Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll

En student som är antagen till en kurs eller ett program kan ansöka om studieuppehåll. Ett beviljat studieuppehåll innebär att studenten är garanterad en plats på utbildningen för en viss termin, om hen anmäler i tid att hen vill återuppta studierna.

Studenten ska ha särskilda skäl för att ha möjlighet att få ett studieuppehåll beviljat. Exempel på skäl kan läsas i universitetets regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå.

Vem som ska fatta beslut om studieuppehåll anges i rektors besluts- och delegationsordning som finns i Regelverk - under rubriken Beslutsstruktur, delegation och organisation.

Ett studieuppehåll ska läggas in i Ladok. Lathund för hantering av detta finns på Ladokgruppens Teamsyta för administratörer.

Blankett för ansökan om studieuppehåll finns på studentwebben.

Regelverk: Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Avbrott på kurs

Ett studieavbrott innebär att en student som är registrerad på en kurs eller ett program avbryter sina studier helt. Efter ett studieavbrott upphör studentens rätt till utbildningsplatsen, och hen är inte garanterad en plats på utbildningen om hen skulle vilja återuppta studierna vid ett senare tillfälle.

Studenten kan själv anmäla studieavbrott, antingen via Ladok för studenter eller via blanketten som nås nedan. Alla institutioner har dessutom en skyldighet att kontrollera på alla kurser vilka studenter som fortfarande deltar i utbildningen tre veckor efter kursstart och lägga in avbrott i Ladok för de studenter som kan konstateras inte deltar längre.

Ett avbrott ska dokumenteras i Ladok. Beroende på när avbrottet sker ska kommer avbrottet att karaktäriseras som antingen ett tidigt avbrott eller ett avbrott.

Blankett för anmälan om studieavbrott finns på studentwebben.

Regelverk: Regler för studieadministration på grund- och avancerad nivå
Regelverk - under rubriken Utbildning på grund- och avancerad nivå

Maria Bek
2023-11-29