Resebidrag ur Kempestiftelserna

Resebidrag ur Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska fonder I och II. Behöriga att söka är samtlig undervisande och forskande personal samt forskarstuderande vid Umeå universitet. Utlysning av resebidrag sker årligen, vanligtvis under mars månad.

Härmed ledigförklaras resebidrag för 2023 på 250 745 kr ur följande stiftelser:

Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska fond - Kempe I: 155 377 kr
Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska forskningsfond - Kempe II: 95 368 kr

Fakultet Diarienummer
Humanistisk FS 2.1.6-341-23
Samhällsvetenskaplig FS 2.1.6-340-23
Medicinsk FS 2.1.6-339-23
Teknisk-naturvetenskaplig FS 2.1.6-342-23

Ansökan

  • Skicka din ansökan med e-post till medel@diarie.umu.se, ange diarienummer för din fakultet i subject/ämnesraden.
  • Ansökningsblankett samt bilagor (inklusive kort CV) skickas som ett sammanhållet PDF-dokument.
  • Ansökan ska vara registrator tillhanda senast 2023-04-28. Utdelningstidpunkt bestäms av respektive fakultet.

 

Blankett för ifyllande

Kempefonder, blankett (EA22)

 

Vissa bestämmelser beträffande medlens användning:

Ur Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska fond (Kempe I) utdelas bidrag för att "tillgodose vetenskaplig forskning samt akademisk undervisning och därmed jämförlig utbildning ävensom allmänt kulturella ändamål som har samband med angivna verksamhetsgrenar".

Ur Stiftelsen J C Kempes Minnes Akademiska forskningsfond (Kempe II) utdelas bidrag för att "tillgodose vetenskaplig forskning samt akademisk undervisning och därmed jämförlig utbildning, häri inbegripet studieresor med vetenskapligt syfte samt deltagande i vetenskapliga konferenser, i båda fallen såväl inom som utom landet".


Förfrågningar om ansökan/utdelning ställs till fakultetskansliet.

Daniel Wahlström
2023-12-04