievägledning.

Studievägledarnätverket i Teams

Studentstödsnätverket (STUDS)

STUDS är ett forum för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling kring studentstöd vid Umeå universitet. Till nätverket är alla som arbetar med studentstöd välkomna, så som studievägledare, personal vid studenthälsa och bibliotek, samordnare för studenter med funktionsnedsättning med fler.

Kontakta Martin Vikgren om du har frågor om STUDS.

Nationellt vägledarnätverk

Det här nätverket är ett forum för samverkan, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte för alla som arbetar med studie- och karriärvägledning vid Sveriges universitet och högskolor. 

Gå med i LinkedIn-gruppen Studievägledare inom Sv Högskolor och universitet.

Kontaktperson vid Umeå universitet är Victoria Bernhardtson, Studentcentrum. 

Nordiskt nätverk för utbildningsadministration (NUAS)

NUAS arbetar för att främja universitetsadministratörers professionella kompetens, sprida kännedom om god administrativ praxis och att skapa kontakter mellan de nordiska universiteten. Studie- och karriärvägledning är ett av områdena inom NUAS. 

Läs mer på NUAS hemsida

Richard Hartvik
2023-03-15